Jozef Miloslav Hurban a Košice

thumbnail

Košice, 2. 3. 2017

Rok 2017 je Rokom J. M. Hurbana a nesie sa v znamení osláv 200. výročia jeho narodenia. J. M. Hurban, ako veľmi výraznú osobnosť slovenského národa i samotnej Matice slovenskej, svojim svedectvom života zasiahol všetky oblastí spoločenského, politického i kultúrneho života slovenského národa.
Pri tejto príležitosti Matica slovenská, v zastúpení Domu Matice slovenskej v Košiciach, zorganizovala odborný seminár na tému J. M. Hurban a Košice. Seminár sa konal dňa 2. marca 2017 so začiatkom o 9.30 hod. v Reprezentačnej sále na Hlavná 64 v Košiciach.
Auditórium z rôznych kútov východného Slovenska, v zastúpení riaditeľov DMS, predsedov miestnych odborov, matičiarov a tiež sympatizantov MS, v hojnom počte zaplnilo sálu. Nechýbali tiež zástupcovia akademickej a vedeckej obce, ktorí sa podujali predstaviť osobnosť J. M. Hurbana svojimi príspevkami.
Seminár otvoril svojim príhovorom Michal Matečka, riaditeľ DMS v Košiciach. J. M. Hurbana predstavil s jeho národným, politickým a ľudským odkazom dôležitým pre formovanie dejín slovenského národa. V jeho príhovore rezonovali slová ako národ, Slováci, hodnoty, sloboda a i.
Prvým z prednášajúcich bol podpredseda MS JUDr. Marián Gešper, ktorý vo svojom referáte „Hurban s nami!“ zhrnul najdôležitejšie medzníky v živote J. M. Hurbana. Zdôraznil, že jeho dielo je aktuálne prítomné v dnešnom slovenskom štátnom, politickom i spoločenskom živote. Veď SNR, teda Národná rada SR, ktorej bol prvým predsedom, je základným ústavným orgánom Slovenskej republiky. Hurbanove Slovenské pohľady a Cirkevné listy sú úspešné slovenské periodika aj v súčasnosti. Hurban ovplyvnil celú nastupujúcu generáciu, ktoré previedla slovenský národ k roku 1918. Hurban a slovenskí dobrovoľníci sú skutočnými predchodcami súčasnej slovenskej armády. „Hurbanovské pomyselné stopy jasne cítiť aj dnes a sú prítomným dedičstvom!“
Druhým vystupujúcim bola vysokoškolská pedagogička PhDr. Daniela Hrehová, PhD. Už samotný názov príspevku Niektoré fragmenty z literárnej tvorby J. M. Hurbana, predznamenával autorkine pozvanie do jeho farbistej literárnej tvorby. Predstavila ho ako silnú, príťažlivú osobnosť, ktorá takmer polstoročie stála v dejinách – v literárnych, aj v tých, ktoré rozhodovali o osude slovenského národa v najneprajnejších časoch. Jeho literárne a národne zrenie zachytila vedeckou interpretáciou a doplnila úryvkami s výbehom do poézie, próz či cestopisov. Tým poodhalila, čím rezonovali najcitlivejšie struny jeho duše. Prostredníctvom úryvkov bolo cítiť tajuplné čaro skryté v minucióznych detailoch, záchvevy jazyka, národné cítenie, pravdivosť slov odovzdávaných národu a dnes čitateľskému svetu. V závere skonštatovala, že voči J. M. Hurbanovi máme ešte nejednu dlžobu v objektívnom zhodnotení jeho diela literárneho, kultúrneho i politicko-národného.
Záverečná prednáška patrila Ing. Mgr. Antonovi Metenkovi, PhD., s témou Jozef Miloslav Hurban a dobrovoľníci Slovenského národného vojska rokov 1848-1849 v Košiciach a okolí. Autor vo svojej prednáške popisoval a prezentoval s plnou znalosťou chronologický prehľad najdôležitejších udalosti meruôsmych rokov 1848 – 1849, týkajúcich sa dejín Slovenska a Slovákov s dosahom na východné Slovensko z pohľadu slovenskej historiografie s objektívnym zasadením do európskych a predovšetkým maďarských súvislostí. V tomto dianí prenechal priestor J. M. Hurbanovi. Jeho príspevok odráža výnimočnú osobnú zaangažovanosť J. M. Hurbana v revolučných rokoch na východnom Slovensku, zviazanú priamo aj s mestom Košice. Vykreslil ho ako národovca, ktorého hnala túžba navštíviť zbedačovaný Zemplín a Šariš a politickými agitáciami tieto kraje národne prebudiť, pripraviť na povstanie a získať do slovenského dobrovoľníckeho zboru.
Po prednáškach nasledovala diskusia, do ktorej sa zapojili viacerí so svojimi postrehmi a doplňujúcimi poznatkami.
Prezentované fakty o J. M. Hurbanovi ešte v rámci diskusie doplnila i PhDr. Gabriela Čiasnohová z MO MS v Košiciach, ktorá predstavila vydaný bulletin o J. M. Hurbanovi.
Ďakovné slová pána riaditeľa DMS v Košiciach i ďalších účastníkov patrili všetkým zúčastneným, ako prednášajúcim, tak aj poslucháčom. V rámci organizátorského tímu i tajomníkovi MS Mgr. Marekovi Hanuskovi, ktorý svojou metodickou pomocou prispel k zdarnému konaniu seminára. Pozitívny ohlas bol odmenou pre všetkých, ktorí tento odborný seminár vyhodnotili ako veľmi obohacujúci.

PhDr. Daniela Hrehová, PhD., Michal Matečka

článok neprešiel jazykovou úpravou

foto: Martina Hockicková
foto: Martina Hockicková

foto: Martina Hockicková

foto: Martina Hockicková
foto: Martina Hockicková