Ocenenie dlhoročného matičiara

thumbnail

Významnej pocty sa dostalo dlhoročnému predsedovi KR MS Prešovského kraja a MO MS Prešov PhDr. Ladislavovi Matiskovi, ktorého štrnásťčlenná komisia vybrala spomedzi 21 návrhov na Cenu mesta Prešov.
O toto krásne ocenenie sa náš naozaj aktívny matičiar zaslúžil svojou obetavou prácou nielen v školstve ako pedagóg, ale najmä ako dlhoročný člen a funkcionár Matice slovenskej.
Cena mesta Prešov za rok 2016 bola PhDr. Ladislavovi Matiskovi udelená za významné zásluhy pri výchove a vzdelávaní mladej generácie a za celoživotnú obetavú činnosť pri formovaní národného povedomia mládeže i dospelých.
Počas svojho pôsobenia v školstve i v Matici slovenskej prispieval k ochrane slovenského jazyka, k zveľaďovaniu, sprístupňovaniu a propagácii kultúrneho dedičstva, ľudovej kultúry, umenia i národných tradícií.  Ocenenie si predseda MO MS Prešov prevzal dňa 7. 6. 2017 v Divadle J. Záborského v Prešove od samotnej p. primátorky Ing. Andrey Turčanovej, ktorá bola dokonca študentkou nášho pána predsedu.
PhDr. L. Matisko získal mnoho ocenení aj z Matice slovenskej. Cena mesta Prešov bola za jeho bohatú činnosť vyznamenaním, ktorému sa veľmi potešil. Toto ocenenie je krásnym darom k jeho blížiacemu sa životnému jubileu.

Mgr. Sláva Jurková

článok neprešiel jazykovou úpravou