50 rokov podduklianskej Matice slovenskej


//50 rokov podduklianskej Matice slovenskej

Na jar pamätného roku 1968 sa v rámci dubčekovského celospoločenského obrodenia prebudila z dvadsaťročného spánku aj Matica slovenská. Po celom Slovensku, ba dokonca Česko-Slovensku spontánne vznikali kluby priateľov Matice slovenskej a matičné hnutie sa rozširovalo nebývalým tempom. Slovenský národ si žiadal, aby jeho najstaršia a najznámejšia národná ustanovizeň začala aktívne vykonávať svoju činnosť.
Nebolo tomu inak ani v podduklianskom regióne, teda v kraji, kde dovtedy Matica slovenská vôbec neexistovala, resp. jej krátke a nevýznamné pôsobenie počas vojnových rokov bolo prakticky zanedbateľné. Jej úlohu čiastočne suplovala Slovenská liga, Živena a iné spolky. V tom búrlivom období však obyvatelia podduklianského regiónu a najmä bývalého Stropkovského okresu prejavili svoje slovenské zmýšľanie a spontánne založili Klub priateľov Matice slovenskej v Stropkove. Vo veľmi krátkom čase začali aj v okolitých dedinách vznikať podobné kluby, čiže predchodcovia dnešných miestnych odborov MS. Národné hnutie aktivizovalo celý podduklianský región – Mestisko, Ladomírová, Svidník, Duplín, Tisinec, Breznica, Miňovce, Nižná Olšava, Turany nad Ondavou, Baňa, Giraltovce a ďalšie obce a mestá.
Od tých čias uplynulo presne päťdesiat rokov. Toto okrúhle výročie sa rozhodli pripomenúť si stropkovskí matičiari v zastúpení celého regiónu veľkolepými oslavami v nedeľu 27. mája 2018. Tie sa začali o 10.45 hod. slávnostnou svätou omšou v rímskokatolíckej diecéznej Svätyni Najsvätejšieho Tela Pána v Stropkove, kde dekan – farár vsdp. Mgr. Peter Kyšeľa privítal vzácnych hostí – predsedu MS JUDr. Mariána Gešpera, tajomníka MS ThLic. Viliama Komoru, PhD., riaditeľov DMS zo Sniny (Ing. Jozef Makariv) a z Prešova (Mgr. Sláva Jurková), ako aj členku Dozorného Výboru MS Máriu Murdzíkovú, a veľmi dojímavo kázal o úlohe matičného hnutia a jeho zjednocovacom prvku v slovenskom národe.
Popoludní o 14.30 h otvorili členovia Výtvarného klubu pri MO MS Stropkov výstavu svojich umeleckých diel. Výstavu aj následný galaprogram zastrešilo elegantnými priestormi Mestské kultúrne stredisko v Stropkove.
V úvode galaprogramu po tradičných hymnických piesňach a básnickom recitáli študentov stropkovského Gymnázia Norberta Čabalu a Sofie Klebanovej predseda MO MS Stropkov Ing. Slavomír Cichý vyčerpávajúco zrekapituloval celú päťdesiatročnicu matičného hnutia v Stropkove a vlastne v celom podduklianskom regióne. Hovoril o veľkých nádejach roku 1968, aj o tom, ako dopadli matičiari v tvrdých rokoch „normalizácie“. Spomenul obnovenie Matice v deväťdesiatych rokoch i jej rozvoj v prvých dvoch desaťročiach nového tisícročia, vyzdvihol výšiny aj pády, ktoré Maticu a jej členov postihli. Po ňom vystúpil primátor mesta Stropkov JUDr. Ondrej Brendza, ktorého mimoriadne inšpirujúci príhovor ocenili všetci prítomní oduševneným potleskom. Na nich nadviazal svojím povzbudzujúcim príhovorom predseda MS JUDr. Marián Gešper, ktorý upozornil na nevyhnutnosť, sformovať novú národno-politickú a spoločensko-vedeckú elitu slovenského národa. V tomto zmysle Matica slovenská spustila projekt systematickej spolupráce so školami a knižnicami s cieľom národne podchytiť slovenskú mládež. Súčasne vyzval prítomných, ako aj predstaviteľov štátnej správy a samosprávy na celkovú podporu národnej činnosti v oblasti kultúry. Dnešná doba sa ukázala rovnako rozporuplná ako tie minulé, slovenský národ si preto nemôže dovoliť podceniť otázku novej nastupujúcej slovenskej inteligencie. Varovaním je v súčasnosti slabá vedomosť študentov v oblasti historických a iných národných reálií.
V rámci galaprogramu boli udelené pamätné listy všetkým matičiarom, ktorí prejavili svojho národného ducha ešte v roku 1968 a napriek veľkému utrpeniu nezradili Maticu ani v rokoch „normalizácie“. Celkovo bolo ocenených štrnásť osôb, ktoré si prevzali pamätné listy a hodnotné dary.
Kultúrnou časťou galaprogramu bolo vystúpenie miešaného speváckeho zboru Karmel, ktorý kedysi začínal ako matičný spevokol pri MO MS Stropkov, folklórnych súborov Olšavan pri MO MS Vyšná Olšava a Stropkovčan pri MO MS Stropkov, ako aj folklórnej skupiny Stropkovjani a ďalších folklórnych telies, ktoré predviedli zvyky a tradície z celého podduklianského a hornozemplínskeho regiónu.
Záverečnou časťou osláv bola slávnostná recepcia v spoločenskej sále Mestského kultúrneho strediska, počas ktorej predseda MO MS Stropkov pripil v rámci slávnostného prípitku na ďalších päťdesiat rokov úspešnej činnosti MS v podduklianskom regióne.

Lukáš Kaščák, vedúci OP MS Stropkov

Matičný spevokol Karmel pri MOMS Stropkov zahajuje galaprogram

Predseda MOMS v Stropkove Ing. Slavomír Cichý hovorí o histórii MS v podduklianskom regióne

Primátor mesta Stropkov JUDr. Ondrej Brendza
odovzdáva pamätný list pre MOMS

FS Olšavan pri MOMS Vyšná Olšava
predvádza zvyky a tradície hornozemplínskeho regiónu

Piesne a tance v podaní nadaných
tanečníkov FS Stropkovčan

Piesne a tance v podaní krásnych diev z FS Stropkovčan

Fotografie: Andrej Belovežčík

2018-05-30T14:50:29+00:0030 mája 2018 |Aktuálne informácie Matice slovenskej|
X