Hudobný odbor MS plánuje bohatý program


/, Banskobystrický kraj/Hudobný odbor MS plánuje bohatý program

Šírenie slovenského ducha a rozšírenie členstva

Hudobný odbor Matice slovenskej (HuO MS) naplánoval viacero podujatí na Slovensku i v zahraničí, ako aj rozšírenie členskej základne. Na svojom pravidelnom zasadnutí, ktoré sa konalo v zasadačke Rektorátu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici koncom uplynulého roka, sa stretli členovia jedného z najstarších záujmových odborov MS. Členovia výboru a dozorného výboru odboru prerokovali viacero návrhov a prijali množstvo plánov.

Rokovanie viedol významný hudobný odborník, dirigent, organizátor hudobného života a pedagóg univerzitný profesor PaedDr. Milan Pazúrik, CSc., ktorý zhodnotil činnosť odboru za predchádzajúce obdobie, osobitne za uplynulý rok, vyhodnotil podujatia, spomenul, že Zvolenský spevácky zbor má už 140 rokov, čo je jedinečné a navrhol konanie veľkého festivalu matičných zborov. Členka Výboru HuO MS Mgr. Emília Vongrejová ho doplnila, uviedla ďalšie úspešné hudobné podujatia, venovala sa problematike Slovákov z Báčskeho Petrovca a Selenča, ich účasti na podujatiach na Slovensku, osobitne v Banskej Štiavnici a Novej Bani, ako aj o potrebe podávania finančných projektov.

Predseda odboru prof. M. Pazúrik dal návrh na rozšírenie členstva o kolektívnych členov HuO MS, ako i o zahraničné spevácke zbory, ktoré oslovil, taktiež k návrhu usporiadania osláv výročia narodenia hudobného skladateľa, pedagóga, klaviristu, dirigenta a zbormajstra Viliama Figuša-Bystrého. Tajomník HuO MS Mgr. Marek Hanuska informoval o financovaní, možnostiach podávania projektov na Fond na podporu umenia, k navýšeniu štátneho rozpočtu pre MS, rokovaniam predsedu MS JUDr. Mariána Gešpera, PhD. a správcu MS Mgr. Maroša Smolca na ministerstve kultúry a s ministerkou Dr. Martinou Šimkovičovou. Tieto skutočnosti veľmi pozitívne zhodnotil člen Výboru HuO MS PhDr. Jozef Vakoš, PhD., ktorý vyzdvihol, že MS hneď na začiatku pôsobenia nových štátnych vládnych činiteľov a osobitne MK SR ich oslovila, taktiež hovoril ku koncepcii odboru a spolupráci s hudobnými zbormi.

O spolupráci so zahraničnými Slovákmi a o možnostiach podávania projektov na Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí hovoril člen Výboru HuO MS ThLic. Mgr. Viliam Komora, PhD., na čo nadviazala členka V HuO MS PaedDr. Lívia Hrušková, ktorá sa vyjadrila aj k spolupráci so zbormi. Člen Dozorného výboru HuO MS Ján Šteuček pripomenul, aby sa odbor venoval aj ľudovej hudbe a slovenskému folklóru, spomenul potrebu využitia financovania prostredníctvom asignačnej dane 2 % Maticou slovenskou, k čomu ho doplnili a diskutovali ostatní prítomní. J. Šteuček a V. Komora spomenuli podujatie Posolstvo piesní Slovensku a svetu, ktoré založil prvý „ponovembrový“ predseda MS Doc. Viliam Ján Gruska, ktoré sa začalo na 80 vrcholoch po celom Slovensku, už 11. ročník bol aj na Sklabinskom hrade, spomenuli aj ďalšie hudobné vystúpenia a podujatia Miestneho odboru MS Sučany.

Predseda HuO MS prof. M. Pazúrik ďalej hovoril o účasti na iných hudobných odborných ako aj vedeckých podujatiach, taktiež o koncertoch, o oceňovaní, spomeňme aspoň Akademickú Banskú Bystricu či Gorazdove dni. Navrhol spracovanie a vydanie stolového kalendára, kde bude uvedených aj 12 zborov, ktoré sú kolektívnymi členmi MS.

Hudobný odbor Matice slovenskej má veľa plánov, pripravuje viaceré podujatia, najmä však šíri národnú kultúru a posilňuje slovenského ducha a to v celej oblasti hudobného umenia na Slovensku i v zahraničí.

Viliam Komora, Foto: autor a Ján Šteuček

 

X