Slovenský literárny ústav Matice slovenskej

  • Slovenský literárny ústav Matice slovenskej (ďalej len SLÚ MS) bol zriadený zriaďovacou listinou zo dňa 13. 3. 1997 na základe zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej. Za pätnásť rokov svojho účinkovania prešiel zložitými peripetiami vývoja, tak ako i samotná MS.
  • SLÚ MS je vedecké pracovisko pre výskum dejín slovenskej literatúry a literárnu vedu so zreteľom na širší kultúrno-spoločenský kontext. Spolupracuje s vedeckými a kultúrnymi inštitúciami, ako aj s univerzitami.
  • SLÚ MS od 1. 9. 2014 tvoria dvaja zamestnanci. SLÚ v súčasnosti realizuje niekoľko čiastkových projektov, ktoré boli podporené z Grantového systému MK SR či z grantových podporných fondov Mesta Martin.

Poverený riaditeľ Slovenského literárneho ústavu Matice slovenskej

Mgr. Marián Grupač, PhD.

Adresa: P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
Tel: 043/381 2839
E-mail: marian.grupac@matica.sk

 

Pracovníci Slovenského literárneho ústavu Matice slovenskej

Mgr. Zuzana Bukovenová

Adresa: P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
Tel: 043/381 2839
E-mail: zuzana.bukovenova@matica.sk

 

doc. PaedDr. Pavol Parenička, CSc.

Adresa: P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
Tel: 043/ 381 2825
Mobil: 0907 832 062
E-mail: pavol.parenicka@matica.sk

Sumár vykonaných aktivít a publikačnú činnosť za príslušné roky nájdete v Správe o činnosti a hospodárení MS na:

http://matica.sk/o-matici-slovenskej/sucasna-legislativa-a-dokumenty/