Dom Matice slovenskej Snina


/Dom Matice slovenskej Snina

Riaditeľ Domu Matice slovenskej Snina

Ing. Jozef Makariv

Adresa: Strojárska 2061, 069 01 Snina
Mobil:   0911/238 368
E-mail: dms.snina@matica.sk

 

Informácie o Dome Matice slovenskej Snina

  • Dom Matice slovenskej (DMS) má samostatnú právnu subjektivitu. Na jeho čele je riaditeľ DMS, vymenovaný predsedom Matice slovenskej na základe výberového konania.
  • Územnú pôsobnosť DMS, zásady hospodárenia s majetkom, pracovnoprávne vzťahy, náplň práce a ostatné pracovné akty upravuje zriaďovacia listina alebo štatút tohto pracoviska, ktoré vydáva predseda po schválení vo výbore.
  • DMS môže vstupovať do podnikateľských aktivít a vykonávať podnikateľskú činnosť v súlade s platnou právnou úpravou a so zásadami hospodárenia DMS.
  • DMS v plnom rozsahu zodpovedá za práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvných vzťahov.

 

http://mapa.zoznam.sk/?search=Stroj%C3%A1rska%202061,%20Snina

 

 

2022-05-02T13:32:29+00:002 mája 2022 |
X