Milan Rastislav Štefánik „Pravde veriť, pravdu žiť a pravdu brániť“


//Milan Rastislav Štefánik „Pravde veriť, pravdu žiť a pravdu brániť“

Toto meno a jeho výrok významne rezonuje začiatkom mája po celom Slovensku. Tak aj v Očovej sme si pripomenuli 100. výročie od smrti generála Milana Rastislava Štefánika dvomi spomienkovými podujatiami.

Spomienkové stretnutie v obecnej knižnici 2. mája usporiadal miestny odbor Matice slovenskej, ktorý v našej obci významnou mierou prispieva k udržiavaniu ľudových tradícii a organizuje spomienky na významných Slovákov, čo je okrem iného ideovým poslaním Matice slovenskej. Príhovor pani Šimkovičovej, predsedníčky MO MS v úvode, báseň a pieseň v podaní žiačok základnej školy: K. Novodomcovej, D. Sámeľovej, V. Sámeľovej, T. Šoučíkovej a L. Válkovej, husľové melódie žiaka ZUŠ Paľka Bízika v sprievode pána učiteľa Melicherčíka a piesne o Slovensku od našich žien matičiarok, príjemne pôsobili na nás zúčastnených obyvateľov. Starosta obce p. PhDr. Senko vo svojom vystúpení vyzdvihol osobnosť generála M. R. Štefánika a jeho odkaz pre Slovensko. Na počesť tejto spomienky a na znak úcty sme pred Základnou školou spoločne vysadili ruže a po krátkom kultúrnom programe Matičiarky spolu s nami prítomnými ukončili podujatie piesňou „Kto za pravdu horí“.

Druhé podujatie – turistický pochod do Želobudzskeho jarku – usporiadal SZPB základná organizácia gen. Pivolusku, ktorý sa uskutočnil 4. mája na počesť 100. výročia tragickej udalosti.

Predseda ZO pán Hancko nám priblížil udalosti, ktoré sa odohrali pred 100 rokmi, ako aj trasu a posledný Štefánikov let z Talianska na Slovensko. Účastníci pochodu o 11.30 hod., čo bol historicky čas, zaspievali pri slovenskej zástave hymnu a potom posedeli pri ohníku a malom občerstvení. Harmonika a spev sa niesli dolinou a dotvárali atmosféru chmúrneho počasia. Na pochode sa zúčastnili aj žiaci Základnej školy s pani učiteľkou a pani riaditeľkou.

My zúčastnení občania sme si odniesli na tieto podujatia pekné spomienky.

– ap –

2019-05-13T16:02:03+00:0013 mája 2019 |Banskobystrický kraj|
X