Gorazdov literárny Prešov

28. ročník Gorazdovho literárneho Prešova – celoštátnej súťaže s medzinárodnou účasťou v tvorbe duchovnej poézie, prózy a drámy, ktorej vyhlasovateľom a spoluorganizátorom je o.i. aj Matica slovenská v Martine.

Súťaž je určené začínajúcim literárnym autorom -deťom ZŠ, študentom SŠ , dospelým.

Uzávierka prijímania prác je k 15.10.2023, vyhlásenie výsledkov sa uskutočni 25.11.2023.

Súťaž nie je tematicky ohraničená. Autori by sa však vo svojich literárnych prácach mali inšpirovať aj dielom nášho prvého po mene známeho literáta, spisovateľa, prekladateľa – svätého Gorazda. Gorazdovi sa pripisuje autorstvo omšovej knihy Kyjevské listy, podľa P. J. Šafárika, E. Paulínyho, Š. Ondruša i ďalších bádateľov tiež plné autorstvo diela Život Metoda a spoluautorstvo na diele Život Konštantína. Gorazd sa výraznou mierou pričinil aj o prvé preklady do staroslovenského jazyka, najmä o preklad Svätého Písma, ale aj literárnych, pedagogických, právnických a iných textov.

Súťaž je platformou na rozvoj nábožensky orientovanej literárnej spisby a jej odborné usmerňovanie. Súťaž je celoštátna, s medzinárodnou účasťou. Orientuje sa na autorov všetkých vekových kategórií, ktorí vo svojom literárnej tvorbe stvárňujú prvopočiatky našich národných kresťanských dejín a tradícií, zachytávajú život významných osobností a posolstvá významných udalostí národnej a kresťanskej histórie i súčasnosti, oceňujú a oslavujú duchovné hodnoty kresťansky orientovanej kultúry.

Gorazdov literárny Prešov cieľavedome, v duchu medzinárodného Dohovoru  na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva (UNESCO) prispieva k plneniu dôležitej úlohy pri tvorbe, ochrane, zachovávaní, no najmä znovuvytváraní kresťanského nehmotného kultúrneho dedičstva, kde má svoje pevné miesto aj svätogorazdovská tradícia.

XXVIII. Gorazdov literárny Prešov tvorí súčasť XXXIV. svätogorazdovských dní na Slovensku a Dekády svätého Gorazda na Slovensku 2016 – 2025, nad ktorými pätnástykrát prevzal záštitu exprezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič.

Rok 2023 vyhlásila Matica slovenská pre 160. výročie vzniku inštitúcie za ROK MATICE SLOVENSKEJ.

Významnými tematickými dominantami XXVIII. Gorazdovho literárneho Prešova sú jubileá viažuce sa k významným osobnostiam, udalostiam, inštitúciám súvisiacim s našou národnou, kultúrnou a kresťanskou históriou, tiež so slovenskou štátnosťou.

Ďalšie info uvádzame v propozíciách:

PROPOZÍCIE XXVIII. GLP2023

X