Prezídium Matice slovenskej

  • Prezídium Matice slovenskej je poradným orgánom predsedu Matice slovenskej a je zriadený na riešenie osobitných otázok smerovania a činnosti Matice slovenskej. Členmi prezídia Matice slovenskej sú významné osobnosti slovenského spoločenského, vedeckého a kultúrneho života. Podrobnosti upravuje štatút vydávaný predsedom Matice slovenskej.

Členovia prezídia Matice slovenskej

PaedDr. Miroslav Holečko predseda prezídia
Mgr. Peter Kozolka podpredseda prezídia
PhDr. Peter Mulík, PhD. tajomník prezídia
Doc. Ing. Július Binder, Dr. h. c. člen prezídia
Dr. h. c. prof. ThDr. Július Filo člen prezídia
Ing. Jozef Gálik člen prezídia
Ing. Karol Illéš člen prezídia
Mons. prof. ThDr. Viliam Judák, PhD. člen prezídia
RNDr. Jozef Kollár, Dr. h. c. člen prezídia
Prof. PhDr. Matúš Kučera, DrSc. člen prezídia
Ing. Stanislav Májek člen prezídia
Dr. h. c. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc. člen prezídia
Prof. PhDr. Richard Marsina, DrSc. člen prezídia
Ing. Ondrej Mikula člen prezídia
Mgr. Jaroslav Rezník člen prezídia
Akad. arch. Ing. Ladislav Švihel člen prezídia
Ing. Jozef Tkáčik člen prezídia