Predsedníctvo Matice slovenskej

  • Predsedníctvo je výkonný orgán výboru na zabezpečovanie realizácie jeho úloh.
  • Predsedníctvo je sedemčlenné. Členmi predsedníctva sú predseda a správca; dvoch podpredsedov a ostatných troch členov volí zo svojich radov na návrh predsedu výbor. Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak je prítomných aspoň päť členov, na prijímanie právoplatného uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.
  • Do pôsobnosti predsedníctva patria úlohy, ktorými ho poverí výbor. Zabezpečuje realizáciu úloh výboru a rieši aktuálne úlohy vyplývajúce z programu Matice slovenskej medzi zasadnutiami výboru.
  • Predsedníctvo zvoláva a vedie predseda alebo ním poverený člen predsedníctva.
  • Na zasadnutí predsedníctva sa okrem členov zúčastňuje tajomník, vedecký tajomník, predseda dozorného výboru a ním poverený člen a ďalší prizvaní vedúci pracovníci. Zápisnice zo zasadnutí predsedníctva dostanú všetci členovia výboru, predseda dozorného výboru a osoby, ktorých sa zápisnica týka.

Noví členovia Predsedníctva MS na najbližšie volebné obdobie budú v zmysle platných stanov MS volení na zasadnutiach výboru MS.