Podpredseda Matice slovenskej

  • Podpredsedovia Matice slovenskej sú  spravidla v pracovnom pomere s Maticou slovenskou. Zastupujú predsedu na základe jeho poverenia v presne vymedzených vzťahoch. Prvý podpredseda preberá právomoci predsedu iba v prípade jeho dlhodobej práceneschopnosti, trvajúcej viac než tri mesiace, zániku mandátu alebo úmrtia, a to až do riadneho zvolenia nového predsedu Matice slovenskej valným zhromaždením. Prvý podpredseda má spravidla v kompetencii starostlivosť o členskú základňu Matice slovenskej. Druhý podpredseda má spravidla v kompetencii spoluprácu Matice slovenskej so slovenským zahraničím a starostlivosť o matičnú činnosť na jazykovo zmiešaných územiach. Podpredsedov volí a odvoláva výbor na návrh predsedu.

Podpredseda Matice slovenskej

JUDr. Marián Gešper
podpredseda Matice slovenskej