Ján Jakubík

Pred 100 rokmi sa narodil akademik Ján Jakubík, matematik, matičiar

Ján Jakubík sa narodil 8. októbra 1923 v Dudinciach, časť Merovce. Gymnázium vyštudoval v Banskej Štiavnici, kde býval v dome, v ktorom predtým na štúdiách žili Milo Urban a Jozef Ambruš.  Po maturite na Gymnáziu v Banskej Štiavnici, odchádza do Bratislavy študovať medicínu. Tu sa stretáva s vynikajúcimi  profesormi a úspešne sa dostáva do  tajov medicíny. No napriek tomu, že je vynikajúci študent, jeho láska k exaktným vedám ho po dvoch rokoch štúdia medicíny zaviedla na štúdium matematiky a fyziky na Slovenskej univerzite (dnešná Komenského univerzita). V r. 1949 končí štúdium a začína ako asistent na SVŠT v Bratislave. V r. 1952 odchádza do Košíc na novozaloženú techniku. Tu sa v r. 1956 stáva docentom a v r. 1963 je univerzitným profesorom. V tom istom roku obhájil DrSc. V r.1964 bol zvolený za  člena korešpondenta  SAV a v r. 1977 sa stáva akademikom. V r. 1978 sa stáva externým vedúcim novozaloženého Detašovaného pracoviska MÚ SAV v Košiciach a od r. 1985 je jeho interným členom. Vedúcim pracoviska bol až do 29.2.2012, keď odišiel do dôchodku (teda takmer 90-ročný).  Ťažisko vedeckej aktivity akademika Jakubíka  leží  v oblasti univerzálnych algebier a  usporiadaných štruktúr,  kde získal rad pozoruhodných výsledkov. Hlavná oblasť jeho výskumu je v čiastočne usporiadaných grupách a zväzových grupách, kde ho všetci poznajú ako veľkého majstra. Podarilo sa mu vyriešiť množstvo otvorených problémov a formulovať  ďalšie početné nové problémy, ktoré inšpirovali celú generáciu matematikov pracujúcich v tejto oblasti matematiky v Česko-Slovensku ako aj  v zahraničí. Keď sa MV-algebry stali populárne  na Slovensku v deväťdesiatych rokoch, a keď vďaka dôležitému výsledku prof. D. Mundiciho o reprezentácii MV-algebier pomocou intervalu v komutatívnych  unitálnych l-grupách, prof. Jakubík sa s mladíckou vervou pustil do štúdia tohto nového smeru. Tu sa mu podarilo zúročiť jeho nesmiernu  skúsenosť s l-grupami. V posledných rokoch sa venoval aj nekomutatívnym zovšeobecneniam MV-algebier. Jeho meno sa skvie asi na 300 vedeckých článkoch. Na výsledky jeho práce nadviazali matematici po celom svete. Vďaka aj nemu sa slovenská matematika dostala do celého sveta. Bezmála 65 rokov aktívneho matematického života si zasluhujú hlboký obdiv k jeho pracovnej činnosti. Pred ním sa skláňajú celé generácie slovenských matematikov. Pán profesor okrem vysokej vedeckej erudovanosti môže slúžiť aj ako vzor ľudskej skromnosti, čestnosti, kolegiality a pedagogického majstrovstva.  Okrem veľmi aktívnej vedeckej činnosti, akademik Jakubík sa venoval aj pedagogickej činnosti na Vysokej škole technickej v  Košiciach. Učil matematiku celé generácie východoslovenských inžinierov. Bol školiteľom mnohých ašpirantov a doktorandov. Ako člen mnohých redakčných rád vedeckých časopisov, komisií pre obhajobu kandidátskych alebo doktorských komisií zúčastnil sa významnou mierou na organizovaní matematického života v celom  Česko-Slovensku. Rodinnou pokračovateľkou vo vedeckej činnosti je dcéra Danica. Prof. RNDr. Danica Studenovská, CSc., rod. Jakubíková, pôsobí na Ústave matematických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Aj jeho vnuci, pôsobiaci v IT oblasti, majú matematické základy.

Za jeho dlhoročnú vedeckú činnosť mu v roku 2008, pri príležitosti Dňa ústavy, prezident republiky Ivan Gašparovič udelil Rad Ľudovíta Štúra I. triedy.

Okrem vedy sa Ján Jakubík zaujímal aj o prírodu, dejiny Slovenska, literatúru, najmä poéziu. Po rodičoch zdedil vzťah k slovenskej ľudovej piesni. Dlhé roky pôsobil v turistickom krúžku Tatry.

Ján Jakubík bol dlhoročným členom Miestneho odboru MS Košice. Veľmi dobré vzťahy mal najmä s profesorom Jánom Fečom.

Akademik, Prof. RNDr. Ján Jakubík, DrSc. zomrel v kruhu najbližšej rodiny v Košiciach 24.11.2015. Urny s popolom akademika Jána Jakubíka a jeho manželky Márie vložili pozostalí do hrobčeka k milovanej vnučke Zuzke Studenovskej (parcela VIII.detská-10-11).

Ing. Mgr. Anton Meteňko, PhD.

2023-10-03T19:05:42+00:003 októbra 2023 |Osobnosti slovenských dejín|
X