Miestny odbor MS vo Sveržove si pripomína 20. výročie svojho založenia a činorodej matičnej práce

thumbnail

V matičnom Roku Jozefa Miloslava Hurbana a Andreja Ľudovíta Radlinského oslávil Miestny odbor Matice slovenskej vo Sveržove svoje pekné 20. ročné jubileum.V matičnom Roku Jozefa Miloslava Hurbana a Andreja Ľudovíta Radlinského oslávil Miestny odbor Matice slovenskej vo Sveržove svoje pekné 20. ročné jubileum. V krátkej bilancií 20.ročné pôsobenie vo funkcii predsedu MOMS zhrnul celé toto obdobie Dušan Pribula, ktoré bolo vo vývoji matričného hnutia pestré a pre dvadsiatku najaktívnejších členov činorodé. Boli k tomu vytvorené dobré predpoklady personálne, v odbornosti zo strany dlhoročnej riaditeľky Základnej školy Mgr. Žofie Harňákovej, ktorá bola scenáristkou i režisérkou všetkých podujatí, ktoré mali svoj námet zo života rokov minulých, ale aj zo súčasného života často aj paródiou na tzv. neduhy v spoločnosti. Ba boli to aj také scenáre, ktoré zo začiatku zamrazili každého z účinkujúcich, iba preto, že sme viac menej na našich dedinách konzervatívneho razenia a spraviť si zo seba žart, na to treba aj odvahu. Pri tejto príležitosti poďakoval všetkým účinkujúcim matičiarom, ktorí MO MS a obec vždy vzorne reprezentovali o čom svedčia scénky ako boli: Sveržovske veśeľe, Na kudzeľnu chižu, Śviržovskí jurmak, Kačmarské scénki, Jak našo ocove rukovali, Same o sebe, Śviržovske kersciny, Na žniva a aj nová scénka „Jak babi rezanki hnetli na veśele“ a celá rada ďalších, s ktorými okrem svojej obce účinkovali na pôde okolitých obci a v meste Bardejov na mestských podujatiach, ale hlavne na akciách organizovaných okresnou kultúrnou ustanovizňou HOS Bardejov. Boli to aj znovu zavedené mestské podujatia ako je Vivodzene kačura, kde sme účinkovali 4 krát, boli to i stretnutia s našimi dôchodcami s vhodnými programami. Srdečná vďaka Žofií Harňákovej.Úsilie v napredovaní mladej generácie vo folklóre bolo propagované vo všetkých kultúrnych programoch v obci, ale aj na pódiách v rámci okresných akcií deťmi Základnej školy, ktoré mali vždy vysokú umeleckú a ideovú hodnotu, čo potvrdzovala v réžií riaditeľka ZŠ Mgr. Žófia Harňáková. Neodmysliteľnou zložkou folklóru je hudobná zložka, ktorá významnou mierou ovplyvňuje kvalitu celého snaženia. V tomto smere sme vďaka Bohu a rodinnej podpory mali to šťastie a vyrástol nám hudobný odborník, dnes uznávaný kantor CZ ECAV a náš hudobný činovník na akordeóne učiteľ na ZUŠ v Bardejove Mgr. Martin Tipul. Vďaka  Martinovi za odborný prínos vo folklórnej zložke pri interpretácií ľudovej piesne a hudby  folklórnej skupiny Matičiar to bolo vždy náležité a krásne.Pri tejto príležitosti poďakoval gestorovi a členovi MO MS Pavlovi Ceľuchovi, starostovi obce Sveržov za podporu, pomoc a pochopenie pre činnosť, a poďakovanie patrí aj Obecnému zastupiteľstvu pri schvaľovaní  finančných príspevkov Matici slovenskej, ktorá bola pri všetkých našich projektoch finančne nápomocná podľa toho aký balík bol vo výbore Matice slovenskej na rozdelenie schválený, ktorý postačoval aspoň na cestovné výdavky pre pozvané kolektívy a na vnútro-matičnú činnosť. Je potrebné vyzdvihnúť spoluprácu s kolegami z MKH pri Obl. pracovisku MS v Bardejove pri niektorých našich podujatiach s hudobným sprevádzaním, ale aj sponzorom pri nahrávaní prvého CD nosiča  Jozefa Beňu, Daniely Hiščárovej, Ing. Jaroslavovi Richvalskému i firme PR Viktory a Obci Sveržov. Nemôžem nespomenúť začiatky pri nácviku veľmi peknej scénohry „Na kudzeľnu chižu“, kde účinkovali 7 muzikanti HS Expert a celkové 45 účinkujúcich  o čom sa môžu spätne na seba pozrieť po takmer 20  rokoch od premiéry v kultúrnom dome na pripravený darček  DVD nosiča z tohto podujatia vo vyhodnotení v závere dnešnej folklórnej časti. Aby sme vystihli podstatné veci z 20. ročnej histórie v činnosti MO MS prostredníctvom svojej zložky FSk Matičiar, ktorú od februára toho roku vedie Mgr. Ján Kalist by bolo potrebné venovať viac času, ale ten bol nateraz vyčerpaný. MO MS vo Sveržove vyslovuje poďakovanie pánovi JUDr. Mariánovi Gešperovi, ktorý si vždy našiel čas a navštívil podstatnú časť v činorodej prácu MO MS vo Sveržove ako aj dlhoročný člen výboru MS a predseda KRMS v Prešove PhDr. Ladislav Matisko, ktorý bol častým delegátom na podujatiach MO MS vo Sveržove. Preto chcem poďakovať na spoluprácu všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli do vienka úspechov pri zachovávaní ľudových tradícií. Medzi takýchto patrí náš dlhoročný priateľ  a moderátor Mgr. Art. Juraj Bochňa, ArtD, riaditeľ HOS Bardejov a zároveň predseda OR MS v Bardejove.  V závere vyzval mladú generáciu, ktorá má blízko k tomuto naturelu folklórnej činnosti, aby sa prihlásili a omladili tento kolektív.

Dušan Pribula
člen Výboru MS

článok neprešiel jazykovou úpravou