Odborná konferencia pri príležitosti 105. výročia narodenia a 30. výročia úmrtia Ladislava Mňačka v Rimavskej Sobote


//Odborná konferencia pri príležitosti 105. výročia narodenia a 30. výročia úmrtia Ladislava Mňačka v Rimavskej Sobote

V tomto roku si pripomíname 105. výročie narodenia a zároveň 30. výročie úmrtia významného spisovateľa– Ladislava Mňačka. Pre obyvateľov historického regiónu Gemer-Malohont, ktorých literárna a kultúrna história obdarila množstvom významných osobností, je povinnosťou nielen sa starať o ich miesta večného odpočinku, ale aj propagovať ich tvorbu a posúvať ju ďalej nastupujúcim generáciám. Táto myšlienka sa stala aj krédom matičiarov a občanov malebnej dedinky Lukovištia, v ktorej sa nachádza miesto posledného odpočinku básnika Ivana Kraska a hneď vedľa je i ďalší, patriaci do novšej histórie významných osobností – spisovateľovi, dramatikovi, básnikovi a žurnalistovi Ladislavovi Mňačkovi, ktorý je čestným občanom obce. V hodnotení jeho prínosu pre slovenskú literatúru sa po jeho úmrtí dlhšie otáľalo. Začiatok nového milénia priniesol nové trendy pohľadu na predchádzajúci režim a tým aj na samotného spisovateľa.

Po konzultácii s prof. Jozefom Leikertom, odborníkom na biografiu a dielo Ladislava Mňačka padlo rozhodnutie, že vzniknutý informačný deficit a doterajší vlažný vzťah spoločnosti k spisovateľovi sa postupne odstráni. Z tohto dôvodu Matica slovenská v spolupráci s Klubom spisovateľov literatúry faktu na Slovensku ako aj v spolupráci s predstaviteľmi obce Lukovištia a mesta Rimavská Sobota usporiadala dňa 15. marca 2024 v hotelovom zariadení TATRA v Rimavskej Sobote odbornú konferenciu pod názvom „taký bol Ladislav Mňačko spisovateľ, básnik, dramatik, žurnalista…“. Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja v Banskej Bystrici a jeho príslušné odbory podporili túto snahu a umožnili školským a kultúrnym inštitúciám v ich zriaďovateľskej pôsobnosti účasť svojich zástupcov na celodennej odbornej konferencii.

Pozvanie na podujatie prijali: Ing. Ivan Hazucha, poslanec NR SR, JUDr. Marián Gešper, PhD., predseda Matice slovenskej, prof. Jozef Leikert, PhD., predstavitelia mesta Valašské Klobouky z Českej republiky – Ing. Jaroslav Baloušek, MPA., spolu s Ing. Magdalénou Rakovou a historikom Mgr. Petrom Odehnalom, Ph.D., ďalej PhDr. Miroslava Poláková, Ph.D. starostka a pedagogička z Uherského Brodu, z OŠ ZSK Zlín PhDr. Stanislav Minařík a Ing. Jarmila Minaříková, spisovateľky Ing. Mária Macková a Ing. Tatiana Tretinová, z UMB v Banskej Bystrici, doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD., doc. Patrik Mitter, PhD. z UJEP v Ústí nad Labem, ako aj primátori mesta Rimavská Sobota JUDr. Jozef Šimko a mesta Hnúšťa Mgr. Martin Pliešovský.

Vo svojom príhovore predseda Matice slovenskej, Marián Gešper, uviedol: „Možno je to už istou tradíciou, že Matica je jedna z posledných ustanovizní (ak nie aj posledná), ktorá sa systematicky a urputne snaží udržať pamiatku a súčasne odborne, ale i popularizačne sprítomniť našich veľkých národovcov. Medzi nimi má svoje miesto aj spisovateľ Ladislav Mňačko“. Následne predseda Matice slovenskej slávnostne odovzdal Cenu Matice slovenskej profesorovi Jozefovi Leikertovi za prínos do vedy v Slovenskej republike.

Počas konferencie sa prezentovalo osem odborných príspevkov z pera vedeckých pracovníkov, ktorí  sa podrobne venovali prierezu života a tvorby Ladislava Mňačka. V diskusii účastníci navrhli viaceré závery, medzi ktorými bol aj návrh vydania zborníka z príspevkov odbornej konferencie. Podujatie symbolicky ukončilo kladenie vencov účastníkov podujatia pri hrobe Ladislava Mňačka v obci Lukovištia.

PhDr. Ingrid Krštieňová Šulková, riaditeľka Domu Matice slovenskej v Rimavskej Sobote

 

 

2024-03-20T09:35:24+00:0020 marca 2024 |Banskobystrický kraj|
X