Matica slovenská bola pri oslavách 260. výročia narodenia Antona Bernoláka v Nových Zámkoch


//Matica slovenská bola pri oslavách 260. výročia narodenia Antona Bernoláka v Nových Zámkoch

Bernolákovci, osobnosti Všeslávie, štúrovci, hurbanovci, memorandisti, národniari, legionári, autonomisti, davisti, povstalci, zahraničná emigrácia, predstavitelia národného pohybu 60. rokov 20. storočia, ale aj zakladatelia novodobej republiky z r. 1993 – to  všetko (a ďalšie slovenské hnutia) sú generácie významných slovenských národných dejateľov, ktoré sa zapísali zlatými písmenami do slovenskej kultúrnej i politickej stavby. Na počiatku tohto dejinného procesu – ktorý naprieč vekmi vytvára vzájomne súvisiaci sled udalostí i osobností a ktorého zmyslom a vyústením je svojbytná a zvrchovaná existencia slovenského národa, tak kultúrna, ako i politická, ale aj jeho medzinárodné uznanie – stál mimoriadne vzdelaný slovenský katolícky kňaz, jazykovedec, intelektuál, kodifikátor prvého slovenského jazyka ANTON BERNOLÁK, ktorého 260. výročie si pripomenula Matica slovenská na slávnostnom kultúrnom podujatí v Nových Zámkoch.

ŽIVOT A DIELO ANTONA BERNOLÁKA

„Slováci, píšte po slovensky! Tu máte slovo moje o reči vašej…“
– Anton Bernolák

 Anton Bernolák (* 3. október 1762, Slanica – † 15. január 1813, Nové Zámky) sa narodil do oravskej šľachtickej rodiny v obci Slanica, ktorá je dnes pod hladinou Oravskej priehrady a zostal po nej iba Slanický ostrov umenia, kde stojí Kostol Povýšenia svätého Kríža. Veľkosť Bernoláka dokazuje, že bol mimoriadne talentovaný študent, ktorý najskôr v Ružomberku, neskôr v Bratislave, Trnave a vo Viedni študoval celý rad odborov od rétoriky, cez filozofiu až po poetiku. Bernolák mal široké vedomosti v oblasti dejín, medicíny, estetiky, hudby aj politiky.

Pôsobil spočiatku v Čeklísi, ktorý sa dnes vďaka davistovi Danielovi Okálimu nazýva Bernolákovom, následne v Trnave ako tajomník arcibiskupského vikariátu (tu zakladá slávne Slovenské učené tovarišstvo) a napokon v Nových Zámkoch, kde vo veku 50 rokov zomiera na infarkt. Bernolák zomiera v depresii, zničený požiarom svojej fary, spormi s mestom, ako aj prepracovanosťou. Prvým dielom v bernolákovčine bolo Fándlyho dielo Dúverná zmlúva, ktoré Fándlymi pripravilo nemálo problémov a napokon sa vďaka nemu dostal do sporu s J. I. Bajzom, ktorého Bernolák bránil.

Do dejín slovenskej kultúry sa Bernolák zapísal ako prvý kodifikátor spisovnej slovenčiny a ako prvý prišiel s ideou, podľa ktorej slovenská spisovná reč musí vychádzať z ľudu. Taktiež ako prvý inicioval vydávanie kníh v novom spisovnom jazyku. K jeho najvýznamnejším dielam patria Kritická filologická rozprava o slovenských písmenách, Grammatica Slavica, Etymológia slovenských slov, Ňečo o epigrammatéch a Slowár Slowenskí, Češko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí.

Bernolák nezostal iba národným dejateľom. Jeho odkaz sa dostal až za hranice planéty Zem nakoľko je po ňom pomenovaná planétka 13916 Bernolák. Bol nepochybne ideovým dieťaťom osvietenstva (ovplyvnili ho osvietenské reformy Márie Terézia a cisára Jozefa II.) a práve dosiahnutie vzdelaného a múdreho národa bola Bernolákova vízia a cieľ jeho činnosti. Moderný slovenský svojbytný národ by možno ani neexistoval, ak by nebolo prapočiatku práve v Bernolákovej usilovnej činnosti, na ktorú neskôr nadviazali štúrovci. Bližšiemu sa rozboru života a diela venuje vo svojom najnovšom článku docent Július Lomenčík v rámci profilov osobností na Matica.sk.

230 ROKOV OD UČENÉHO TOVARIŠTVA,
PREDVOJ CELOSLOVENSKEJ KULTÚRNEJ USTANOVIZNE

Okrem výročia samotného Bernoláka si v v roku 2022 pripomíname tiež okrúhle výročie založenia Slovenského učeného tovarišstva, čo bola vôbec prvá kultúrno-osvetová, ľudovýchovná a vydavateľská organizácia (s celoslovenským dosahom) založená v Trnave. Členmi boli také významné mená ako Juraj Fándly, Alexander Rudnay či Ján Hollý. Ako uvádza dokument RTVS, trnavská tlačiareň Václava Jelínka vydala v bernolákovčine až 22 knižných titulov. Rozsah pôsobenia tejto ľudovýchovnej organizácie siahal od Trnavy až po východné Slovensko (pobočky malo tovarišstvo v Bratislave, Nitre, Rovnom, Banskej Bystrici, Spišskej Kapitule, Solivare, Košiciach, Rožňave a dokonca i za dnešnými hranicami, teda v Ostrihome a Viedni). Ak je súčasná Matica slovenská založená na celoslovenskej kultúrnej pôsobnosti, tak bolo to práve tovarišstvo, ktoré bolo predvojom tejto vízie. Ak by sme hľadali korene publikačnej činnosti Matice slovenskej, predvojom bolo aj v tomto zmysle práve Bernolákovo tovarišstvo.

MATICA SLOVENSKÁ A BERNOLÁK V NOVÝCH ZÁMKOCH

NOVÉ ZÁMKY, 2. OKTÓBER 2020 – 260. výročie národného buditeľa, jazykovedca, katolíckeho kňaza a kodifikátora prvej spisovnej slovenčiny Antona Bernoláka nezostalo zabudnuté a jeho odkaz bol pripomenutý v meste jeho pôsobenia a to aj s mediálnym ohlasom (živý prenos RTVS 2; dramaturgia Kristán Bezák; réžía Alan Bezák; spolu s prítomnosťou NZTV). Podujatia sa aktívne zúčastnili predstavitelia Matice slovenskej spolu s celou radou cirkevných, kultúrnych, politických, vzdelávacích, mediálnych a osvetových organizácií. Podujatie bolo započaté slávnostnou svätou omšou v kostole Povýšenia sv. Kríža v Nových Zámkoch. Omšu celebroval Mons. ThLic. Marián Dragúň, rektor Kňažského seminára sv. Gorazda v Nitre spolu s Mons. Mgr. Zoltánom Ďurčom (biskupský vikár pre maďarských veriacich), Martinom Šalamom (školský kaplán) a to s monumentálnou hudobnou vložkou Dámskeho komorného zboru pri Katolíckej spojenej škole v spolupráci so žiakmi CZŠ A-Bernoláka (viedla Andrea Urbánová) a NMaDFS Matičiarik (viedla Zuzana Máčovská) ako aj vystúpením operného speváka PhDr. Mgr. art. Otokara Kleina, ktorý je zároveň primátorom Nových Zámkoch.

Na slávnostnej omši bol prítomný predseda Matice slovenskej JUDr. Marián Gešper ako aj Doc. Ing. Milan Belica, PhD., predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja, pedagóg a ekonóm, ale ďalší zamestnanci a členovia Matice slovenskej. Rektor ThLic. Marián Dragúň – vo svojej kázni zameranej na otázku zmyslu viery – zdôraznil, že Bernolák svoj národ miloval a preto sa usiloval o jeho jazykové a kultúrne povznesenie. Zdôraznil, že podľa Bernoláka človek, ktorý hoc by spieval ako anjel a pracoval by ako mravec, ale neosožil ľuďom, lepšie by urobil, ak by išiel brať almužnu ku chrámovým dverám. Chcel tým povedať, že služba pre najbližších, rodiny, národ a celú spoločnosť je nad osobným poctami a ctižiadostivosťou. Bez vyššieho spoločenského zmyslu by išlo iba o naplňovanie osobných karieristických a individualistických ambícií. Svoju kázeň uzavrel slovami: „Nech nás Boh žehná, nech ochraňuje celý náš národ a zachová nám dedičstvo otcov, živú a hlbokú vieru.“

Podujatie dominantne organizovala Miroslava Valovičová z MO MS Nové Zámky v koordinácii s Domom Matice slovenskej v Nitre (Veronika Bilicová). Nasledovalo kladenie vencov, ktorého sa zúčastnili nielen kultúrne, osvetové, politické, vzdelávacie a ďalšie organizácie, ale aj občania mesta, čím sa akoby symbolicky naplnila Bernolákova vízia, ktorú vo svojej kázni zdôraznil Marián Dragúň: „Hoci by si spieval ako anjel a nemiloval ľudí, a pracoval si ako mravec a neosožil ľuďom, lepšie urobíš, keď sa posadíš ku chrámovým dverám a brať almužnu. Inými slovami, vyjadruje to, čo povedal sv. Pavol… bez lásky by som ničím nebol, bez lásky človek zostáva žobrákom a Bernolákova viera ho viedla k pastoračnej láske, jeho srdce bolo naplnené slúžiacou láskou, ktorá išla za hranice povinného a predpísaného.“

V novozámockom Dome kultúry vystúpilo VZ Enthea a Divadlo Paradox s krátkou divadelnou sekvenciou o odkaze Antona Bernoláka (v koordinácii s  NMaDFS MATIČIARIK). Podujatie uviedol predseda Matice slovenskej Marián Gešper, ktorý prínos Bernoláka vyjadril v metafore národného domu, ktorého základy postavil práve Anton Bernolák: „Ak náš slovenský dom svojbytnosti pripodobníme k budove, tak múry sú štúrovské, strecha novodobá slovenská štátnosť z roku 1993, no základy sú jednoznačne bernolákovské. Dejinne však pevné s pomyselnou silou kameňa, no súčasne duchovné a úprimne kresťanské. Bez tvorivej bernolákovskej generácie, ktorá húževnato pracovala pre slovenskú budúcnosť, keď Slovensko nemalo ani administratívne hranice, samosprávu, dištrikt, či slovenské univerzity a slovenčina bola len jedným z mnohých jazykov habsburskej monarchie, by to mali nasledujúce vlny národného obrodenia veľmi ťažké. Bernolákovci ukázali cestu a osobnostný vzor aj pre stúpencov Všeslávie a štúrovcov. Mladá generácia slovenských katolíckych intelektuálov sa rozhodla povzniesť národ v prelomovej dobe politických a kultúrnych ozvien osvietenstva, kedy bolo potrebné vystúpiť na nábožensko-kultúrnom i jazykovednom poli aj za Slovákov. Bernolák je silná vedúca osobnosť, ktorá sa radí do panteónu slovenských národných činovníkov a je rovnocenný so Štúrom, Moyzesom, Kuzmánym, Hlinkom, Rázusom a ďalšími… Skĺbil úlohu kňaza, národného buditeľa a vodcu vtedajších slovenských národne presvedčených intelektuálov. Zomiera relatívne mladý a to predčasne na následky vyčerpania z húževnatej činnosti pre národ, ale aj nepriaznivých životných podmienok. Trochu pripomína osud kňaza a predsedu zahraničnej Matice slovenskej Františka Fugu, ktorý taktiež obetavo vyčerpal svoje zdravie permanentnou prácou pre slovenský národ, tak ako mnoho iných národovcov, ktorí toľko obetovali pre Slovákov… “ Marián Gešper zdôraznil, že okrem štúrovského Tatrína je aj Bernolákovo Slovenské učené tovarišstvo pomyselným predchodcom našej Matice slovenskej. Vyzdvihol prínos aj ďalších bernolákovcov ako boli Juraj Fándly, Jozef Ignác Bajza, Ján Hollý, Alexander Rudnay a ďalšie veličiny bernolákovského hnutia. Hlavná organizátorka Miroslava Valovičová pripravila špeciálnu prezentáciu o pôsobení Antona Bernoláka v Nových Zámkoch. Mimoriadne inšpiratívne boli aj slová moderátora podujatia, ktorý zdôraznil význam Antona Bernoláka pre slovenské dejiny a že je hrdý na to, že môže toto podujatie moderovať. Po kultúrno-umeleckom podujatí nasledoval slávnostný obed a voľná diskusia.

IÚ MS

Záznam z bohoslužby:

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14320/357682

 

 

2022-10-04T09:53:31+00:003 októbra 2022 |Aktuálne informácie Matice slovenskej|
X