Výbor


//Výbor
Výbor2019-11-27T11:48:11+00:00

Výbor Matice slovenskej

 • Výbor je najvyšším výkonným orgánom Matice slovenskej.
 • Funkčné obdobie výboru je štvorročné. Tvorí ho predseda a 38 členov výboru a maximálne 15 náhradníkov volených v tajných voľbách valným zhromaždením. V zložení výboru musí byť aspoň jeden zástupca z každého samosprávneho kraja, podrobnosti určí volebný poriadok. Člen výboru, ktorý sa nezúčastní na štyroch zasadaniach výboru po sebe, preraďuje sa automaticky medzi náhradníkov. Členstvo vo výbore je nezlučiteľné s funkciou riaditeľa pracoviska Matice slovenskej podľa hlavy IX. až XII. stanov. Ak sú riaditelia pracovísk Matice slovenskej podľa hlavy IX. až XII. stanov zvolení do výboru, ich mandát spočíva a na ich miesto nastúpi náhradník. V prípade, že v priebehu volebného obdobia prestanú byť riaditeľmi týchto pracovísk, ich mandát vo výbore sa obnovuje.
 • Členovi výboru zaniká mandát, ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin.
 • Výbor:
  • zvoláva valné zhromaždenie, snem a celoštátne konferencie zamerané na prerokovanie zásadných otázok týkajúcich sa smerovania a činnosti Matice slovenskej,
  • zriaďuje a ruší na návrh predsedu organizačné jednotky, ich sídla, zriaďovacie listiny, štatúty, zložky a pracoviská Matice slovenskej s právnou subjektivitou, právnické osoby, ktorých jediným alebo väčšinovým zakladateľom je Matica slovenská,
  • schvaľuje účasť Matice slovenskej v obchodných spoločnostiach a v iných subjektoch s právnou subjektivitou,
  • prerokúva a schvaľuje na návrh predsedu vymenovanie a odvolanie zástupcov do orgánov spoločností, v ktorých má Matica slovenská kapitálovú účasť,
  • zriaďuje odborné komisie a expertné skupiny, vymenúva a odvoláva svojho zástupcu do výberových komisií,
  • rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam predsedníctva Matice slovenskej,
  • prerokúva a schvaľuje správu o plnení programu, správu o hospodárení a návrh rozpočtu Matice slovenskej,
  • schvaľuje návrh rokovacieho a volebného poriadku valného zhromaždenia Matice slovenskej a ďalšie vnútorné dokumenty pre prácu Matice slovenskej v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 • Výbor zvoláva predseda najmenej štyri razy do roka. Ak o to požiada najmenej jedna tretina jeho členov, zvolá predseda rokovanie výboru do 14 dní od doručenia žiadosti. Prvé zasadanie výboru sa uskutoční do 30 dní od zvolenia predsedu Matice slovenskej.
 • Na právoplatné uznesenie výboru je potrebná účasť nadpolovičnej väčšiny členov výboru a súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. Zo zasadnutia výboru sa vyhotovuje do 14 dní zápisnica podľa platného rokovacieho poriadku výboru a do 21 dní sa zasiela členom výboru a predsedovi dozorného výboru.
 • Na zasadnutiach výboru sa okrem jeho členov zúčastňuje aj predseda dozorného výboru a ním poverený člen, ako aj ďalší predkladatelia materiálov k jednotlivým bodom rokovania a ďalší členovia Matice slovenskej, o účasti ktorých rozhodne výbor hlasovaním.
 • Výbor sa môže uzniesť, že vo výnimočných prípadoch o veciach, ktoré sú v jeho kompetencii, sa hlasuje korešpondenčnou formou „per rollam“. Podrobnosti hlasovania „per rollam“ upravuje smernica vydávaná predsedom Matice slovenskej.
 • Výbor má právo prerokovať a prijať opatrenia na nápravu vo vzťahu k činnosti MO, ZO, VO alebo OMM:
  • ak porušuje stanovy a nesplnil povinnosť odstrániť porušovanie stanov v lehote určenej výborom;
  • ak poškodzuje dobré meno Matice slovenskej a jej záujmy.
 • Výbor v týchto veciach koná z vlastného podnetu alebo na návrh aspoň troch členov Matice slovenskej. Proti rozhodnutiu výboru sa možno odvolať na najbližšie valné zhromaždenie Matice slovenskej, na snem Matice slovenskej alebo na dozorný výbor Matice slovenskej.

Členovia Výboru Matice slovenskej (zvolení na VZ MS 10. 11. 2017):

Na Valnom zhromaždení boli zvolení členovia matičného výboru (v zátvorke počet hlasov):

Marek Nemec (262), Marek Hanuska (232), Ján Seman (230), Jozef Božík (220), Maroš Smolec (218), Miroslav Gešper (208), Viliam Komora (205), Branislav Husár (188), Libuša Klučková (182), Jozef Piecka (177), Rastislav Zacher (176), Slávka Jurková (175), Dáša Machalová (174), Zlatica Halková (165), Jozef Makariv (163), Pavol Kleban (161), Roman Michelko (161), Martin Hajník (160), Ján Budinský (157), Juraj Gajdoš (157), Miroslav Kerekanič (156), Ingrid Šulková (156), Gabriela Kaščáková (155), Vlastimil Uhlár (152), Miloš Zverina (151), Michal Matečka (145), Martin Gálik (143), Žofia Hrančová (143), Andrej Mečiar (143), Patrik Polakevič (138), Daniela Trňanová (138), Ladislav Kalafa (127), Anna Dubovcová (126), Michal Terrai (124), Dušan Pribula (119), Peter Černý (118), Peter Titka (114), Eva Garajová (105).

V poradí ďalších 15 kandidátov je zmysle stanov náhradníkmi, z toho už dvaja sa stali členmi VMS:

Ľubomír Kleštinec (105), Pavol Mihál (103), Alena Rezková (100), Helena Zuskáčová (98), Ján Šteuček (96), Viliam Oberhauser (90), Margaréta Vyšná (89), Ján Eštok (83), Jana Smoligová (78), Jarmila Trungelová (71), Miroslav Považan (61), Peter Kozolka (50), Michal Garaj (46).

Odstúpili z VMS: Miloslav Slávik (130), Mária Kušnírová (129)

Viac podrobností o členoch výboru bude uverejnené po vyhotovení zápisnice z valného zhromaždenia a prvom zasadnutí výboru.

X