Valné zhromaždenie


//Valné zhromaždenie
Valné zhromaždenie2018-10-21T20:04:32+00:00

Valné zhromaždenie

 • Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Matice slovenskej, ktorý rozhoduje o jej smerovaní v súlade s poslaním a úlohami Matice slovenskej zverenými jej štátom, ako aj s úlohami vyplývajúcimi z jej historického poslania.
 • Valné zhromaždenie:
  • volí a odvoláva v priamych a tajných voľbách predsedu, členov výboru, predsedu dozorného výboru a členov dozorného výboru,
  • schvaľuje a mení stanovy,
  • schvaľuje a mení program Matice slovenskej,
  • schvaľuje správu o činnosti a hospodárení Matice slovenskej za uplynulé funkčné obdobie,
  • schvaľuje správu dozorného výboru Matice slovenskej,
  • schvaľuje zásady hospodárenia Matice slovenskej,
  • rozhoduje o ďalších závažných otázkach činnosti a hospodárenia Matice slovenskej,
  • rozhoduje o zániku Matice slovenskej a likvidácii majetku po jej zániku,
  • deleguje snemu alebo výboru Matice slovenskej presne vymedzenú časť svojich kompetencií,
  • udeľuje čestné členstvo.
 • Valné zhromaždenie vedie predseda Matice slovenskej v súčinnosti s pracovným predsedníctvom podľa schváleného rokovacieho poriadku.
 • Valné zhromaždenie je spôsobilé sa právoplatne uznášať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina riadne zvolených delegátov.
 • Valné zhromaždenie vo všetkých prerokúvaných otázkach rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných delegátov, pokiaľ tieto stanovy neurčujú inak.
 • Valné zhromaždenie zvoláva výbor raz za štyri roky. Tvoria ho členovia výboru a volení členovia dozorného výboru, delegáti MO, ZO, VO, OMM, ustanovizní a pracovísk Matice slovenskej s hlasom rozhodujúcim. Každý delegát má jeden hlas. Na valnom zhromaždení sa zúčastňujú zástupcovia krajských rád, kolektívnych členov a hostia s hlasom poradným podľa kľúča stanoveného výborom.
 • Mimoriadne valné zhromaždenie zvoláva výbor Matice slovenskej, a to najneskôr do troch mesiacov, ak o jeho zvolanie požiada najmenej jedna tretina všetkých matičných odborov. Ak predsedovi Matice slovenskej zanikne mandát, najneskôr do 3 mesiacov výbor Matice slovenskej zvolá mimoriadne valné zhromaždenie s cieľom zvoliť nového predsedu.
X