Malý Šariš v júli ožíva históriou


//Malý Šariš v júli ožíva históriou

Každoročne pripravuje MO MS v Malom Šariši spolu s ostatnými spoločenskými organizáciami i Obecným úradom pestré spoločensky hodnotné oslavy. Tento 23. júl sa niesol v znamení 160. výročia založenia Matice slovenskej a 30. výročia samostatnej Slovenskej republiky.

Slávnosť otvorila predsedníčka MO MS Anna Janigová, ktorá privítala vzácnych hostí, Martina Fejka, predsedu DV MS, Slávku Jurkovú, riaditeľku Domu MS v Prešove, Imricha Kropucha v zastúpení starostu obce, predsedov MO MS z Prešovského okresu i iných hostí. Po matičnej hymnickej piesni „Kto za pravdu horí“, básňou od Svetloslava Veigla „Kam sa to ľudský rod uberá?“ predsedníčka Oblastnej rady Mária Murdziková pozdravila a odovzdala odkaz prítomným. Predseda Dozorného výboru Martin Fejko vo svojom príhovore ocenil MO MS v Malom Šariši ako jeden z najaktívnejších a pripomenul udalosti, ktoré predchádzali vzniku Matice slovenskej pred stošesťdesiatimi rokmi. Poslanec Imrich Kropuch v zastúpení starostu obce Malý Šariš taktiež odovzdal posolstvo tohtoročných výročí, ktorým boli oslavy venované a vyzdvihol aj dôležitosť inštitúcii, ako je Matica slovenská, podporujúcich štátnosť, zdravé vlastenectvo i udržiavanie tradícií. Mária Murdziková sa taktiež prihovorila obyvateľom obce a účinkujúcim. Oporným bodom v rozvoji národného života bolo založenie Matice slovenskej. Národ, ktorý sa zišiel v roku 1863 v Martine vyjadril úplnú podporu snahám našich vlastencov pri založení tejto kultúrnej ustanovizne, Prvý výbor MS sa zaviazal ďalej rozvíjať a prehlbovať národné povedomie a ochranu práv Slovákov. Pred tridsiatimi rokmi sa právo na samostatnosť stalo realitou. Matica slovenská aj teraz podporovala myšlienku na vlastnú cestu v európskom spoločenstve národov. Predsa každý národ je niečím výnimočný, náš slovenský svet je poháňaný prácou, skutkami priateľstva a dobroprajnosti, ale aj vierou v Boha. Náš národ nepotrebuje nálepku, že je nepriateľsky, túži po cudzom…

V kultúrnom programe vystúpili súbory Javorina a Malošarišanka z Malého Šariša, FSS Torysa z Krivian, FSS Zaričanka zo Stakčína a príjemný prekvapením bolo vystúpenie mladých folkloristov v zoskupení Ľudovej hudby Kanaš. Moderátorka Emília Tothová sa poďakovala všetkým hosťom a účinkujúcim za bezhraničnú energiu , priateľskosť a dobrú náladu, ktorú sa nám podarilo všetkým vytvoriť.

Text a foto: Mária Murdziková, predsedníčka Oblastnej rady MS Prešov

 

2023-08-04T10:06:09+00:004 augusta 2023 |Prešovský kraj|
X