Za matičiarom Mgr. Jánom Očkovičom


//Za matičiarom Mgr. Jánom Očkovičom

Jedenásteho apríla nás do „Večnosti“ predišiel Mgr. Ján Očkovič. Bez zveličovania si dovolím povedať, veľký matičiar s nadšením pre slovenskosť a patriotizmus. Jeho šľachetná duša s nádejou spočinula v Božom náručí – na mieste večného odpočívania a pokoja.

Ján Očkovič (1932-2022) sa členom Matice slovenskej (MS) stal v roku 1968. Ako popredný veľkošarišský aktivista prišiel s myšlienkou obnoviť vo Veľkom Šariši miestny odbor. Pripravil ustanovujúcu schôdzu, ktorú, ako člen prípravného výboru, viedol. Toto ustanovujúce zhromaždenie, vtedy Klubu priateľov MS, konané 28. júna 1968 v miestnom kine, si do čela zvolilo Jána Očkoviča. Neskôr, 2. augusta 1968, na Slávnostnom zhromaždení Klubu priateľov MS vo Veľkom Šariši sa klub premenoval na Miestny odbor Matice slovenskej (MO MS), ktorého predsedom sa stal naďalej Ján Očkovič. Avšak vplyvom okupácie republiky vojskami štátov Varšavskej zmluvy (21. august 1968) a vzápätí aj nastupujúcim normalizačným obdobím, sa v tomto čase nemohla plne rozvíjať matičná činnosť, najmä nie v duchu národno-patriotickom. Napriek tomu tunajší matičiari neochabovali vo svojej činnosti. Ján Očkovič matičnú činnosť šikovne pridružil pod hlavičku vtedajšej Osvetovej besedy (OB). Spomeniem niektoré aktivity pod jeho vedením. Okrem spomienok výročí významných slovenských osobností, besied, kultúrnych podujatí, výstav boli aj dve odhalenia pamätných tabúľ básnikovi Jozefovi Tomášikovi Dumínovi. Ako učiteľ ZŠ nadchýnal a získaval do matičného hnutia žiakov deviatakov. Zaviedol aj matičnú kroniku. Lenže takáto skrytosť pod OB ho nenapĺňala a po štyroch rokoch, v roku 1972 sa odmlčal a s ním aj matičná činnosť až do roku 1990.

Opätovné matičné „oduševnenie“ nastalo po roku 1989. Tretieho januára 1990 bol založený prípravný výbor, ktorého predsedom sa stal p. Emil Papcun.

Vznik Slovenskej republiky 1.1.1993 pre MS znamenal zavŕšenie dlhej cesty boja o slovenskú národnú identitu. Toto bolo pre Jána Očkoviča impulzom vrátiť sa k matičnej tvorivosti. Po prvých pokusoch o obnovenie MO MS sa na jar 1997 vytvorilo matičné jadro iniciované Jánom Očkovičom a deviatimi členmi. Začiatok nového úsilia napĺňať matičné poslanie, Ján Očkovič požiadal Štatistický úrad SR o pridelenie identifikačného čísla (IČO) pre organizačnú jednotku – Miestny odbor Matice slovenskej Veľký Šariš. Na valnom zhromaždení 31.7. 1998 bol oficiálne za predsedu MO MS zvolený opäť Ján Očkovič.

Medzi prvé významné udalosti obnovenej matičnej činnosti pod vedením J. Očkoviča možno zaradiť Vatry zvrchovanosti každoročne pripomínajúce výročia Deklarácie Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky. Osobne veľmi podporoval výrobu, osadenie a odhalenie pamätnej tabule dlhoročnému správcovi veľkošarišskej farnosti ThDr. Jozefovi Leščákovi. Musel vynaložiť veľké úsilie v presviedčaní nie len poslanecký zbor, nakoľko prišiel diecézny zákaz kňazom odhaľovať pamätné tabule a už vôbec nie na sakrálnych budovách. Napokon akt odhalenia zdarne prebehol 17. októbra 1999 na budove MsÚ. Pätnásteho septembra 2001 pripravil literárne pásmo a zorganizoval turistický výstup na Šarišský hrad z príležitosti 130. výročia výstupu P. O. Hviezdoslava na tento hrad. Ako matičiar pripravoval besedy pre širokú verejnosť s významnými osobnosťami. JUDr. otec Marián Ján Potáš z rádu Baziliánov – Blažení tichí …, Otília Vokálová – Život a dielo Ferdinanda Vokála –  básnika katolíckej moderny a ďalšie. V apríli 2003 našu matičnú organizáciu oslovil Slovenský rozhlas štúdio Košice, relácia Letokruhy. Chceli nahrať rozhovor o činnosti našej miestnej matice. Tejto úlohy sa zhostil J. Očkovič. MO MS vlastní audiozáznam  s jeho hlasom. V roku 2004 sa vo veku 72 rokov vzdal funkcie predsedu MO MS. Naďalej však ostal jeho činorodým členom.

V októbri 2005 zostavil estrádne pásmo pod názvom „Ket mi prišla kartka narukovac“. Celý finančný výťažok z predstavenia venoval matičnej pokladnici. V auguste 2006 sa na pôde MO MS zrodila myšlienka usporiadať súťaž v kosení – jej otcom bol Ján Očkovič. Prvé preteky zorganizoval 6. augusta 2006 v záhrade Kňazského diecézneho domova F. Majocha vo Veľkom Šariši. Dnes je súťaž registrovaná v Slovenskom koseckom spolku pod vedením D. Lukáča. Ján Očkovič je taktiež zakladateľom Mužského speváckeho folklórneho súboru, ktorému dal názov „Šarišske gavaľire“. Veľkošarišských matičiarov podporoval ešte ako 86 ročný. Na podujatí Folklór Prešov 2018 na Hlavnej ulici v Prešove reprezentoval svoje umenie aj matičiar z Veľkého Šariša Ján Očkovič. Divákov potešil svojim slovom i spevom ako známy a obľúbený ľudový zabávač.

Dovoľte ešte osobnú skúsenosť. Keď som prebral predsednícke žezlo po Jánovi Očkovičovi, zúčastňoval som sa celoslovenských matičných ceremónií v Turčianskom Svätom Martine. Zakaždým, keď okolie zistilo, že zastupujem Veľký Šariš – padali otázky: „A pán Očkovič nepríde?, Ako sa má?, Je to vynikajúci človek, vždy obveselil akúkoľvek atmosféru spevom svojím zvonivým hlasom“. Pocítil som hrdosť.

Vyznamenania a ocenenia: 2002 medaila Matice slovenskej, 2005 medaila Domu Matice slovenskej, 2005 Ďakovný list Matice slovenskej, 2012 Zlatá medaila Matice slovenskej.

Odpočinutie večné daj mu Pane .

Štefan Sárossy predseda MO MS Veľký Šariš

2022-04-21T11:59:38+00:0021 apríla 2022 |Prešovský kraj|
X