Oblastné pracovisko Trenčín


/Oblastné pracovisko Trenčín

Pracovníčka Oblastného pracoviska Matice slovenskej Trenčín

Žofia Hrančová

Adresa:           K dolnej stanici 7282/20A, 911 01  Trenčín

Mobil:             0911957375
E-mail:           zofia.hrancova@gmail.com

Informácie o Oblastnom pracovisku MS Trenčín

Oblastné pracovisko MS Trenčín(ďalej len OP MS TN)  bolo zriadené  v roku 2016 prenájmom priestorov  v budove TSK Trenčín (5. poschodie). Matica slovenská zamestnala mladú matičiarku Sindy Strakovú z Čachtíc, ktorá ukončila pracovný pomer v roku 2017. Činnosť OP MS Trenčín bola obnovená 26.6.2018, kanceláriu prevzala Žofia Hrančová z Bočáce-Haluzice ako dobrovoľná pracovníčka. Od 1.12.2018 ČÚ MS s ňou uzatvorilo Dohodu o pracovnej činnosti.

Činnosť OP MS Trenčín sa zameriava na niekoľko oblastí:

  • na vzájomnú spoluprácu Oblastných/ okresných rád MS, Krajskej rady MS a MO MS v TSK pri organizovaní podujatí v regióne, na koordináciu činnosti MO MS, na poskytovanie informácií a pokynov z ČÚ MS, na plnenie programových vyhlásení MS, na upevňovanie národného povedomia
  • na aktualizáciu členskej základne, na neustále rozširovanie, skvalitňovanie, obnovovanie členskej základne v pôsobnosti OP MS
  • na nadviazanie spolupráce so školami, so samosprávami, s cirkvou, s organizáciami v regiónoch Považia so zameraním viac zatraktívniť podujatia
  • na metodickú pomoc pri digitalizácii matričných kníh MO MS a ich aktualizáciách, na archiváciu podujatí a fotodokumentácie v elektronickej podobe  z akcií MO MS v regióne, na skvalitňovanie evidencie archívu v MO MS a poskytovania metodickej pomoci
  • na metodická pomoc pri zostavovaní a podávaní žiadostí na projekty s dotáciou na regionálnu a miestnu kultúru MO MS, na oživovanie regionálnej a miestnej kultúry so zachovávaním a oživovaním kultúrneho dedičstva, ľudových tradícií, oživovaním ľudových tradícií, na evidenciu a podporu FS na Považí v spolupráci s MO MS

Medzi najznámejšie pravidelné aktivity OP MS v spolupráci s MO MS patria:

  • Divadelný festival Bošácke divadelné dosky, prehliadka amatérskcých divadiel v regióne
  • Literárna súťaž Jozefa Braneckého Studňa sa tajne s dažďom zhovára s celonárodnou i zahraničnou účasťou         

MO MS v pôsobnosti OP MS Trenčín :  

Do pôsobnosti OP MS Trenčín spadajú tieto okresy: Nové Mesto n/Váhom, Myjava, Trenčín, Ilava, Púchov,, Považská Bystrica

V pôsobnosti OP MS Trenčín pracuje 16 MO MS :

MO MS Modrová, MO MS Kalnica, MO MS Nové Mesto n/V., MO MS Čachtice,  MO MS Bošáca, MO MS Dolné Srnie, MO MS Trenčín, MO MS Chocholná-Velčice,  MO MS Trenčianske Stankovce, MO MS Dubnica n/V., MO MS Nová Dubnica, MO MS Trenčianska Teplá, MO MS Trenčianske Teplice, MO Záriečie, MO MS Považská Bystrica, MO MS Plevník-Drienové

         

2022-04-12T13:38:06+00:0012 apríla 2022 |
X