O Vozárovo zlaté pero

thumbnail

Hrachovo, 16. 5. 2017

Obec Hrachovo v Rimavskosobotskom okrese je rodiskom Sama Vozára (3.4.1823 – 5.12.1850), básnika, prekladateľa a národovca, autora unikátnej cyklickej skladby „Ukojenie tôní“ a politickej brožúry „Hlas od Tatier“. V Levoči sa Vozár dostal do prostredia národne uvedomelých študentov, ktorí sa už od roku 1832 pod vedením profesora Hlaváčka v študentskej slovanskej spoločnosti aktívne pripravovali na národnobuditeľskú prospešnú činnosť. Tu pracovali aj Ján Francisci, Ján Kalinčiak, Peter Kellner, Janko Kráľ a iní.
Základná škola verná svojmu názvu po štúrovskom básnikovi Samovi Vozárovi rozvíja štúrovské tradície a ich odkaz. Realizuje viacero národných regionálnych i vlastných projektov. Spolu s dobrým materiálnym a personálnym zabezpečením vytvára veľmi dobré podmienky žiakom pre ich výchovu a vzdelávanie. K významným projektom školy v spolupráci s Domom Matice slovenskej v Rimavskej Sobote patrí literárna súťaž vlastnej tvorby žiakov pod názvom „O Vozárovo zlaté pero“. V tomto roku sa konal už 18. ročník tejto súťaže. Z triednych kôl sa prebojovalo do súťaže až 30 detí.
Cenu Domu Matice slovenskej v Rimavskej Sobote odovzdala Mgr. Ingrid Šulková súťažiacej Eme Krahulcovej za báseň Tajomstvo minulosti.
Pamätnú izbu Sama Vozára zriadili v roku 2000, kedy bol škole prepožičaný čestný názov. Okrem historickej dokumentácie a ukážok dobového nábytku a predmetov dennej potreby má vytvorené podmienky pre zabezpečenie vyučovania vyučovacích hodín slovenského jazyka, dejepisu, či občianskej náuky a etickej výchovy. Slúži tiež na rôzne voľnočasové aktivity pre žiakov, ktoré sú zamerané najmä na vlastnú literárnu tvorbu. V nej vrcholí aj súťaž „O Vozárovo zlaté pero“ a sú v nej uložené zborníky žiackych prác z jednotlivých ročníkov súťaže.
Niekoľko zaujímavostí o hrachovských školách...
Čo sa týka hrachovského školstva, musíme uviesť, že má bohatú históriu. V regióne Gemera a Malohontu vznik školstva v tejto obci možno datovať už od polovice 16. storočia. Učiteľmi v tomto období boli kňazi. V roku 1660 mala škola svojho učiteľa, čo je aj listine podložené. Evanjelická škola spočiatku sídlila v drevenej budove až do roku 1829, potom bola postavená budova z váľkov, postupne dobudovaná až do roku 1911. Táto budova bola asanovaná v 80-tych rokoch minulého storočia. Vyučovacím jazykom bola slovenčina, len počas maďarizácie maďarčina. Evanjelická škola existovala do roku 1942. Postupne so zmenou štruktúry obyvateľstva z hľadiska vierovyznania narastala katolícka konfesia, čo si vyžiadalo okolo roku 1814 vznik katolíckej školy. Táto získala vlastnú budovu umiestnenú pod kostolom v roku 1894 a táto stojí dodnes aj keď už neslúži svojmu účelu.
V roku 1942 zlúčením katolíckej a evanjelickej školy vznikla ľudová škola, neskôr Národná škola v Hrachove. V školskom roku 1948/49 bola povereníctvom školstva, vied a umení zriadená Stredná škola v Hrachove, ktorá prešla zložitým vývojom, postupne menila názov i zriaďovateľa a na jej báze vznikla neskôr Základná deväťročná škola a neskôr Základná škola Hrachovo. Objekty bývalej Strednej školy v Hrachove boli postupne asanované, najmä pôvodná časť. Základná škola sa v roku 1988 presťahovala do nových objektov.
Najväčšiu slávu priniesla Hrachovu škola pod názvom SCHOLA CASTELLANA RAHOVIENSIS známa v celom Uhorsku v 17. a 18. storočí ako Gymnázium pre chlapcov zo šľachtických rodín. Školu zriadil Gašpar Jánoky II. v rodinnom hradnom kaštieli v roku 1631. Pripravovala budúcich vicišpánov, stoličných zapisovateľov, sudcov, komisárov, senátorov, syndikusov a teológov. Zanikla pravdepodobne v druhej polovici 18. storočia.
Do histórie hrachovského školstva sa významne zapísala aj Hospodynská škola, ktorú zriadil štát v roku 1923. Z nej neskôr vznikla Poľnohospodárska učňovská škola, neskôr Osobitná internátna škola až v roku 2005 zanikla ako školská inštitúcia.
V súčasnosti Základná škola s Materskou školou Sama Vozára má dve triedy v materskej škole a 9 tried základnej školy, z toho sú 4 triedy v ročníkoch 1 – 4 a na druhom stupni 5 tried. Súčasťou školy je školský klub detí žiakov. Areál školy je situovaný pri križovatke štátnych ciest Rimavská Sobota – Hnúšťa a Hrachovo – Poltár v peknom prírodnom prostredí. Škola má vybudovaný veľmi pekný a rozľahlý športový areál a oddychovú zónu. Má vlastnú telocvičňu. V tesnej blízkosti má zdravotné stredisko, objekt kultúrneho domu, obecného úradu a všetkých potrebných služieb. Na relax v čase prestávok slúži átrium. Má účelové priestory pre činnosť školského klubu. Súčasťou školy je školská kuchyňa a školská jedáleň, v ktorej sú poskytované okrem obedov aj desiaty pre žiakov.

Motto školy: „Čím dnes naplníme srdcia detí, tým ony zajtra naplnia svet.“

Mgr. Ingrid Šulková
riaditeľka DMS Rimavská Sobota

Vyhodnotenie súťaže v písaní vlastnej tvorby O VOZÁROVO ZLATÉ PERO

článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia