Koncert v Králi v znamení jubilea

thumbnail

Král, 18. 12. 2016

V roku 2016 si ženský spevokol dcérocirkvi ECAV Kráľ-Abovce (CZ Tornaľa) pripomína 25. rokov od svojho založenia. Tomuto jubileu bol venovaný aj vianočný koncert „Dobrá novina“, ktorý sa uskutočnil v evanjelickom chráme Božom v Králi 18.12.2016.
Domáci brat farár Marcel Ištván v kostole privítal hostí, domácich viery a poslúžil krátkou zvesťou slova Božieho. Nasledoval vystúpenie ženského spevokolu dcérocirkvi ECAV Kráľ-Abovce, ktorého osnovou boli piesne z evanjelického spevníka i zborových spevov ECAV preložené z tvorby iných národov. Zvykoslovie našich predkov v Novom Klenovci predstavila mužská zložka folklórnej skupiny ŠAJAVA z Kráľa, ktorá zaspievala aj niekoľko novoklenovských kolied. Pozvanie k účinkovaniu na tomto jubilejnom koncerte prijal spevokol CZ ECAV Hrachovo pod vedením brata farára Ondreja Majlinga.
Členky spevokolu v programe poďakovali Všemohúcemu Bohu za milosť, dobrodenie a lásku, ktorá ich sprevádzala za celý čas existencie spevokolu. Pri tomto jubileu bolo vyslovené poďakovanie dirigentke Zuzane Turisovej st. a za 25-ročné účinkovanie v spevokole sestrám Monike Karolovej a Zuzane Karolovej, ktoré pracujú v spevokole od jeho založenia. Takmer 2 hodinový program vyvrcholil ďakovnou modlitbou domáceho brata farára a piesňou „Tichá noc, svätá noc“, ktorú spoločne zaspievali účinkujúci aj diváci. A tak duchovne posilnení sa účinkujúci, hostia, domáci viery presunuli do Zborového domu ECAV v Králi, ktorý sa stal nielen miestom na podávanie občerstvenia ale i dejiskom výmeny skúseností, piesní či mnohých rozhovorov.
Ženský spevokol dcérocirkvi ECAV Kráľ-Abovce vystúpil pod taktovkou Zuzany Turisovej st., scenár koncertu zostavila Zuzana Hrušková. Vianočný koncert pod názvom „Dobrá novina“ členky spevokolu organizujú každoročne od r. 1997 počas vianočných sviatkov. Organizátori Miestny odbor Matice slovenskej v Králi a dcérocirkev ECAV Kráľ-Abovce vyjadrujú svoju vďaku bratom, sestrám z Kráľa a Aboviec, ktorí akoukoľvek formou pomohli pri prípravách, skúškach a samotnej realizácii celého podujatia.

Zuzana Hrušková
členka MO MS v Králi

článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia