Jozef Čársky – 135. výročie narodenia


//Jozef Čársky – 135. výročie narodenia

„Veni querere, quod perierat.“ „Prišiel som hľadať, čo sa stratilo.“

Biskupské heslo Jozefa Čárskeho.

Dňa 9. mája 2021 uplynulo 135 rokov od narodenia rímskokatolíckeho biskupa Jozefa Čárskeho. Patril k významným osobnostiach katolíckej cirkvi na Slovensku. Jemu venovaná pamätná tabuľa, ktorej zhotoviteľom bol akademický sochár Arpád Račko sa nachádza na Hlavnej ulici 28 na budove Košickej arcidiecézy.

Jozef Čársky sa narodil ako najstarší syn v mnohopočetnej rodine. Vychovávaný bol v katolíckom a národnom duchu. Obecnú školu navštevoval v rodných Gbeloch. Na gymnázium chodil do Skalice, kde zbieral po dedinách starožitnosti pre Slovenské múzeum v Skalici, v štúdiu pokračoval v Bratislave, nakoniec v Ostrihome zmaturoval s výborným prospechom. Začal študovať teológiu v Pazmáneu vo Viedni, ale pre svoje národné cítenie musel s ďalšími štyrmi slovenskými bohoslovcami seminár opustiť. Ujíma sa ho košický biskup Augustín Fischer-Colbrie, ktorý ho posiela na štúdia do Innsbrucku. V roku 1909 je vysvätený za kňaza. Chvíľu pôsobil ako kaplán v maďarskom Monoku, od roku 1911 pôsobí v našich Košiciach ako kaplán pre nemecky hovoriacich veriacich, neskôr aj pre slovenských veriacich. Od roku 1915 je farárom v Širokom. Tu vytvára s ďalšími farármi akési centrum odporu proti maďarizácii. Venuje sa aj medicíne. So zdravotnými problémami k nemu chodia ľudia zo šíreho okolia. V roku 1923 ho vymenovali za riaditeľa katolíckeho stredoškolského konviktu a za profesora morálky a pastorálky na vysokej škole bohosloveckej v Košiciach. V roku 1925 zomiera biskup A. Fischer-Colbrie. Hlavný pohrebný obrad sa konal 22. mája 1925 v Dóme sv. Alžbety. Na Mlynskej ulici mal pre slovenských veriacich kázeň biskup Jozef Čársky. Pre maďarských veriacich pri Kaplnke sv. Michala kázal jasovský opát Melichar Takáč. Tohto pohrebu sa zúčastnil aj rímskokatolícky kňaz Andrej Hlinka. Biskup Čársky napríklad celebroval aj pohrebný obrad v dome kultúrno osvetového pracovníka a národovca Jána Straku 11. januára 1934, aj pohrebný obrad brigádneho generála in memoriam Ľudovíta Kukorelliho v Dóme sv. Alžbety.

V rokoch 1925-1938 je administrátorom Košickej diecézy. Pri príležitosti svojho nástupu do funkcie vydal pastiersky list v latinskom, slovenskom a maďarskom jazyku. Zakladá malý kňazský seminár a stáva sa zakladajúcim členom Slovenského katolíckeho kruhu v Košiciach.

V novembri 1938 sa odohrala ponižujúca Viedenská arbitráž. Keďže Košice sa dostali pod horthyovskú okupáciu, vyše pätnásťtisíc Slovákov a Čechov opúšťa Košice. Odišiel aj biskup Jozef Čársky a biskupský úrad sa presídlil do Prešova. V rokoch 1939-1945 je administrátor slovenských častí Košickej, Rožňaskej a Satmárskej diecézy so sídlom v Bardejove a Prešove. Od roku 1940 je predsedom Spolku sv. Vojtecha.

Po oslobodení sa v roku 1945 vrátil do Košíc. Od roku 1946 pôsobil ako košický biskup. No zlé časy nastali aj po skončení druhej svetovej vojny. Jozef Čársky sa snažil o akési mierové spolužitie  a o zlepšovanie vzťahov medzi cirkvou a štátom. Neskôr už bol voči režimu pasívny a len  obetavo znášal príkoria od vládnych  úradov. Košický kňazský seminár zatvorili v roku 1950.

Biskup Čársky bol charizmatickou osobnosťou, venoval sa dobročinnosti, snažil sa pomáhať chudobným, veľký dôraz kládol na vzdelanie. Slovenskému národnému povedomiu ostal verný celý svoj život, čo mu mnohokrát spôsobovalo ťažkosti. Predovšetkým my Košičania držíme osobnosť Jozefa Čárskeho v hlbokej úcte.

Zomrel 11. marca 1962 v Košiciach. Pochovaný je v košickom Dóme sv. Alžbety.

Text a foto: Martina Matečková, MO MS Košice

2021-05-18T15:28:57+00:0018 mája 2021 |Košický kraj|
X