S ohňom v srdci


//S ohňom v srdci

Osobnosti Klenovca

Miestny odbor Matice slovenskej v Klenovci v spolupráci s predstaviteľmi obce Klenovec a Občianskym združením RODON dňa 15.10.2023 zorganizovali podujatie s názvom „S ohňom v srdci-Osobnosti Klenovca“, ktorým si pripomenuli 135. výročie požiaru v obci Klenovec, keď vyhorelo takmer pol Klenovca aj s kostolom a obecným úradom. Súčasne sa pripomínali významné osobnosti, ktoré určitý čas pôsobili v Klenovci. Medzi nich patril Karol Salva, evanjelický farár a učiteľ, bol prvým vydavateľom Tranovského evanjelického kalendára, ktorý mal v tomto roku 110. výročie úmrtia.  Taktiež  280. výročie úmrtia Pavla Šramku,  evanjelického kňaza, učiteľa a jazykovedca. Pietna spomienka sa začala slávnostnými Službami Božími v evanjelickom kostole. Medzi pozvanými bol aj biskup západného dištriktu ECAV Ján Hroboň, ktorého starší príbuzný sa v minulosti spolu so spolkom Matice slovenskej podieľal na slávnostnom otvorení kultúrneho domu v Klenovci. Popoludní pokračoval slávnostný program venovaný 160. výročiu vzniku Matice slovenskej, životu a dielu Karola Salvu a Pavla Šramku. Prednášajúcimi boli Viliam Komora – tajomník Matice slovenskej v Martine, farár CZ ECAV Roman Roskoš, pedagogická pracovníčka Božena Hrušková a pracovníčka Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote Iveta Krnáčová. Medzi jednotlivými prednáškami sa uskutočnilo pásmo spevu a tanca v podaní DFS Zornička a Mladosť z Klenovca, Ženskej speváckej skupiny FS Vepor z Klenovca. V záverečnom príhovore predsedníčka MO MS v Klenovci informovala prítomných o činnosti a vzniku Matice v Klenovci. Už v roku 1920 a neskoršie 1968 sa p. Čajka a p. farár Slosiarik snažili oživiť činnosť Matice slovenskej v Klenovci. Podľa záznamov v obecnej kronike pri slávnostnom otvorení kultúrneho domu v roku 1932 aj Matica slovenská priložila ruku k zdarnému dielu. Ďalej uviedla, že v roku 1935 usporiadali v Klenovci matičiari tzv. Matičný deň a naďalej v Klenovci šírili osvetu a kultúru. Počas vojny sa činnosť Matice slovenskej uskutočňovala v rámci vtedajších možností. V roku 1989 sa niekoľko Klenovčanov snažilo obnoviť činnosť Matice slovenskej  pod vedením Viery Georgievovej, Magdalény Moncoľovej, p. Trnavského a Jaroslava Zvaru. V roku 2007 v spolupráci s riaditeľom Domu Matice slovenskej v Rimavskej Sobote Michalom Hruškom sa znovu pokúsili Klenovčania obnoviť činnosť Matice slovenskej, ktorá bola úspešná a za predsedníčku miestneho odboru bola zvolená Ľubica Husmanová. Pod jej vedením sa miestny odbor snažil a naďalej aj snaží  napĺňať program Matice slovenskej dodnes. Medzi hlavné aktivity patrí aj pomoc pri zabezpečovaní krojového vybavenia FS Vepor Klenovec, ktorý je kolektívnym členom miestneho odboru. Matičiari z Klenovca spolupracujú aj so žiakmi a učiteľmi ZŠ V. Mináča v Klenovci, organizujú spomienkové podujatia pri príležitosti výročí Vladimíra Mináča, ktorý bol dlhoročným predsedom Matice slovenskej. Podieľajú sa aj na inštalovaní pamätných tabúľ významným osobnostiam na obecnom úrade, ako aj  pri rôznych podujatiach organizovaných obcou a OZ Rodon, ktorými sú  Folklórny festival Klenovská rontouka, každoročný kultúrny program Pokoj ľuďom dobrej vôle a mnohých ďalších.

Ľubica Husmanová – predsedníčka MO MS Klenovec

 

Tajomník Matice slovenskej Viliam Komora napísal článok z pohľadu prizvaného hosťa:

Podujatie S ohňom v srdci s podtitulom Osobnosti Klenovca bol duchovný a kultúrny program, v ktorom matičiari, Klenovčania a široká verejnosť oslávili a pripomenuli si nielen 160. výročie vzniku Matice slovenskej, ale aj významné osobnosti tejto malohontskej obce.

Dopoludnia odslúžili evanjelické Služby Božie, kde spomenuli aj osobnosti, ktoré pôsobili v obci a to s výrazným presahom do duchovnej sféry. Liturgom bol Roman Roskoš, farár Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (CZ ECAV) Klenovec, slávnostným kazateľom Ján Hroboň, biskup Západného dištriktu ECAV a kantorom Marian Mináč.

V bohatom kultúrnom programe, ktorý nasledoval, a bol medzi jednotlivými prednáškami, vystúpili deti a mládež z Folklórnych súborov (FS) Zornička a Mladosť, a členovia Folklórneho súboru Vepor. Kultúrny program moderovala dozorkyňa CZ ECAV Stanislava Zvarová, zároveň zástupkyňa starostky obce, ktorá bola aj jednou z hlavných organizátorov celého podujatia.

Pred prednáškami zaznela hymna MS „Kto za pravdu horí“ v podaní mužskej speváckej skupiny FS Vepor. Miestny odbor Matice slovenskej Klenovec, jeho založenie, dejiny a činnosť odprezentovala predsedníčka Ľubica Husmanová. 160. výročie založenia MS priblížil tajomník V. Komora, ktorý vyzdvihol taktiež predsedu MS V. Mináča, spomenul aj súčasné postavenie, úlohy a pracoviská MS. Farár Roman Roskoš predstavil život, prácu, aj pôsobenie Karola Salvu (1849 – 1913) ako kníhtlačiara, národno-osvetového pracovníka, pansláva, prvého vydavateľa Tranovského evanjelického kalendára a evanjelické farára v USA. Pavel Šramko (1743 – 1831), jeho život a dielo, no najmä osobnosť a pôsobenie ako evanjelického kňaza, učiteľa, jazykovedca, veršovníka a člena Učenej spoločnosti malohontskej prezentovali Blažena Hrušková, pedagogička, slovenčinárka, historička a predsedníčka komisie kultúry, mládeže a športu pri Obecnom zastupiteľstve v Klenovci, a Iveta Krnáčová, knihovníčka, pracovníčka Gemersko-malohontského múzea. Na záver farár R. Roskoš predniesol modlitbu, prítomní zaspievali štátnu hymnu SR a hymnu obce Klenovec.

Za toto pekné, duchovne a národne bohaté kultúrne podujatie patrí poďakovanie všetkým uvedeným, osobitne však obci Klenovec a jeho starostke Kataríne Pribilincovej, CZ ECAV Klenovec a Matici slovenskej. Medzi hosťami boli biskup ZD ECAV Ján Hroboň s manželkou Máriou Hroboňovou, emeritný senior Rimavského seniorátu Dušan German s manželkou, evanjelický farár a člen Výboru MS Filip Púpala, či riaditeľka Domu MS Rimavská Sobota Ingrid Krštieňová Šulková.

Môžeme vysloviť nádej, že pri takýchto a ďalších podobných podujatiach, ktoré pripraví Matica slovenská v spolupráci s cirkvami a obcami, sa budeme stretávať aj v nasledujúcich rokoch a šíriť tak vlastenectvo, štátnosť a slovenskú kultúru.

Foto: autor a Lujza Komorová

 

Fotogaléria

2023-11-09T11:54:22+00:0023 októbra 2023 |Banskobystrický kraj|
X