Regionálne orgány


//Regionálne orgány
Regionálne orgány2018-11-14T18:25:46+00:00

Regionálne orgány

  • V príslušných okresoch a krajoch Slovenskej republiky pôsobia regionálne orgány Matice slovenskej, a to:
    • okresné alebo oblastné rady,
    • krajské rady.
  • Okresná rada vzniká v okrese, kde pôsobí aspoň päť Miestnych odborov (MO). Oblastné rady pôsobia v tých okresoch, kde nie sú okresné rady. Vznikajú z podnetu minimálne päť MO z dvoch alebo viacerých susediacich okresov v rámci jedného samosprávneho kraja.
  • Členmi okresných alebo oblastných rád sú spravidla predsedovia príslušných MO alebo nimi delegovaní zástupcovia.
  • Krajské rady sa zriaďujú v rámci samosprávnych krajov, pričom ich sídlom je spravidla krajské mesto. Predseda a členovia krajskej rady sú volení krajským snemom na štyri roky. V krajskej rade musia byť zastúpené všetky okresy, v ktorých pôsobia MO. Krajský snem zvoláva krajská rada v súčinnosti s Členským ústredím Matice slovenskej.
  • Podmienky na činnosť regionálnych orgánov, vrátane príspevkov na ich činnosť, zabezpečujú určené oblastné strediská Matice slovenskej.
  • Regionálne orgány nemajú právnu subjektivitu a ich pôsobnosť a činnosť upravuje štatút, ktorý vydáva predseda MS.
X