Matičiari a samospráva odhalili pamätnú tabuľu v Komáranoch, pripomína protifeudálne roľnícke povstanie


/, Prešovský kraj/Matičiari a samospráva odhalili pamätnú tabuľu v Komáranoch, pripomína protifeudálne roľnícke povstanie

Obec Komárany patrí medzi staré slovenské obce na Hornom Zemplíne. V poslednom období došlo k posilneniu Miestneho odboru Matice slovenskej v Komáranoch, kde rady mladých matičiarov rozšírili noví členovia folklórnej skupiny Lipka a miestnemu odboru sa dostalo zásadnej podpory zo strany Obecného úradu Komárany a p. starostky obce Jany Královej.

Pred rokom sa na tradičnom podujatí „Stavanie mája v Komáranoch“ zúčastnil predseda MS Marián Gešper, ktorý spolu so starostkou obce sľúbil, že odhalia v obci pamätnú tabuľu dejinnej udalosti, ktorá nielen zasiahla obec, ale ktorej sa Komáranci aj aktívne zúčastnili, a to na Východoslovenskom roľníckom povstaní 1831. Pomyselne do roka a do dňa 30. apríla 2019 Obec Komárany a Miestny odbor MS v Komáranoch za pomoci predsedu MS odhalili pamätník venovaný účasti občanov v roľníckom povstaní roku 1831.

Za spolupráce starostky obce Komárany Jany Kráľovej a predsedu Okresnej rady MS Vranov nad Topľou Martina Hajníka sa v poobedných hodinách uskutočnilo aj slávnostné podujatie s pútavým sprievodným kultúrnym programom.

Úvod patril stavaniu mája v strede obce a vystúpeniu folklórnej skupiny Lipka a detí v strede obce. Po príhovore starostky sa prítomným prihovoril aj predseda MS Marián Gešper. Ten vo svojej reči zdôraznil význam sedliackeho povstania voči vtedajšej uhorskej šľachte ešte v období, keď uhorská aristokracia v plnej miere hospodársky ovládala nielen územie východného Slovenska. Bola to predzvesť udalostí k hurbanovskému povstaniu a slovenským výpravám v rokoch 1848 – 1849, čo si pripomíname v tomto roku 170. výročím.

Východoslovenské roľnícke povstanie malo veľký význam pre slovenských roľníkov, ktorí sa postavili feudálnemu útlaku. Bol to impulz, ktorý ukázal nespokojnosť s vtedajšími pomermi a prinútil venovať sa otázke zrušenia poddanstva v Uhorsku,“ uviedol svoj pohľad na udalosti aj podpredseda MM a predseda OR MS Martin Hajník.

V následnej scénke si mladí matičiari pod vedením Petra Vrlíka, Martina Hajnika a Petra Schvantnera pripravili dramatickú scénku týchto udalostí. V scénke ukázali rebéliu roľníkov, ale aj súd, ktorý toto povstanie ukončil. Všetko, samozrejme, v dobových kostýmoch. Potom už prítomných zabávala hudobná skupina Štramáci. Záver podujatia symbolicky patril odhaleniu pamätnej tabule i pamätníka Východoslovenského roľníckeho povstania pri Obecnom úrade v Komáranoch.

Východoslovenské roľnícke povstanie roku 1831 znamenalo morálne pre Slovákov mnoho. Mnohí roľníci, ktorí sa zúčastnili na tomto povstaní, síce prišli o život, keďže vtedajšia uhorská moc im nič nedarovala, ale pre budúce generácie vyslali jasný odkaz – aby sa nebáli bojovať za svoje práva.

Peter Schvantner

 

 

 

X