Dom Matice slovenskej Prievidza


/Dom Matice slovenskej Prievidza

Riaditeľ Domu Matice slovenskej Prievidza

 

Bc. Vlastimil Uhlár

Vlastimil Uhlár

Adresa:    M. Hodžu 16/1, 971 01 Prievidza
Mobil:     0911/148 841
E-mail:   dms.prievidza@matica.sk
vlastimil.uhlar@matica.sk

 

Informácie o Dome Matice slovenskej Prievidza

Dom Matice slovenskej v Prievidzi vznikol v roku 2015, kedy sa pretransformoval z Oblastného pracoviska Matice slovenskej Prievidza. Do jeho územnej pôsobnosti patria všetky okresy Trenčianskeho kraja.

Predmetom činnosti DMS Prievidza je:

 • zachovávanie kultúrneho dedičstva našich predkov a upevňovanie národného povedomia
 • koordinácia činnosti miestnych odborov Matice slovenskej (MO MS) a odborov Mladej Matice (OMM) v územnej pôsobnosti
 • vytváranie podmienok na zakladanie nových a rozvíjanie činnosti existujúcich MO MS a klubov OMM
 • spolupráca s orgánmi štátnej správy, samosprávy, s kultúrnymi, vedeckými a spoločenskými organizáciami, médiami a školami
 • realizácia kultúrnych, spoločenských, športových a iných podujatí lokálneho a regionálneho charakteru
 • metodická pomoc MO MS a OMM pri príprave a realizácii podujatí, zabezpečovanie propagácie a dokumentácie
 • aktívna spolupráca pri príprave a realizácii mnohých celomatičných projektov a významných regionálnych, či celoštátnych podujatí
 • cezhraničná spolupráca so zameraním na život a kultúru Slovákov žijúcich v zahraničí

Medzi najznámejšie pravidelné aktivity DMS patria:

 • Horná Nitra mojimi očami – regionálna fotografická súťaž
 • Stretnutie pri súsoší sv. Cyrila a Metoda – spomienková slávnosť pri príležitosti výročia príchodu vierozvestcov
 • Od prameňa národnej rieky Nitry – výstup na Kľak spojený s kultúrnym programom
 • Umenie regiónu – celodenná prehliadka tvorby ľudových umelcov regiónu pre žiakov aj širokú verejnosť spojená s tvorivými dielňami
 • Mladé talenty – celoslovenská umelecká súťaž pre žiakov a študentov
 • Stančekova Prievidza – celoslovenská spevácka súťaž
 • spomienkové slávnosti k výročiam osobností a udalostí
 • poznávacie zájazdy, exkurzie pre žiakov a študentov
 • prednášky na rôzne témy, besedy s významnými osobnosťami, výstavy, súťaže, turistické a športové podujatia.
 • podieľa sa na realizácii regionálnych kôl súťaží Hviezdoslavov Kubín, Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec, Timravina studnička a ďalších.

 

 

2022-05-02T13:13:03+00:002 mája 2022 |
X