Dom Matice slovenskej Dunajská Streda

 • Dom Matice slovenskej (DMS) má samostatnú právnu subjektivitu. Na jeho čele je riaditeľ DMS, vymenovaný predsedom Matice slovenskej na základe výberového konania.
 • Územnú pôsobnosť DMS, zásady hospodárenia s majetkom, pracovnoprávne vzťahy, náplň práce a ostatné pracovné akty upravuje zriaďovacia listina alebo štatút tohto pracoviska, ktoré vydáva predseda po schválení vo výbore.
 • DMS môže vstupovať do podnikateľských aktivít a vykonávať podnikateľskú činnosť v súlade s platnou právnou úpravou a so zásadami hospodárenia DMS.
 • DMS v plnom rozsahu zodpovedá za práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvných vzťahov.

Riaditeľka Domu Matice slovenskej Dunajská Streda

PhDr. Libuša KlučkováPhDr. Libuša Klučková
Adresa: Jesenského 25, 929 01 Dunajská Streda
Tel: 031/5525183
Mobil: 0905/300463
E-mail: dms.dunstreda@matica.sk

Pracovník DMS D. Streda

Jozef Brosz

Adresa: Jesenského 25, 929 01 Dunajská Streda
Tel: 031/5525183
Mobil:
E-mail: dms.dunstreda@matica.sk


Informácie o Dome Matice slovenskej Dunajská Streda

Predmetom činnosti DMS je prostredníctvom matičných aktivít na národnostne zmiešanom území prehlbovať úctu k slovenskej štátnosti, úctu k tradíciám nášho národa.

Rôznorodými kultúrnymi podujatiami a aktivitami na jazykovo zmiešanom území sa orientuje na:

 • pozorovanie úrovne používania slovenského jazyka v hromadných oznamovacích prostriedkoch, používania štátneho
 • jazyka vo verejnom a úradnom styku podľa zákona, ale aj v ostatných oblastiach verejného života;
 • upevňovanie tradičných slovenských hodnôt úcty k blížnym, k rodičom, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám
 • štátu,ktorého je občanom, k štátnemu jazyku, k materinskému jazyku a k svojej vlastnej kultúre;
 • utváranie atmosféry a reality domoviny pre všetkých občanov Slovenska;
 • upevňovanie klubového charakteru oboch matičných pracovísk;
 • nadväzovanie kontaktov s ostatnými kultúrnymi regionálnymi štruktúrami, s orgánmi miestnej samosprávy ; udržiavanie
 • dobrých a produktívnych vzťahov s miestnou samosprávou, s kultúrnymi zariadeniami, školami, občianskymi združeniami;
 • podporovanie rôznymi formami vzťahov dobrej spolupráce a porozumenia pluralitných duchovných komunít, rozvíjania kresťanského ekumenizmu.

Zastrešuje: DMS v Dunajskej Strede spevácku skupinu Slnečnica, folklórny súbor Krpčiarik, OP MS v Šamoríne spevácku skupina Lipa, folklórny súbor Prvosienka, tlačový spravodaj Ozveny OP MS v Šamoríne

Medzi najznámejšie pravidelné aktivity DMS a OP MS patria:

 • Dni kultúrneho dedičstva,
 • Žijeme tu spolu,
 • podujatia súvisiace so štátnymi sviatkami a výročiami;
 • Šaliansky Maťko,
 • Hviezdoslavov Kubín,
 • Rozprávkové vretienko,
 • Prečo mám rád slovenčinu,
 • Prečo mám rád Slovensko,
 • Štúrovo pero,
 • Literárny Kežmarok,
 • O cenu Slovenského učeného tovarišstva,
 • Pochôdzka po slovenskom juhu - spomienkové slávnosti na M. R. Štefánika v Šamoríne a Ivanke pri Dunaji,
 • vítanie Nového roka,
 • fašiangy,
 • tradície Veľkej noci,
 • vítanie mája,
 • vianočné podujatia pre sociálne ústavy a detské domovy,
 • Deň detí,
 • stretnutia so spisovateľmi a významnými predstaviteľmi spoločensko-kultúrneho života,
 • športové súťaže a pod.