Abrahámski matičiari hodnotili rok 2022


//Abrahámski matičiari hodnotili rok 2022

Aj napriek veľmi nepriaznivému počasiu sa v sobotu  4. februára 2023 zišlo v kultúrnom dome v Abraháme  množstvo matičiarov a  hostí. Pozvanie z matičných orgánov prijal Mgr. Peter Schvantner, tajomník MS a riaditeľ Domu Matice slovenskej v Galante, PaedDr. Martin Bodis, predseda Krajskej rady MS Trnavského kraja, Michal Garaj predseda MO MS Veľké Úľany, Július Šido, člen výboru MO MS Sládkovičovo, čestný člen MO MS Mgr.Štefan Murárik, starosta obce Mgr. Tibor Ležovič, d.p. Ondrej Chrvala, správca farnosti.

Na úvod výročného zasadnutia zaznela hymna Slovenskej republiky a po nej žiačka Základnej školy Michala Tareka v Abraháme predniesla báseň.

Potom už nasledovalo pracovné rokovanie, ktoré otvorila predsedníčka MO MS Anna Klementová. Privítala prítomných hostí a členov MO a nechala schváliť program rokovania, ktorí všetci matičiari  obdržali na pozvánkach.

V správe o činnosti podrobne zhodnotila celoročnú činnosť, venovala sa všetkým akciám, ktoré sme v priebehu roka organizovali, prípadne sme sa ich zúčastnili. Podrobne vyhodnotila projekt, ktorým sa MO zaoberal takmer celý rok a to výstavba betlehemu, ktorá je zdokumentovaná fotografiami a tieto sú umiestnené ako výstavka na paneloch.

Pokladníčka MO Terézia Vrbovská predložila správu o hospodárení MO za rok 2022 a správu dozorného výboru.

Člen výboru Ing. Alfonz Čambál prečítal správu o stave členskej základne. Minútou ticha sme si uctili našich členov, Albína Ivančíka a Miladu Ivančíkovú, ktorí v m.r. úmrtím ukončili členstvo. Noví členovia Margita Tóthová, Dušan Dobiš, Jozefína Dobišová a Adam Horváth si prevzali z rúk predsedníčky členské preukazy.

Nezabudli sme ani na jubilantov. Predsedníčka Anna Klementová sa dožila v m.r. 70 rokov a člen výboru Bohumil Čambál 80. rokov života. Členka výboru Terézia Vrbovská im odovzdala kytice kvetov.

Plán činnosti na rok 2023 na výročnom zhromaždení predložil podpredseda Marian Vrbovský. Veríme, že tak, ako bol úspešný rok 2022, bude úspešný aj rok 2023. Chuť do matičnej práce nám nechýba, len aby nám vydržalo pevné zdravie.

Anna Klementová, predsedníčka MO MS Abrahám

 

2023-02-08T10:12:58+00:008 februára 2023 |Trnavský kraj|
X