Cyrilo-metodské slávnosti v Košiciach pri bustách Štefana Moyzesa a Karola Kuzmányho

thumbnail

Košice, 5. 7. 2017

Dňa 5. júla 2017 pri príležitosti 1154.  výročia príchodu našich vierozvestcov Cyrila a Metoda sa uskutočnilo slávnostné zhromaždenie pri bustách našich matičných velikánov. A to pri buste prvého predsedu Matice slovenskej Štefana Moyzesa a prvého podpredsedu Matice slovenskej Karola Kuzmányho.
Slávnostný akt začal hymnou Slovenskej republiky v podaní matičiarok a prítomného zhromaždenia. S prejavom pri buste Štefana Moyzesa vystúpil podpredseda MO MS doc. Ing. MVDr. Ján Buleca, PhD. Po položení venca k buste sa sprievod presunul k buste Karola Kuzmányho, kde sa moderovania ujal riaditeľ DMS Košice Michal Matečka, ktorý privítal hostí a oboznámil ich s ďalším programom. Medzi pozvanými nechýbal ani zástupca evanjelickej cirkvi a. v., farár Mgr. Stanislav Kocka, ktorý zhodnotil Kuzmányho životné dielo a pripomenul aj 500.  výročie reformácie. Medzi jednotlivými vstupmi predniesla báseň venovanú K. Kuzmánymu Milka Nôtová, predsedníčka MO MS Košice - Západ. Následne vystúpil náš dlhoročný matičiar – historik, Mgr. Fábry, ktorý taktiež poukázal na život a dielo tohto významného slovenského národovca.
V závere podujatia vystúpil vzácny hosť podpredseda MS JUDr. Marián Gešper. Vo svojom prejave, ktorý sa niesol v zjednocujúcom národnom a ekumenickom duchu, poukázal na odkaz Štefana Moyzesa a Karola Kuzmányho, ale aj Martina Rázusa i Andreja Hlinku, ktorí sú nám vzorom a inšpiráciou nepretržitého boja za slovenskú národnú ideu a schopnosti prekonať politické a náboženské odlišnosti. Podujatie obohatili svojim spevom dve matičné spevácke skupiny. V závere podujatia bol položený veniec za spevu matičnej hymny Kto za pravdu horí. Po ukončení slávnostného aktu riaditeľ DMS Košice poďakoval zúčastneným a v mene Mgr. Stanislava Kocku pozval na Služby Božie.

Michal Matečka

článok neprešiel jazykovou úpravou

Foto: Martina Hockicková

fotografia z podujatia
fotografia z podujatia

 

fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia