Výzva na predkladanie žiadostí na poskytnutie dotácie na ochranu a rozvoj miestnej a regionálnej kultúry v roku 2019


//Výzva na predkladanie žiadostí na poskytnutie dotácie na ochranu a rozvoj miestnej a regionálnej kultúry v roku 2019

Matica slovenská vyhlasuje

výzvu na predkladanie žiadostí na poskytnutie dotácie na ochranu a rozvoj miestnej a regionálnej kultúry v roku 2019.

Formulár žiadosti o poskytnutie dotácie na projekty realizované v roku 2019

Žiadatelia zasielajú svoje formuláre žiadostí (1 ks originál z každej podanej žiadosti) najneskôr do 28. 2. 2019 na adresu:

Matica slovenská
Mgr. Radoslav Žgrada
Grösslingova 23
812 51 Bratislava

Na obálke viditeľne označte: Žiadosť o dotáciu!
Žiadostí zaslané po tomto termíne budú z hodnotiaceho procesu vyradené a nebudú predložené komisiám na schvaľovanie.

Vyúčtovanie dotácie poskytnutej na projekty ochrany a rozvoja miestnej a regionálnej kultúry v roku 2019

2018-12-27T12:17:25+00:0018 decembra 2018 |Aktuálne informácie Matice slovenskej|
X