Oblastné pracovisko Matice slovenskej Brezno

  • Oblastné pracovisko je vysunutým pracoviskom DMS. Na jeho čele je vedúci, ktorého vymenúva predseda Matice slovenskej.
  • Územnú pôsobnosť OP MS, zásady hospodárenia s majetkom, pracovnoprávne vzťahy, náplň práce a ostatné pracovné akty upravuje zriaďovacia listina alebo štatút tohto pracoviska, ktoré vydáva predseda po schválení vo výbore.

Adresa: Nám. gen. M. R. Štefánika 47/55, Brezno

Informácie o Oblastnom pracovisku Matice slovenskej Brezno

Oblastné pracovisko Matice slovenskej (OP MS) Brezno vzniklo 29. 9. 1996 a pôsobí v prenajatých priestoroch Mestského úradu od 1. 8. 1997.

Predmet činnosti OP MS sa zameriava na:

  • pôsobenie záujmových klubov a profesijných sekcií,
  • na akcie hudobnej a tradičnej ľudovej kultúry,
  • na spoluprácu so všetkými stupňami škôl vrátane Univerzity Mateja Bela a osobitne so Strediskom pre štúdium Slovákov zo zahraničia,
  • v značnej miere pripravuje koncepčne i organizačne mnohé celomatičné projekty a spolupracuje pri významných celoštátnych podujatiach,
  • metodicky i priamou pomocou usmerňuje pôsobenie mnohých miestnych odborov MS a spolupracuje s viacerými záujmovými odbormi.

Plán činnosti MS MO Michalová

Plán činnosti OP MS Brezno - apríl 2016

Plán činnosti OP MS Brezno - september 2016

Plán činnosti OP MS Brezno - október 2016

Plán činnosti OP MS Brezno / november / december 2016

Plán činnosti OP MS Brezno /január-február/ 2017

Plán činnosti OP MS Brezno (apríl) 2017

Plán činnosti OP MS Brezno (máj) 2017

Plán činnosti OP MS Brezno (júl) 2017

Plán činnosti OP MS Brezno (august - september)

Plán činnosti OP MS Brezno (september-október)

Plán činnosti OP MS Brezno (november-december)

Plán činnosti OP MS Brezno (december)

Plán činnosti OP MS Brezno (január - február)

Plán činnosti OP MS Brezno (máj-jún)

Plán činnosti OP MS Brezno (marec)

Plán činnosti OP MS Brezno (júl-august 2018)