Predsedníctvo


//Predsedníctvo
Predsedníctvo2023-09-22T09:29:18+00:00

Predsedníctvo Matice slovenskej

  • Predsedníctvo je výkonný orgán výboru na zabezpečovanie realizácie jeho úloh.
  • Predsedníctvo je sedemčlenné. Členmi predsedníctva sú predseda a správca; dvoch podpredsedov a ostatných troch členov volí zo svojich radov na návrh predsedu výbor. Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak je prítomných aspoň päť členov, na prijímanie právoplatného uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.
  • Do pôsobnosti predsedníctva patria úlohy, ktorými ho poverí výbor. Zabezpečuje realizáciu úloh výboru a rieši aktuálne úlohy vyplývajúce z programu Matice slovenskej medzi zasadnutiami výboru.
  • Predsedníctvo zvoláva a vedie predseda alebo ním poverený člen predsedníctva.
  • Na zasadnutí predsedníctva sa okrem členov zúčastňuje tajomník, vedecký tajomník, predseda dozorného výboru a ním poverený člen a ďalší prizvaní vedúci pracovníci. Zápisnice zo zasadnutí predsedníctva dostanú všetci členovia výboru, predseda dozorného výboru a osoby, ktorých sa zápisnica týka.

Predseda Matice slovenskej zvolený na Valnom zhromaždení MS 9. 10. 2021:

1. Marián Gešper (213, teda 70,77 % hlasov)

2. Štefan Martinkovič (88, teda 29,23 % hlasov)

 

Členovia Predsedníctva MS na najbližšie volebné obdobie boli v zmysle platných stanov MS zvolení na zasadnutí Výboru MS 30. 10. 2021.

 

Členmi Predsedníctva MS sú:

JUDr. Marián Gešper, PhD., predseda MS

Mgr. Marek Hanuska, prvý podpredseda MS pre členskú základňu a agendu výboru i predsedníctva MS

Bc. Marek Nemec, druhý podpredseda MS pre slovenské zahraničie a jazykovo zmiešané územia

Mgr. Maroš Smolec, správca MS

RNDr. Ján Seman, tajomník pre informačnú a mediálnu oblasť MS

PhDr. Pavol Madura, vedecký tajomník MS

Mgr. Ľubomír Kleštinec, predseda Krajskej rady MS Nitrianskeho kraja

X