Oživený Miestny odbor MS Mojmírovce mapuje históriu školských reholí vo svojej obci


//Oživený Miestny odbor MS Mojmírovce mapuje históriu školských reholí vo svojej obci

Obec Mojmírovce vďaka rodákovi Robertovi Žilíkovi mapuje zaujímavé dejiny príchodu školských reholí na územie Uhorska. R. Žilík je známy nielen v obci, ale aj širokom okolí svojím postojom k preferovaniu tradičného spôsobu života aj v súčasnej modernej dobe. Jeho aktivity hrdo vychádzajú z koreňov a múdrosti svojich predkov a pozitívneho vzťahu k slovenskej národnej kultúre. Myšlienkam pôvodného staviteľstva, výskumu, zhotovovaniu nástrojov a oživovaniu hudobných pamiatok z obdobia stredoveku, renesancie a baroka sa venuje ako predseda alebo člen viacerých občianskych združení. R. Žilík v roku 1990 založil Miestny odbor Matice slovenskej Mojmírovce, ktorého činnosť na začiatku tohto roka opäť obnovil. Aj pod hlavičkou Matice slovenskej sa môže naďalej venovať mapovaniu regionálnej histórie viažucej sa na mikroregión Cedron – Nitrava, združenie obcí Cabajského potoka.
V spolupráci s obcou Mojmírovce matičný odbor zorganizoval dňa 29. marca prednášku, ktorá je súčasťou výskumu príchodu školských reholí priamo do tejto obce. V roku 1878 vo vtedajšom Urmíne (dnešné Mojmírovce) zakladajú Dcéry kresťanskej lásky svätého Vincenta de Paul, ľudovo dodnes nazývané Vincentky, prvé materské školy – tzv. úvody. S ich príchodom z rakúskeho mesta Graz súvisí v Mojmírovciach aj rozvoj divadelného ochotníctva, dievčenského a chlapčenského spolku – Mariánska družina, ale aj dlhodobá tradícia dychovej hudby. O tom, že rehoľné sestry sa tu naplno venovali vzdelávaniu a boli úzko späté s týmto prostredím, svedčí aj fakt, že na miestnom hlavnom cintoríne sa nachádza päť ich hrobov. Inšpiratívnou pre súčasný systém školského vzdelávania je aj rehoľa Školských bratov (udomácnený názov Bruderi) – tzv. „milí brati“ ako ich v tomto prostredí familiárne prezývali. Toho roku si pripomíname 120. výročie od ich príchodu do Mojmíroviec, keď v roku 1889 zakladajú štyria rehoľní bratia Ústav v Urmíne. Prednáška sa symbolicky konala v autentickom prostredí Penziónu Bruder, v ktorom od roku 1931 Školskí bratia pôsobili. Táto rehoľa odmietala telesné tresty a priniesla na naše územie nové typy škôl a formy vzdelávania vôbec. Ich neodmysliteľnou súčasťou bol rozvoj praktických zručností, čo sa snažili docieliť aj zavedením obľúbenej krúžkovej činnosti mimo hlavnej výučby. Postupnou politickou situáciou obe rehole – Vincentiek i Bruderov – postihol rovnaký osud internačných táborov, násilné pálenie kníh vrátane detských. Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul však pôsobí na Slovensku dodnes, pričom sídlom ich provincie je mesto Nitra, kde Vincentky prišli na pozvanie biskupov Imricha Palúckeho a Augustína Roškovániho už v roku 1861.
Neodmysliteľnou súčasťou prednášky bola diskusia obyvateľov a rodákov Mojmíroviec, ktorí si spomínali na pôsobenie oboch reholí. Práve tento moment je dôležitou súčasťou výskumu R. Žilíka, ktorého vyvrcholením bude vydanie publikácie tejto dôležitej dejinnej etapy miestnej histórie. S podporou obce by knižné vydanie malo uzrieť svetlo sveta na konci tohto roka. Organizátori podujatia však mysleli aj na zvýraznenie dôležitej úlohy osobnosti učiteľa a jeho spoločenský prínos pripomenutím si Dňa učiteľov. Pri tejto príležitosti odznela miestna pieseň Fialky a vystúpenie detí zo Speváckeho zboru Škovránok a Detská Muzika Zurmína. Tie sa predstavili pôsobivou premiérou piesne „Gaudeamus hodiae – Radujme sa dnes“.

 

Veronika Bilicová,
Dom MS v Nitre

Rehoľa Vincentiek

Rehoľa Vincentiek

Spevácky zbor Škovránok a Detská muzika Zurmína

Spevácky zbor Škovránok a Detská muzika Zurmína

Rehoľa Školských bratov

Rehoľa Školských bratov

 

2019-04-12T11:28:26+00:0012 apríla 2019 |Nitriansky kraj|
X