Dozorný výbor


//Dozorný výbor
Dozorný výbor2023-12-14T12:09:59+00:00

Dozorný výbor Matice slovenskej

 • Dozorný výbor je najvyšším kontrolným orgánom, jeho funkčné obdobie je štvorročné. Za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.
 • Dozorný výbor má deväť členov a päť náhradníkov, z toho šesť členov a päť náhradníkov volí valné zhromaždenie a troch členov vymenúva a odvoláva minister kultúry Slovenskej republiky.
 • Dozorný výbor má právo vykonávať kontrolu a previerky v ktorejkoľvek organizačnej jednotke Matice slovenskej. V prípade kontroly v MO, ZO, VO a OMM si vyžiada vopred stanovisko dozorného výboru príslušného odboru. Dozorný výbor vykonáva aj previerky na základe požiadania predsedu Matice slovenskej.
 • Do pôsobnosti dozorného výboru patrí:
  • dohľad nad dodržiavaním všeobecne záväzných právnych noriem s osobitným zreteľom na zákon o Matici slovenskej, stanovy, ostatné matičné právne normy, kontrola plnenia uznesení a programu valného zhromaždenia a ostatných orgánov Matice slovenskej a kontrola plnenia úloh zverených štátom,
  • kontrola s nakladaním matičného majetku, finančných pro-striedkov a efektívneho hospodárenia so štátnymi dotáciami  a neštátnymi prostriedkami v Matici slovenskej,
  • kontrola činnosti a hospodárenia Matice slovenskej,
  • upozorňuje výbor, predsedníctvo, predsedu a správcu na zistené nedostatky, navrhuje opatrenia na ich riešenie; informuje o zistenom stave a nápravných opatreniach orgány Matice slovenskej,
  • má právo pozastaviť rozhodnutie orgánu Matice slovenskej, ak je v rozpore so zákonom o Matici slovenskej, stanovami a platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to až do potvrdenia alebo zrušenia rozhodnutia najneskôr v lehote troch mesiacov,
  • rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiu výboru MO, ZO, VO a OMM, resp. proti rozhodnutiu dozorného výboru týchto odborov v lehote najneskôr do 60 dní od podania odvolania,
  • od delegovaných zástupcov Matice slovenskej v subjektoch, v ktorých má Matica slovenská akýkoľvek vlastnícky alebo finančný podiel, vyžaduje ročnú správu o hospodárení a o výsledkoch a záveroch informuje výbor,
  • predkladá valnému zhromaždeniu správu o činnosti dozorného výboru a stanovisko k správe o činnosti a hospodárení Matice slovenskej.
 • Dozorný výbor sa môže uzniesť, že vo výnimočných prípadoch o veciach, ktoré spadajú do jeho kompetencii, hlasuje korešpondenčnou formou „per rollam“. Podrobnosti hlasovania „per rollam“ upravuje smernica vydávaná predsedom dozorného výboru.
 • Členovia dozorného výboru nie sú v pracovnoprávnom pomere s Maticou slovenskou.

 

Na Valnom zhromaždení 9. 10. 2021 bol zvolený predseda Dozorného výboru MS:

Martin Fejko (236)

 

Zvolení členovia dozorného výboru:

1. Ján Račko (188)

2. Martin Gallík (179)

3. Milan Stromko (179)

4. Štefan Topľanský (171)

 

 

 

5. Jozef Humeník (165)

_________________

Náhradníci:

6. František Ďurina

7. Jana Šoltésová

 

Nominácie Ministerstva kultúry SR:

Ľuboš Vodička

Radoslav Ragač

Marcel Čas

 

Kontakt

E-mail: dvms@matica.sk (Dozorný výbor MS)

Telefonický kontakt: +421 2381 28003 (kancelária DV MS)

X