Stretnutie Slovákov z jazykovo a národnostne zmiešaných území SR


//Stretnutie Slovákov z jazykovo a národnostne zmiešaných území SR

Matica slovenská v spolupráci so Strediskom národnostných vzťahov MS, Členským ústredím a Domom MS Rimavská Sobota, usporiadala dňa 21. júna 2022 v Dome MS Rimavská Sobota „Stretnutie Slovákov z jazykovo a národnostne zmiešaných území SR“.

Témou stretnutia bolo postavenie Slovákov a používanie slovenského jazyka, slovenskej kultúry a iných slovenských elementov v celej našej vlasti. Stretnutia sa zúčastnil správca MS Mgr. Maroš Smolec, podpredseda MS pre slovenské zahraničie a jazykovo zmiešané územia Bc. Marek Nemec a tajomník MS pre národnostné vzťahy ThLic. Mgr. Viliam Komora, PhD. Hneď v úvode sa načrtla problematika skupovania nehnuteľností na území SR Maďarskom. V referátoch odznela problematika nesprávneho používania tabúľ jazykovej menšiny na budovách štátnych organizácií a dvojjazyčného označovania ulíc s poukázaním na zákon o štátnych symboloch. Nezabudlo sa ani na problematiku v školstve.

Podujatie prítomným ukázalo, že problematika spolunažívania s menšinami má niekoľko rovín, ale dôležité je upriamiť pozornosť na prístup k budovaniu národného povedomia a k vzdelávaniu k národnému povedomiu. Zaznelo tu veľa zaujímavých a kreatívnych myšlienok. Pozornosť sa upriamila aj na blížiace sa komunálne voľby a výzvu pre Slovákov žijúcich na zmiešanom území, aby do pozícií starostov a primátorov volili zásadne Slovákov.

Na záver sa účastníci zhodli na uznesení, že nesúhlasia a protestujú proti skupovaniu nehnuteľností, ktoré sú väčšinou kultúrnymi pamiatkami a národnými kultúrnymi pamiatkami v Slovenskej republike, iným štátom – Maďarskom.

Text a foto: Tatiana Tomková

2022-07-18T14:44:51+00:0018 júla 2022 |Banskobystrický kraj|
X