Matica slovenská a SZPB odovzdali ocenenia významným osobnostiam slovenskej národnej kultúry


//Matica slovenská a SZPB odovzdali ocenenia významným osobnostiam slovenskej národnej kultúry

BRATISLAVA, 6. september 2022 – V zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca sa uskutočnilo odovzdávanie cien Matice slovenskej a Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov pri príležitosti ROKU ODKAZU ŠTÚROVCOV, stého výročia narodenia Vladimíra Mináča a 78. výročia Slovenského národného povstania. Podujatie bolo pomenované „Matiné – Slavín“. Medzi ocenenými boli také osobnosti slovenskej kultúry ako Miroslav Válek, Vladimír Mináč, Tibor Bártfay, Klára Jarunková, Roman Kaliský, Miloš Krno, Mária Kráľovičová, Eva Mária Chalupová, Klára Patakiová, Vincent Hložník, Peter Michalica, Ludmila Cvengrošová, Mária Molčanová a ďalšie osobnosti slovenskej kultúry.

Podujatie bolo slávnostne uvedené viceprimátorkou Bratislavy Tatianou Kratochvílovou a Štátnou hymnou Slovenskej republiky, ktorú zaspieval operný spevák a člen Opery Slovenského národného divadla Ivan Ožvát.

Hlavným bodom podujatia bolo odovzdávanie vyznamenaní Za vernosť, Medaily M. R. Štefánik I. stupňa IN MEMORIAM a Ceny Matice slovenskej a to predovšetkým za zásluhy na poli národnej kultúry, rozvoji slovenskej štátnosti a kultúrno-spoločenského života.

Podujatie moderoval Ladislav Skrak z Výtvarného odboru Matice slovenskej i SZPB a vyznamenania odovzdal za Predsedníctvo ÚR SZPB predseda Pavol Sečkár. Na podujatí s príhovorom vystúpili aj predseda SZPB Pavol Sečkár a predseda Matice slovenskej Marián Gešper. Predseda MS zdôraznil významnosť spolupráce so SZPB v kontexte spomienkových spoločenských podujatí a kultúrnych aktivít zameraných na udržanie kolektívnej historickej pamäte slovenského národa. Pripomenul tiež symbolickú nadväznosť 200. výročia narodenia viacerých štúrovcov, ktorí patrili medzi mimoriadne osobnosti slovenského politického i kultúrneho pohybu 19. storočia. V prejave menovite spomenul Štefana Marka Daxnera, Jána Francsciho-Rimavského, Janka Kráľa, Jakuba Grajchmana, Janka Kalinčiaka, Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Jána Rotaridesa, ďalej národovcov Jozefa Karola Viktorína, či Jána Palárika, ale aj nadväzujúcu storočnicu predsedu MS Vladimíra Mináča, ktorému tohto roku Matica slovenská pripravila triptych podujatí spolu s odhalením bronzovej busty v Aleji dejateľov v Rimavskej Sobote.

Zlatým klincom programu bolo premiérové odovzdávanie matičných ocenení, ktoré získali:

  • sochárka Ľudmila Cvengrošová, za vrcholné hodnoty výtvarného diela spätého s národnooslobodzovacím hnutím a cyrilo-metodským odkazom;
  • maliarka Zuzana Hložníková, za úroveň spomienkových podujatí k 100. výročiu narodenia národného umelca, prof. Vincenta Hložníka;
  • maliarka Mária Molčanová, za významné iniciatívy a vybudovanie Galérie Jána Kulicha vo Zvolenskej Slatine;
  • arch. Klement Trizuljak, za úroveň spomienkových podujatí k 100. výročiu narodenia akad. sochára Alexandra Trizuljaka;
  • Peter Michalica, za huslistické sólistické a koncertné dielo, organizovanie hudobného života a umeleckú pedagogickú prácu.

Odovzdávanie moderoval tajomník MS Peter Schvantner a ceny odovzdali predseda MS Marián Gešper, správca MS Maroš Smolec a pri odovzdávaní bol prítomný za Slovenský literárny ústav MS Lukáš Perný.

Populárna herečka Eva Mária Chalupová predniesla fragmenty z Válkovej básnickej zbierky Slovo. Umeleckým spestrením bolo vystúpenie Petra Michalicu a jeho manželky Ireny Michalicovej, ktoré bolo obohatené aj o opis zahraných skladieb.

Podujatia sa zúčastnili aj rodinní príslušníci významných osobností ako napríklad dcéra Kláry Jarunkovej Dana Zacharová, rodina Vladimíra Mináča; dcéra Romana Kaliského Gabriela Kaliská; autor knihy o Romanovi Kaliskom kulturológ Jozef Leikert; spisovateľka Oľga Gáfriková; syn Miloša Krna žurnalista Martin Krno; syn národnej umelkyne Mária Kráľovičovej Miroslav Procházka; dcéra Tibora Bártfaya Halina Bártfayová a mnohé ďalšie osobnosti slovenskej kultúry a spoločenského života. Po podujatí boli účastníci pozvaní na občerstvenie, kde prebiehali ďalšie plodné diskusie.

Text: IU MS, Lukáš Perný, Peter Schvantner

Foto: SZPB

 

2022-09-08T09:16:19+00:007 septembra 2022 |Aktuálne informácie Matice slovenskej|
X