Slovenskí presídlenci nielen o histórii, ale najmä o vážnej situácii na Slovenskom juhu


//Slovenskí presídlenci nielen o histórii, ale najmä o vážnej situácii na Slovenskom juhu

Dňa 14.októbra sa uskutočnila v Dome Matice slovenskej v Galante pod gesciou prvého podpredsedu Matice slovenskej Viliam Oberhausera a historika PhDr. Jána Hovorku konferencia „70 rokov historických návratov“ venovaná histórii návratov Slovákov presídlených na Slovensko z Maďarskej republiky v rámci medzištátnej dohody o výmene obyvateľstva po druhej svetovej vojne.
Na konferencii vystúpilo so svojimi príspevkami desať prednášajúcich, ktorí sa zaoberali históriou sťahovania Slovákov na Dolnú zem v 18. a 19. storočí, ako aj ich presídľovaním po druhej svetovej vojne. Išlo o hlbokú historickú analýzu príčin odchodu Slovákov z pôvodného slovenského územia a tiež o autentické osobné svedectvá účastníkov uskutočneného presídľovania.
Účastníci hovorili o odnárodňovaní Slovákov a ich príčinách, ktoré prebiehalo nielen na území dnešného Maďarska, ale žiaľ aj po presídlení na území Slovenskej republiky. Porovnávali situáciu v Maďarsku a vo Vojnodine, kde Slováci žijú plnohodnotný národný život. Zaoberali sa tiež udalosťami spojenými s násilným vysťahovaním Slovákov z územia južného Slovenska po Viedenskej arbitráži, o ktorom sa tak málo hovorí a pre viac ako 100 tisíc občanov Slovenska to spôsobilo ich osobné a rodinné tragédie.
Účastníci konferencie hodnotili vo svojich príspevkoch a v diskusii aj terajší stav života Slovákov na južnom Slovensku. Upozornili na to, že národnostným menšinám sa venuje vysoká pozornosť a na to že maďarská menšina je navyše podporovaná aj maďarskou vládou a rôznymi nadáciami z Maďarskej republiky. Oproti tomu Slováci žijúci na tomto území v menšinovom postavení sa stávajú cudzincami vo vlastnom štáte. Paradoxne nemajú porovnateľné podmienky s maďarskou menšinou pre vzdelávanie, kultúru a vo spoločenskom uplatnení. V tomto smere apelujú na štátne orgány Slovenskej republiky a požadujú konkrétne zmeny, ktoré zhrnuli v prijatom komuniké z konferencie.
Účastníci konferencie sa tiež zaoberali podmienkami života Slovákov, ktorí žijú vo svete a to nielen v tradičných historických enklávach, ale aj v rámci súčasného vysťahovalectva a to najmä mladej generácie. Porovnávali, že pokiaľ vedenie štátu dáva na menšinovú kultúru na Slovensku 8 miliónov eur, tak na podporu Slovákov žijúcich vo svete, ktorých je okolo jedného milióna je vyčlenených ročne iba cca 1 milión eur. Okolité štáty v tomto smere robia diametrálne inú politiku. Tým, že Slovensko v tom zaostáva vytvára pre Slovákov nerovnoprávne postavenie nie len na Slovenskom juhu, ale aj vo svete.
Účastníci konferencie žiadajú, aby vedenie Matice slovenskej sa s uvedenými požiadavkami Slovákov slovenského juhu zhrnutými v záverečnom komuniké obrátilo na najvyšších predstaviteľov Slovenskej republiky a žiadalo o zásadné zmeny.

Ing. Viliam Oberhauser, CSc.
prvý podpredseda Matice slovenskej

článok neprešiel jazykovou úpravou

Komuniké (pdf)

2017-10-19T12:01:56+00:0019 októbra 2017 |Trnavský kraj|
X