Busty Janka Jesenského a Júliusa Bolfíka obohatili Alej dejateľov v Rimavskej Sobote


//Busty Janka Jesenského a Júliusa Bolfíka obohatili Alej dejateľov v Rimavskej Sobote

Miestny odbor Matice slovenskej v Rimavskej Sobote odhalil na Námesti Š. M. Daxnera 23. septembra 2021 ďalšie busty dvom významným osobnostiam spätými s našim mestom. Odhaľovanie sa konalo za účasti predsedu Matice slovenskej JUDr. Mariána Gešpera, riaditeľky Domu MS, zástupcov Okresnej a Krajskej rady MS, prednostu Okresného úradu, zástupcov mesta, domu kultúry, matičiarov a širokej verejnosti.

Janko Jesenský bol slovenský básnik, prozaik, prekladateľ. Vzdelanie získal na Gymnáziu v Banskej Bystrici, Rimavskej Sobote a Kežmarku. Po získaní titulu doktora práv zložil akvokátsku skúšku v Budapešti. Od roku 1919 do roku 1922 bol prvým županom v Rimavskej Sobote. V rokoch 1930 – 1939 bol podpredsedom Spolku slovenských spisovateľov. Pochovaný je na Národnom cintoríne v Martine.

Po piesni „Aká si mi krásna“ v podaní speváckeho zboru Bona fide prečítala moderátorka úryvok z jeho básne …

                        Išiel som ja nie raz, nie dva k vám pre spev,

                        čo v duši býva, ktorý mlčí keď chce vravieť,

                        oči klopí, keď sa díva, aby seba neprezradil,

                        perlu svoju v klbko zavil, aby v svojom utajení

                        celú svoju pieseň zjavil …

Július Bolfík bol pedagóg, publicista, regionálny historik, školský inšpektor. Študoval na revúckom gymnáziu a Učiteľskom ústave v Spišskej Novej Vsi. Bol učiteľom slovenského jazyka, dejepisu a zemepisu. Jeho bohatá publikačná a vedecká činnosť ho doviedla k získaniu titulu doktora filozófie. V r. 1949 – 1977 vykonával funkciu okresného školského inšpektora v okrese Šafárikovo (Tornaľa) a v Rimavskej Sobote. V r.1966 založil Gemersko-Malohontskú vlastivednú spoločnosť a časopis Obzor Gemera. Viedol aj edíciu Gemerské vlastivedné pohľady a pričinil sa o odhalenie pamätníkov, pamätných tabúľ, o zriadenie pamätných izieb dejateľov Gemera-Malohontu.

Na podujatí sa prihovoril predseda Matice slovenskej, ktorý vysoko ocenil prácu výboru miestneho odboru, že vybudovali takúto vzácnu Alej dejateľov, ktorou sa nemôže pýšiť žiadne mesto na Slovensku.

Srdečné poďakovanie patrí Matici slovenskej, Banskobystrickému samosprávnemu kraju, Ministerstvu financií SR, mestu Rimavská Sobota, Technickým službám mesta, Kamenárstvu Ulický, miešanému speváckemu zboru Bona fide, študentom Gymnázia Ivana Krasku, matičiarom, darcom a členom výboru MO.

Na záver slávnostného odhaľovania zaznela matičná hymna „Kto za pravdu horí“.

Mgr. Elena Nebusová

predsedníčka MO MS v Rimavskej Sobote

2021-10-08T12:07:52+00:007 októbra 2021 |Banskobystrický kraj|
X