Významné osobnosti slovenskej národnej histórie

thumbnail

Dunajská Streda,

Základná škola Smetanov háj v Dunajskej Strede v spolupráci a Miestnym odborom Matice slovenskej a Domom Matice slovenskej v Dunajskej Strede v roku 2015 začala organizovať vedomostnú literárno – výtvarnú súťaž pre žiakov základných škôl dunajskostredského okresu pod názvom Významné osobnosti slovenskej národnej histórie. Nemá postupový charakter. Súťaže sa zúčastňujú trojčlenné žiacke družstvá.
Súťaž má vedomostne povzbudiť žiakov z jazykovo zmiešaného slovensko - maďarského prostredia k budovaniu národnej hrdosti a vlastenectva. Je významným príspevkom k sebareflexii národnej identity a upriamuje pozornosť žiakov na aktuálne témy v našej spoločnosti ako i významné historické medzníky. Rovnako tak preverí šikovnosť a zručnosti získané na hodinách slovenského jazyka, literatúry, ale i výtvarnej výchovy.
1.ročník súťaže bol venovaný 200. výročiu narodenia významného slovenského národovca, spisovateľa, básnika, jazykovedca a politika Ľudovíta Štúra.
2.ročník súťaže bol venovaný 100. výročiu narodenia významného slovenského národovca, spisovateľa, publicistu a politika Svetozára Hurbana Vajanského.
Vo štvrtok 15. decembra 2016 sa stretli tri súťažné družstvá, ochotné zmerať si sily ale sa i zabaviť. Súťaž sa skladala z 30 vedomostných otázok o živote a diele Svetozára Hurbana Vajanského, z vyplnenia tajničky (na čas), doplňujúcej kresby S. H. Vajanského podľa predlohy, zloženia puzzle obrázkov S. H. Vajanského a nakoniec vytvorenia básne z piatich vopred zadaných slov.
Porota v zložení Mgr. Zuzana Brathová (garant súťaže), Mgr. Diana Szomolaiová, PhDr. Alena Masná (za MO MS), Zuzana Tóthová – Ozsvaldová (za ŽoMsK) veru nemala ľahkú prácu. Veď porovnať ktorá kresba či ktorá báseň bola najlepšia nebolo veru najjednoduchšie.
Umiestnenie zúčastnených škôl:
1.miesto: ZŠ Smetanov háj, Dunajská Streda
2.miesto: ZŠ Mateja Bela, Šamorín
3.miesto: ZŠ J.A.Komenského, Veľký Meder
Všetkým srdečne gratulujeme a tešíme sa na 3. ročník súťaže, venovanej 200. výročiu narodenia Jozefa Miloslava Hurbana.

článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z podujatia
fotografia z podujatia