SAMUEL CAMBEL – Kodifikátor spisovnej slovenčiny

thumbnail

Prešov, 22. 11. 2016

Dňa 22. 11. 2016 zaplnili priestory knižnice P.O. Hviezdoslava na Hlavnej ul. v Prešove gymnazisti a matičiari. Dom Matice slovenskej v Prešove, MO MS v Prešove v spolupráci s Knižnicou P. O. Hviezdoslava v Prešove pre nich vytvorili podmienky na návštevu podujatia Samuel Cambel – kodifikátor spisovnej slovenčiny, zakladateľ slovenskej dialektológie. Cieľom tejto aktivity bolo pripomenúť si významnú osobnosť dejín nášho spisovného jazyka. Podujatie sa konalo pri príležitosti 160. výročia narodenia Samuela Cambela a 110. výročia vydania monografie Slovenská reč a jej miesto v rodine slovanských jazykov (1906). Po uvítacích slovách, básni a pripomenutí si základných informácií o zámere podujatia, sa ujal slova prednášateľ Doc. PhDr. Ladislav Bartko, CSc., vysokoškolský pedagóg, jazykovedec a literárny vedec, ktorý skúmal a prednášal historické jazykovedné disciplíny, dejiny spisovnej slovenčiny, dialektológiu atď. Účastníci prednášky si mohli uvedomiť, že akýkoľvek spisovný jazyk nevznikol iba náhodou v krátkom časovom rozsahu. Prednášateľ sa dotkol niektorých informácií o kodifikácii spisovnej slovenčiny, spomenul zaujímavosti z oblasti jazykovedného skúmania Antona Bernoláka či Ľudovíta Štúra. Väčšina z prítomných gymnazistov si zopakovala poznatky týkajúce sa kodifikácie slovenčiny, napr. že východiskom súčasného spisovného jazyka slovenčiny sa stala štúrovská kodifikácia, ktorá bola založená na kultúrnej stredoslovenčine. Neskôr vznikali jazykovedné diela zamerané na ustálenie pravopisnej normy spisovnej slovenčiny. Medzi inými aj práce S. Cambela. L. Bartko v náznakoch poukázal na pracovné zameranie S. Cambela a na jeho záujem o skúmanie nárečí a spisovnej slovenčiny, na jeho aktivity a vedecké práce spojené s veľkým záujmom o slovenčinu. Ladislav Bartko pravidelne spolupracuje so Slovenským rozhlasom na popularizácii poznatkov o dejinách i súčasnom stave nášho spisovného jazyka. Po prednáške nechýbali otázky publika ani odpovede prednášateľa zamerané na problematiku používania spisovného jazyka i nárečia v praxi. Upozornil na niektoré nedostatky a chyby v štylizácii a výslovnosti. Spomenul konkrétne príklady nesprávneho používania spisovného jazyka, čo nie je dobrou vizitkou Slováka. Ozrejmil mládeži aj aktivity v MS, ako matičiar patril k tým, ktorí obnovovali činnosť MO MS v Prešove po r. 1989, bol jeho predsedom, ale i členom celoslovenského výboru MS. Zo stručných informácií pracovníčok DMS v Prešove sa gymnazisti dozvedeli o činnosti MS, MO MS a OMM, dostali odpoveď na otázku, kde sídli DMS v Prešove, odniesli si propagačné materiály MS a Slovenské národné noviny.

Mgr. Ingrid Lukáčová

článok neprešiel jazykovou úpravou

foto:  Sláva Jurková

fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia