Okresné kolo literárnej súťaže „Timravina studnička “

//Okresné kolo literárnej súťaže „Timravina studnička “

Okresné kolo literárnej súťaže „Timravina studnička “

2017-10-27T14:58:24+00:00

Rimavská Sobota, 25.10.2017

Okresné kolo XXI. ročníka literárnej súťaže  v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy   pod názvom „Timravina studnička“ sa uskutočnilo 25.10.2017 v Centre voľného času v Rimavskej Sobote. Cieľom a poslaním tejto súťaže je viesť deti a mládež       k hlbšiemu poznávaniu slovenskej literatúry, podnietiť ich k objavom krásy umeleckého slova a poskytovať priestor na popularizáciu pôvodnej slovenskej tvorby. Toto podujatie je každoročne venované slovenskej spisovateľke Božene Slančíkovej – Timrave, ktorej život a dielo sú späté s regiónom Novohrad. Do tohtoročného kola sa zapojilo len 18 súťažiacich, čo je v porovnaní s predchádzajúcimi ročníkmi veľký pokles zapojenosti škôl okresu ako aj zastúpenie žiakov do jednotlivých kategórií. Predsedníčkou odbornej poroty bola Mgr. Vlasta Tkáčová, členkami Mgr. Elena Nebusová a PhDr. Ingrid Šulková. Vecné ceny pre víťazov v jednotlivých kategóriách venovalo Centrum voľného času a  Dom Matice slovenskej v Rimavskej Sobote.Vyhodnotenie okresného kola súťaže v prednese pôvodnej slovenskej prózy „Timravina studnička “:

I. veková kategória / 5 súťažiacich /

1. miesto:  Štefánia K o ž i a k o v á  – ZŠ  Dr. Vl. Clementisa Tisovec
2. miesto:  Ema L a j g ú t o v á         – ZŠ Pavla Dobšinského Rimavská Sobota
3. miesto:  Zoja  P a r o b e k o v á    – ZŠ J. Francisci-Rimavského Hnúšťa

II.veková kategória / 5 súťažiacich /
1. miesto:  Simona  M a k ó o v á       – ZŠ , ul. Mieru  Jesenské
2. miesto:  Ján S t r i e ž o v s k ý       – ZŠ  Dr. Vl. Clementisa Tisovec
3. miesto:  Terézia S r o k o v á          – ZŠ J. Francisci-Rimavského Hnúšťa

III.veková kategória  / 8 súťažiacich /
1. miesto:  Oliver  P i v n í k                – ZŠ Š. M. Daxnera Rimavská Sobota
2. miesto:  Natália  G a ž i o v á          – ZŠ  P. Kellnera Hostinského Rimavská Sobota
3. miesto:  Janka  A u x t o v á            – ZŠ ul. Mieru  Jesenské

Prví traja z každej kategórie postupujú do celoslovenského kola súťaže, ktoré sa uskutoční  24. novembra 2017 v Lučenci.

PhDr. Ingrid Šulková,
riaditeľka DMS Rimavská Sobota

článok neprešiel jazykovou úpravou

II. kategória

III. kategória

X