Nevyčerpateľné zdroje - výzva

thumbnail

Nitra, 29. 2. 2016

Matica slovenská vedomá svojho historického poslania, tak ako v priebehu predchádzajúcich desaťročí, dnes zjednocuje Slovákov za zachovanie našej identity. My - súčasníci si s hlbokou úctou a vďakou pripomíname život a dielo našich významných osobností, tvorcov slovenských národných dejín, nášho kresťanského, kultúrneho a spoločenského dedičstva. Hrdosťou nás napĺňa skutočnosť, že naši predkovia významnou mierou prispievali k rozvoju každého štátneho útvaru, v rámci ktorého žili, ale aj k obohateniu európskej kultúry.
Uvedená stručná charakteristika nás nabáda zamyslieť sa, čo konkrétne môže vykonať každý z nás pre naplnenie odkazu našich predkov práve teraz, keď si upevňujeme miesto v Európe, už ako príslušníci našej slobodnej a nezávislej slovenskej vlasti. Za neoddeliteľnú súčasť nášho matičného života považujem vyššiu osobnú angažovanosť v rodinnom, spoločenskom a verejnom živote. Oslovme príslušníkov staršej, strednej, ale aj mladšej generácie, ktorí si zachovávajú národné cítenie. Výchova k internacionalizmu, výchova k svetoobčianstvu, ale aj nežičlivé sociálne postavenie značnej časti Slovákov zabraňuje v reálnej podobe vidieť, vnímať a chápať našu históriu. Žiaľ, ešte aj dnes mnohí takzvaní slovenskí historici za výdatnej podpory predstaviteľov politických strán v deformovanej podobe prezentujú históriu Slovákov.
V súčasnom období veľký priestor pre rozvíjanie národného, kultúrneho a spoločenského života Slovákov poskytujú aj Slovenské národné noviny. Po určitých úpravách jednotlivých rubrík môžu rozhodujúcou mierou prispieť k zvýšeniu záujmu našich čitateľov o diela autorov, ktorí dokážu nadchnúť, prispieť k rozvíjaniu sebavedomia, ale najmä slovenského národného vedomia. Prosím v širšom rozsahu využívajme osobný kontakt s ľuďmi vo svojom okolí na informovanie o význame a poslaní Matice slovenskej, o jej aktivitách, kultúrnych a spoločenských podujatiach, získavanie nových členov Matice slovenskej, ako aj získavanie nových odberateľov Slovenských národných novín.
Naše spoločné vystúpenie poskytuje príležitosť na zviditeľnenie Matice slovenskej počas Národnej slávnosti na Devíne 23 .apríla 2016, pri príležitosti 180. výročia výstupu štúrovcov na staroslávny Devín.

 Ján Marko
člen MO MS Nitra - Klokočina
článok neprešiel jazykovou úpravou

Výzva (pdf)