Zákony

Zákon o Matici slovenskej č. 68/1997
Zákon o Slovákoch žijúcich v zahraničí č. 474/2005
Zákon o knižniciach č. 183/2000
Zákon o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií

Program a stanovy Matice slovenskej

Program Matice slovenskej na roky 2011 – 2013 s výhľadom do roku 2017
Stanovy Matice slovenskej

Stratégia

Stratégia MS na najbližšie roky

Správy o činnosti a hospodárení Matice slovenskej

Správa o činnosti a hospodárení za rok 2015
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2014
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2013
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2012
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2011
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2010
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2009
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2008
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2007
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2006
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2005
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2004

Organizačný poriadok

Organizačný poriadok MS

Organizačná štruktúra

Pracovný poriadok

Pracovný poriadok

Kolektívna zmluva

Kolektívna zmluva

Finančné výkazy

 

Súvaha k 31. 12. 2010

Súvaha k 31. 12. 2011

Poznámky k účtovnej uzávierke k 31. 12. 2012

Súvaha k 31. 12. 2012

Výkaz ziskov a strát 2012

Účtovná závierka 2013
Poznámky k účtovnej závierke 2013

Účtovná závierka 2014
Poznámky k účtovnej závierke 2014

Účtovná závierka k 31. 12. 2015
Poznámky k účtovnej závierke 2015

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby 2015
Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani príjmov právnickej osoby za rok 2015

 

Rozpočet MS na príslušný rok

Výdavková časť rozpočtu Matice slovenskej na rok 2016 (xls)

Výdavková časť rozpočtu Matice slovenskej na rok 2015 (xls)

Výdavková časť rozpočtu Matice slovenskej na rok 2014 (xls)

Komentáre k rozpočtu 2014

Rozpočet MS na rok 2013 - 1

Rozpočet MS na rok 2013 - 2

Dokumenty z orgánov MS

Zápisnica a uznesenie z VZ MS zo 18.-19. 10. 2013

Uznesenia z 1. riadneho zasadnutia Výboru MS konaného dňa 16. 11. 2013

Uznesenia z 2. riadneho zasadnutia Výboru MS konaného dňa 1. 2. 2014

Uznesenia z 3. riadneho zasadnutia Výboru MS konaného dňa 5. 4. 2014

Uznesenia z 4. riadneho zasadnutia Výboru MS konaného dňa 10. 5. 2014

Uznesenia z 5. riadneho zasadnutia Výboru MS konaného dňa 7.6. 2014

Uznesenia z 6. riadneho zasadnutia Výboru MS konaného dňa 1. 8. 2014

Uznesenia z 7. riadneho zasadnutia Výboru MS konaného dňa 18. 10. 2014

Uznesenie z 8. riadneho zasadnutia Výboru MS konaného dňa 31. 1. 2015

Uznesenia z 9. riadneho zasadnutia Výboru MS konaného dňa 30. 5. 2015 v Martine

Uznesenia z 10.  riadneho zasadnutia Výboru Matice slovenskej, konaného dňa 7. 8. 2015 v Martine

Uznesenia z 11. riadneho zasadnutia Výboru MS, v deviatom volebnom období, konaného dňa 4. 9. 2015 vo Zvolene

Uznesenia z 12. riadneho zasadnutia výboru MS, v deviatom volebnom období, konaného dňa 5. 12. 2015 v Nitre

Uznesenia z 13. riadneho zasadnutia výboru MSv deviatom volebnom období, ktoré sa konalo 6. 2. 2016 v Martine