Archivácia tradičnej kultúry, histórie obce Hrušov


//Archivácia tradičnej kultúry, histórie obce Hrušov

Obec Hrušov je známa svojimi ľudovotradičnými aktivitami, ktoré výrazne ovplyvňujú folklórny život v širokom regióne. Výrazne pri tom spolupracuje s Miestnym odborom a Oblastným pracoviskom Matice slovenskej. V posledných 12 rokoch sa prostredníctvom skupiny štyroch autorov zamerali na spracovanie materiálov do tlačovej podoby vydaním 13 publikácií na témy v oblasti tradičnej ľudovej kultúry a života obyvateľov. V ďalšej etape si obec zaumienila pokračovať vo výskume a jeho výsledky zverejniť v digitálnej forme pre verejnosť prípadne ich poskytnúť iným archívom. V rámci  riešenia projektu Archivácia tradičnej kultúry, histórie obce Hrušov sa uskutočnil výskum v archívoch a u miestnych informátorov, kde sa získalo množstvo obrazového, zvukového i trojrozmerného materiálu. Zásluhou realizačného kolektívu a získanej techniky boli naskenované stovky starých fotografií, dokumentov, textov piesní, zaznamenali sa zvukové nahrávky spomienok nápevov ľudových pesničiek. Zdokumentovali súčiastky tradičného odevu z rôznych období ako aj historické predmety využívané v minulosti v domácnostiach, pri remeselných i roľníckych prácach. V rámci hromadného i individuálneho fotografovania sa do videozáznamu archivovali i samotné činnosti. Darovaním, resp. odkúpením, boli ponúknuté niektoré náradia pre miestne expozície.  Projekt je ako pilotný prezentovaný aj na iných miestach v regióne. Hlavným  cieľom je, aby sa bohatstvo tvorené dlhou históriou, pomaly odchádzajúce spolu s jeho pôvodnými nositeľmi do zániku a zabudnutia, uchovalo pre budúce generácie aspoň v takejto podobe. Samotná realizácia je dlhodobá, pričom jeho výstupy a skúsenosti budú prínosom i motiváciou nie len pre samotný Hrušov, ale s presahom do iných obcí či regiónov.

Projekt bol z verejných zdrojov podporený Fondom na podporu umenia.

Ján Brloš, OP MS Hrušov

 

historické fotografie

ukážka nákresu ľudovej stavby

fotodokumentácia tradičného zvykoslovia – odchod regrúta

2024-03-07T14:07:18+00:007 marca 2024 |Banskobystrický kraj|
X