Podpredsedovia Matice slovenskej

Podpredsedovia Matice slovenskej vykonávajú svoje funkcie v rámci svojho voľna a nie sú v pracovnom pomere s Maticou slovenskou. Dohoda o vymedzení kompetencií medzi predsedom, podpredsedami a správcom Matice slovenskej bola schválená Výborom MS a stanovy MS určujú pôsobnosti podpredsedov nasledovne:
Prvý podpredseda má vo svojej pôsobnosti slovenské spolky a združenia vrátane matičných subjektov v zahraničí, slovenské kultúrne dedičstvo, ktoré vzniklo v zahraničí, vedeckú činnosť Matice slovenskej, problematiku postavenia Slovákov na národnostne zmiešaných územiach Slovenskej republiky a Archív MS ako aj rozvoj aktivít s nimi súvisiacimi. Podieľa sa taktiež na riešení všetkých personálnych otázok v Matici slovenskej. Prvý podpredseda MS preberá právomoci predsedu MS iba v prípade jeho dlhodobej práceneschopnosti trvajúcej viac ako tri mesiace, zániku mandátu, alebo jeho úmrtia a to až do riadneho zvolenia nového predsedu Matice slovenskej Valným zhromaždením MS.
Druhý podpredseda má v kompetencii starostlivosť o členskú základňu. Riadi a koordinuje činnosť členského ústredia v celom rozsahu jeho pôsobnosti. Koordinuje tiež činnosť Mladej Matice ako neoddeliteľnej súčasti Matice slovenskej.

Noví podpredsedovia MS na najbližšie volebné obdobie budú v zmysle platných stanov MS volení na zasadnutiach výboru MS.