Predsedníctvo Matice slovenskej

  • Predsedníctvo je výkonný orgán výboru na zabezpečovanie realizácie jeho úloh.
  • Predsedníctvo je sedemčlenné. Členmi predsedníctva sú predseda a správca; dvoch podpredsedov a ostatných troch členov volí zo svojich radov na návrh predsedu výbor. Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak je prítomných aspoň päť členov, na prijímanie právoplatného uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.
  • Do pôsobnosti predsedníctva patria úlohy, ktorými ho poverí výbor. Zabezpečuje realizáciu úloh výboru a rieši aktuálne úlohy vyplývajúce z programu Matice slovenskej medzi zasadnutiami výboru.
  • Predsedníctvo zvoláva a vedie predseda alebo ním poverený člen predsedníctva.
  • Na zasadnutí predsedníctva sa okrem členov zúčastňuje tajomník, vedecký tajomník, predseda dozorného výboru a ním poverený člen a ďalší prizvaní vedúci pracovníci. Zápisnice zo zasadnutí predsedníctva dostanú všetci členovia výboru, predseda dozorného výboru a osoby, ktorých sa zápisnica týka.

Predsedníctvo Matice slovenskej

Ing. Marián Tkáč, PhD. predseda Matice slovenskej
Ing. Viliam Oberhauser, CSc. 1. podpredseda Matice sloenskej
JUDr. Marián Gešper 2. podpredseda Matice slovenskej
Mgr. Maroš Smolec správca Matice slovenskej
Ing. Zlatica Halková člen predsedníctva Matice slovenskej
Mgr. Marek Hanuska člen predsedníctva Matice slovenskej
Mgr. Roman Michelko člen predsedníctva Matice slovenskej