Spomienka na návrat Novoklenovčanov na Slovensko


//Spomienka na návrat Novoklenovčanov na Slovensko

Kráľ, 6. 5. 2018

Novoklenovčania z Kráľa, Aboviec i z ďalších susedných obcí južného Gemera si každoročne v máji pripomínajú pamiatku návratu svojich predkov do vlasti otcov – na Slovensko.  Tento rok sme si dňa 6. mája 2018 pripomenuli 71. výročie tejto pre nás významnej udalosti.
O 11.00 hod. sa začali služby Božie v evanjelickom kostole v Králi. Liturgoval a kázal domáci farár Mgr. Marcel Ištván.  Brat farár vo svojej kázni hovoril o dôležitom postavení modlitby v živote našich predkov na Podkarpatskej Rusi, kde žili v inonárodnom prostredí 120 rokov, aby sa v dňoch 1. – 2. mája 1947 vrátili do vlasti otcov – na Slovensko. Pripomenul, aby sme ani my nezabúdali na význam modlitby pre náš súčasný život. Po skončení služieb Božích  sa cca 60 účastníkov pietnej spomienky zastavilo pri pamätníku Novoklenovčanov v areáli kostola, aby si pripomenuli všetkých predkov, ktorých prach spočíva na cintoríne v Novom Klenovci ale i tých, ktorí padli vo svetových vojnách. Túto tichú spomienku piesňou „Smieť žiť pre Krista“ otvoril domáci ženských spevokol dcérocirkvi ECAV Kráľ- Abovce. Prítomným sa prihovoril Michal Hruška, predseda MO MS v Králi veršmi nášho rodáka Jána Turisa.  Ďalšiu dôležitú udalosť v živote slovenského národa – tragickú smrť generála M. R. Štefánika vo svojom príhovore ozrejmil domáci brat farár. Za Miestny  odbor Matice slovenskej  v Králi jeho predseda Michal Hruška st. spolu s Mgr. Marcelom Ištvánom položili k pamätníku Novoklenovčanov veniec. Na záver zaznela pieseň z Evanjelického spevníka „Ó, Pane drahý, čuj naše túžby…“, ktorú zaspievali všetci účastníci tejto pietnej spomienky.

Ing. Zuzana Hrušková,  členka MO MS v Králi

článok neprešiel jazykovou úpravou

2018-05-15T10:03:49+00:0015 mája 2018 |Banskobystrický kraj|
X