Úspešný Deň Matice slovenskej v Podtatranskej knižnici v Poprade


//Úspešný Deň Matice slovenskej v Podtatranskej knižnici v Poprade

Oblastné pracovisko MS v Poprade v spolupráci s Podtatranskou knižnicou, Prešovským samosprávnym krajom a Mladou Maticou zorganizovalo Deň Matice slovenskej, ktorý sa konal pri príležitosti 160. výročia založenia Matice slovenskej. Tento výnimočný deň, ktorý bol rozdelený do troch prednáškových blokov bol určený predovšetkým pre žiakov a študentov ZŠ a SŠ na území mesta Poprad.

V úvode všetkých prítomných privítala riaditeľka Podtatranskej knižnice v Poprade,  M. Naštická. Po nej už so svojim úvodným slovom vystúpil vedúci OP MS Poprad,  R. Zacher, ktorý sa okrem iného poďakoval riaditeľke knižnice za doterajšiu výbornú spoluprácu medzi  Maticou slovenskou a touto kultúrnou inštitúciou pod Tatrami. Oživením a spestrením matičného dňa bolo určite aj kultúrne vystúpenie v nádherných krojoch v podaní súrodencov Šalingových z Batizoviec. Peter predniesol básnické protivojnové dielo od P. O. Hviezdoslava Krvavé sonety a jeho mladšia sestra Kvetka – účastníčka speváckej súťaže Slávik Slovenska zas prítomných potešila krásnymi batizovskými piesňami.

Neskôr sa už ujali slova podpredseda MS, M. Nemec, ako aj  R. Zacher, ktorí sa tak spoločne po celé dopoludnie snažili študentom predovšetkým modernou a pútavou formou objasniť význam a poslanie dnešnej Matice slovenskej, ktorá má určite svoje opodstatnenie aj v modernej dobe 21. storočia. V závere bol  A. Ondrušekovej slávnostne odovzdaný členský preukaz MS a bola tak prijatá za novú členku MO MS Poprad.

Teší ma najmä skutočnosť, že sme si žiakov opäť získali, čoho dôkazom je fakt, že niektorí z nich dokonca už prejavili záujem stať sa členmi tejto našej najstaršej kultúrnej ustanovizne, ktorá má za úlohu vzbudzovať a pestovať lásku k svojej rodnej vlasti, národu, histórii, tradíciám a významným osobnostiam. Záujem o rôzne materiály o MS, jej aktivity, ako aj o pracovné listy pre žiakov prejavili samotní pedagógovia, ktorí si ich už aj odniesli do svojich škôl. Tešia sa tak na prácu so žiakmi na svojich hodinách.

Domnievam sa, že takýmito aktivitami môžeme do radov MS získať a prilákať čo možno najviac mladých zanietených vlastencov, ktorým budúci osud našej drahej vlasti – Slovenskej republiky nie je ani v dnešnej modernej dobe ľahostajný.

Mgr. Rastislav Zacher, PhD., OP MS Poprad

 

Fotogaléria

Reportáž TV Poprad 

 

2023-05-19T14:36:19+00:0019 mája 2023 |Prešovský kraj|
X