Matica slovenská je nezávislá a samosprávna ustanovizeň


//Matica slovenská je nezávislá a samosprávna ustanovizeň

Širokospektrálna činnosť Matice slovenskej v rokoch 2022 a 2023
Za málo peňazí, veľa muziky

Koniec roka si žiada bilancovať výsledky práce. Článok vzniká aj v reakcii na dlhoročný mediálny bojkot Matice slovenskej zo strany konkrétnych médií (veci sa však našťastie pomaly konečne začínajú meniť), ktoré jej nevedia prísť na meno, resp. spomenú ju iba vtedy, keď si do nej potrebujú kopnúť, vznikajú rôznorodé nekompetentné postoje o tom, že si neplní dostatočne svoje úlohy a pod. Nie je to pravda. Naopak, Matica slovenská s minimálnym rozpočtom vzhľadom na počet zamestnancov a množstvo aktivít robí „za málo peňazí, veľa muziky“. Tento článok je preto venovaný nielen priaznivcom Matice, ale aj kritikom. Vážim si, že nová ministerka kultúry v rozhovore pre Pravdu pripomenula, že Matica si plnila svoje poslanie aj pod liberálnymi vedeniami ministerstva a v ťažkých ekonomických podmienkach. Matica ako vôbec najstaršia existujúca národná kultúrna, vedecká a vydavateľská ustanovizeň organizuje prednášky, semináre, kolokviá, konferencie, krúžky, súťaže, festivaly, folklórnu tvorbu, divadlo, výtvarné umenie, fotografiu, tvorí filmové dokumenty, podporuje umelecký prednes, vydáva knihy (monografie, pôvodnú tvorbu, zborníky atď.), pracovné zošity pre školy atď. Za posledné dva roky zorganizovala desiatky celoslovenských podujatí vedeckého, kultúrno-odborného aj pedagogického charakteru k osobnostiam a udalostiach kultúrnych dejín Slovenska, ale aj všeobecne akcií o slovenskej literatúre, umení, filozofii i k vede ako takej. Tieto činnosti sú pravidelne medializované na stránke MS (matica.sk), sociálnych sieťach (FB), ako aj v matičných periodikách Slovenské národné noviny, Slovensko – Národné spektrum, Slovanský obzor, Hlas Matice, Slovenské pohľady a i. V poslednom uvedenom periodiku pôsobím ako zástupca šéfredaktora. Ignorovanie aktivít Matice slovenskej zo strany pseudoliberálnych a progresivisticky angažovaných médií nie je chybou Matice a ani aktivít jej zamestnancov a dobrovoľníkov. O to viac si ceníme, že sa o kultúrne národné otázky (výročie kodifikácie slovenčiny v Hlbokom) a Maticu v roku 2023 (160. výročie založenia) nečakane zaujímala napríklad Česká televízia.

ODKAZ OSOBNOSTÍ

V roku 2023 Matica slovenská omladila časopis Slovenské pohľady, založila nové vedecké odbory, vlastnú galériu, odhalila busty, portréty v matičných priestoroch či pamätné tabule V. Mináčovi, V. Clementisovi, I. Sedlákovi, F. Fugovi, Š. B. Romanovi, J. Martákovi a mnohým ďalším. Pripomenula si výročia M. Čulena, D. Minicha, J. Podhradského, bernolákovcov, S. Jurkoviča, J. Kollára, A. Pietra, Š. Moysesa, J. Martáka, V. L. Hurbana, A. I. Dobrianskeho, D. Okáliho, S. Tomášika, T. Červeňa a iných. Sú to skutočne rôznorodé osobnosti tak politicky, ako aj konfesionálne, čo len dokazuje schopnosť Matice spájať slovenskú národnú kultúru. Matica si pripomenula odkaz katolíckych bernolákovcov, evanjelických štúrovcov, ľavičiarov (Okáli, Novomeský, Clementis), ale aj pravičiarov (M. Dula, J. Škultéty, Š. B. Roman, Š. Hrušovský). Takisto v kooperácii so Spolkom slovenských spisovateľov ocenila žijúce osobnosti slovenskej kultúry, filozofie, vedy a literatúry, napríklad prof. Hajka, prof. Leikerta, prof. Šabíka, Dr. Tazberíka, Dr. Murína, Dr. Halvoníka, A. Hykischa a mnohých ďalších. Žiaľ, napriek významu týchto osobností sa o nich a o podujatiach s nimi spojených nenašlo v hlavnom prúde nič.  V Bratislave vznikla Galéria Matice slovenskej a revitalizoval sa Výtvarný odbor MS, do ktorého sa aktívnejšie zapojili umelkyne Kvašňovská, Bégerová, Cvetanovová, Lehoťanová, Ursínyová, Račková a umelci Harangozó, Vasiľko Kele, Dubay ml., Vika, Smolák, Polonský, Semanco a iní. Výtvarný odbor tiež cez príbuzných operuje s dedičstvom výtvarníkov (Kulich, Bártfay, Medvecká, Hložník či Medúz). Matica si ctí aj odkaz povstaleckej generácie z roka 1944 a predstavuje slovenskej verejnosti túto udalosť pravidelne divadelnou inscenáciou o živote Ľudovíta Kukorelliho (hrám v nej malú rolu; scenár vytvoril predseda Matice slovenskej). Tento rok sa osobitne budeme venovať osemdesiatemu výročiu SNP a účasti matičiarov v odboji proti nemeckému nacizmu. Veď napokon som koncom roka pripomenul výročie úmrtia Júliusa Barča Ivana, ktorý sa tiež zapojil ako matičiar do SNP. Aj preto sa musím verejne vyhraniť voči tendenčným útokom jedného hašterivého a deštruktívneho pána na stránkach Literárneho týždenníka, ktorý sa aktívne snažil účelovo prostredníctvom politicky motivovaných článkov deštruovať dobré vzťahy medzi Spolkom slovenských spisovateľov a Maticou slovenskou. Táto trápna epizóda nezatienila približne desať významných matičných podujatí so slovenskými spisovateľmi. K činnosti Matice patrí aj propagácia nášho kultúrneho dedičstva, dejín a literatúry prostredníctvom divadelnej činnosti. Divadlo je tiež súčasťou mnohých podujatí k odkazu osobností ‒ napokon pri D MS v Komárne fungujú dva divadelno-hudobné projekty Komora a Slovenskí rebeli (vedie ich Jozef Černek z D MS v Komárne). Toho roku vytvoril Jozef Černek unikátne ekumenické divadelné predstavenie Milenka. Najmä v kraji, kde dominujú spoluobčania maďarskej národnosti, je to dobrý krok k zlepšeniu etnických vzťahov. Kultúra a umenie tak môžu byť spojnicou aj pre kultúry, ktoré majú vzájomne historicky zložité vzťahy. Netreba zabudnúť ani na divadelníkov z matičného Divadelného odboru z Liptova, ktorí už roky organizujú úspešný Divadelný festival Ivana Stodolu. Kus práce pre podporu regionálnej kultúry robia Domy Matice slovenskej v jednotlivých regiónoch, špeciálne v jazykovo zmiešaných regiónoch, kde udržujú historickú pamäť, folklór a usilujú sa o zmierlivé spolunažívanie práve prostredníctvom kultúrnych podujatí. Matica nezabúda ani na hudbu i súčasné témy, a tak ako každý rok aj v roku 2023 bola usporiadaná veľkolepá KANTILÉNA venovaná Karolovi Duchoňovi (hlavným organizátorom je tajomník MS Peter Schvantner). Informačné ústredie MS (ďalej len IÚ) vytvorilo aj v roku 2023 niekoľko desiatok reportáží a zabezpečilo tvorbu krátkych videospotov i promo videí. V neposlednom rade pripravilo i niekoľko historických dokumentov. Najdôležitejšou však ostáva skutočnosť, že IÚ pokračuje v tvorbe historických dokumentov, ktoré sú zamerané na známe, ale aj menej známe osobnosti a udalosti našich dejín. Iba v minulom roku sme verejnosti predstavili Tomáša Červeňa, zabudnutého Vladimíra Ladislava Hurbana, syna S. H. Vajanského a vnuka legendárneho J. M. Hurbana, a Ambra Pietra, ktorý bol príkladnou osobnosťou národnokultúrnych dejín a slovenskej žurnalistiky. A to všetko je len zlomok aktivít.

DVESTOROČNICE ŠTÚROVCOV

Maticu tvorí okrem zamestnancov, teda profesionálnych pracovníkov, aj celý rad aktivistov z radov členskej základne, miestnych, záujmových a vedeckých odborov, ktorí pracujú po celom Slovensku. Táto členská základňa demokraticky volí prostredníctvom valného zhromaždenia a podľa princípov zakotvených už pred stošesťdesiatimi rokmi vedenie ustanovizne. Tento matičný organizmus spolu s profesionálnymi zamestnancami Matice napĺňajú spoločnými silami ciele a úlohy, ktoré Matici stanovuje zákon, teda štát. Matica často úlohy štátnych predstaviteľov v mnohých prípadoch suplovala ‒ najmä počas minulej vlády, keď niektorí ústavní činitelia „pozabudli“ napríklad na dvestoročnice príslušníkov štúrovskej generácie (vrátane takých mien, ako bol Ján Francisci, Štefan Marko Daxner, Janko Kráľ, Peter Michal Bohúň), storočnice V. Mináča či R. Kaliského, stodvadsiate výročie Dr. V. Clementisa v roku 2022. Vyšla tiež mimoriadne úspešná (už vypredaná) kniha Clementis & Mináč. Odhalená bola tiež busta V. Clementisovi v Rimavskej Sobote za prítomnosti súčasného predsedu vlády doc. Roberta Fica, spojená s kultúrnym i divadelným programom. Nemenej dôležitý bol aj rok 2023, v ktorom Matica slovenská pokračovala v pripomínaní výročí štúrovcov, ale aj bernolákovcov, Samovej ríše (623) a príchodu sv. Konštantína Cyrila a sv. Metoda na Veľkú Moravu (863) či troch desaťročí slovenskej štátnosti. Samotný rok 2023 bol však v prvom rade venovaný stošesťdesiatemu výročiu založenia Matice slovenskej. Oslavy vyvrcholili masovým podujatím v Martine, na ktorom sa zúčastnili tisíce ľudí. Vystúpili tu desiatky matičných folklórnych súborov, ale aj veľké hviezdy ako Veronika Rabada, SĽUK či Zuzana Smatanová. Zaujímavosťou bola aj divadelná scénka za účasti poslancov NR SR i verejnosti, ktorá autenticky priblížila historický deň vzniku Matice a jej zakladajúceho valného zhromaždenia. Veľkej cti sa dostalo Matici slovenskej ‒ na V. kongres matíc slovanských národov a inštitúcii počas osláv prijali pozvanie zástupcovia Matice srbskej, Matice slovinskej, Matice sliezskej, Matice lužickosrbskej, Matice slovenskej v Srbsku a krajanské organizácie v zahraničí. Matica má tak dokonca aj medzinárodný až európsky dosah. Matica srbská následne pozvala Maticu slovenskú v novembri do svojho sídla v Novom Sade. Pripravila spoluprácu medzi takmer dvestoročným srbským Letopisom a Slovenskými pohľadmi i sprostredkovala pracovnú návštevu v Združení srbských spisovateľov v Belehrade.

NOVÝ PROGRAM

V roku 2023 sa tiež uskutočnil slávnostný Snem Matice slovenskej. Ocenil celý rad matičných aktivistov a schválil nový Program Matice slovenskej, ktorý reaguje na aktuálne výzvy globalizácie v kontexte ochrany národnej kultúry. Zároveň sa prijala rozsahom menšia novela Stanov Matice slovenskej. Všetky zmeny boli schválené demokratickým hlasovaním delegátov ‒ prítomných bolo vyše štyristo delegátov. Matica aktívne čelila rôznorodým útokom tzv. „progresívnych“ aktivistov ‒ napríklad kauza DPOH (odseknutá hlava predsedu MS P. O. Hviezdoslava) alebo kauza Devín (absurdný zákaz slovenskej štátnej vlajky na žrdi v priestoroch staroslávneho hradu Devín), ktoré boli výrazne medializované. Tieto informácie neuvádzam samoúčelne. Ide aj o obranu pred útokmi rôznorodých aktivistov či bývalých, dokonca vylúčených členov Matice slovenskej voči zvoleným orgánom, aktivistom a členom Matice slovenskej, ktorí poctivo plnia svoje úlohy na poli vedy, kultúrno-odbornej činnosti a osvety. Tieto obranné akcie zarezonovali aj v médiách. Niektoré internetové portály uznali správnosť týchto aktivít, ako aj to, že Matica si vie svoju úlohu v spoločnosti stále zastať.

NA MARGO „KRITIKY“

Záverom treba dodať, v kontexte rôznych vyjadrení (o potrebe reformy či prestavbe Matice), že Matica je schopná spravovať sa vlastnými silami. Čo naozaj urgentne potrebuje, je predovšetkým reforma spôsobu financovania a nedostatočnej podpory zo strany Slovenskej republiky. Matica slovenská ako nezávislá a samosprávna ustanovizeň vznikla skôr, než bola založená Československá republika či Slovenská republika. Netreba zabúdať, že má vlastné volené orgány, a to predsedu, výbor, dozorný výbor, a jej najvyšším orgánom je valné zhromaždenie. Matičná samospráva vyplýva z jej historických špecifík, ktoré stáli pri Matici pri založení v roku 1863 a pri obnove v roku 1919. V tom sa, pochopiteľne, odlišuje od iných verejnoprávnych inštitúcií či štátnych organizácií. Zásadné zmeny v štruktúre, činnosti a pôsobnosti nie je možné vykonať bez schválenia orgánov Matice slovenskej, a to ani zákonom! Navyše pri zmene mocensko-politických podmienok by sa Matica vystavila riziku politizácie. Obrana demokratických tradícií a vlastnej samosprávy je základným historickým dedičstvom Matice slovenskej a povinnosťou všetkých členov. Vzhľadom na čerstvé či dávnejšie útoky na Maticu, ktoré sa snažili ustanovizeň samozvane prestavovať, rozdeliť, poštátniť alebo dostať pod politickú a ideologickú kontrolu (napríklad aj nenávistný článok vylúčeného člena pod názvom Obnovme Maticu slovenskú k 160. výročiu jej založenia, HS, október 2023), je predovšetkým dôležité, aby nezávislosť, samosprávnosť a nadstraníckosť ustanovizne bola zachovaná. Na reakciu kritikov, že Matica sa nedostatočne venuje vede, treba dodať, že ustanovizeň na vedeckú činnosť nikdy nerezignovala a napriek nedostatočnej štátnej podpore naďalej vytrvalo túto činnosť vykonáva. V roku 2022 získala oficiálnu vedeckú akreditáciu a jej zamestnanci pravidelne, hoci v skromných podmienkach doterajších dotácií, vydávali knihy, odborné aj popularizačné práce. Ďalším priekopníckym počinom nového smerovania matičnej vedy je zámer vybudovať reprezentatívnu špecializovanú inštitučnú knižnicu – Bibliotéku Matice slovenskej. Je to istá náhrada, zadosťučinenie za odtrhnutie Slovenskej národnej knižnice v roku 2000. Slávnostné otvorenie Bibliotéky Matice slovenskej bolo 8. 9. 2022 počas vedeckej konferencie Odkaz štúrovskej generácie. Uvediem iný príklad odborných aktivít. Bola to práve Matica slovenská, ktorá vydala v roku 2023 Krátky slovník slovenského jazyka. Za posledné roky napriek útokom liberálnych síl prijala do svojich radov dvoch nových vedeckých pracovníkov s titulom PhD., a na to musela krkolomne nájsť prostriedky. V súčasnosti má Matica niekoľko vedeckých útvarov (Vedné ústredie, Slovenský literárny ústav, Slovenský historický ústav, Archív, Stredisko národnostných vzťahov a Krajanské múzeum), ktoré činnosť vykonávajú nad rámec svojich možností. Preto sme otvorení vyššej finančnej podpore zo strany MK SR. Matica rada rozšíri v racionálnom rozmere svoju činnosť, ale je potrebné spojiť to s materiálnou podporou MK SR a MF SR. Čo sa týka rozšírenia odbornej činnosti (odpoveď MK SR v kontexte potreby reformy) do oblasti etnológie, sociológie či lingvistiky, treba dodať, že práve v roku 2023 boli založené, resp. obnovené dva nové vedecké odbory Matice slovenskej: Slovanský odbor a Kulturologicko-filozofický odbor MS, a to aj bez zmeny zákona. Súčasné vedenie má plnú podporu členskej základne, čo sa po Valnom zhromaždení MS 2021 opätovne potvrdilo aj na Sneme MS v roku 2023. Vedenie na čele s Dr. Mariánom Gešperom tak s plným mandátom suverénne zastupuje inštitúciu. Na valnom zhromaždení  26 500 členov Matice slovenskej (celkovo 505 miestnych odborov, 17 vedeckých a záujmových odborov a 240 folklórnych súborov) jednoznačne rozhodlo o kontinuite súčasného vedenia. Uvedené fakty o činnosti dokazujú, že Matica slovenská je kompetentná riadiť sa sama, sama rozhodovať o svojej činnosti a prípadne sa i sama reformovať.

REGIONÁLNA KULTÚRA

Vráťme sa po uvedení konkrétnych faktov k obvineniam, ktoré boli publikované v nenávistnom článku v októbri 2023. Údajne Matica nie je schopná plniť úlohy, ktorými ju zo zákona poveril štát, a údajne stratila charakter verejnoprávnej, kultúrnej a vedeckej inštitúcie. Všetky uvedené fakty tieto lživé tvrdenia vyvracajú. Taktiež je dôležité vyvrátiť mýtus o nepotrebnosti domov Matice slovenskej. Matica slovenská totiž na rozdiel od univerzít či akadémií má celoslovenský rozmer svojej pôsobnosti. Aj preto treba zdôrazniť, že bez pracovníkov v regiónoch by sa tu nemohla naplno a plnohodnotne rozvíjať. Rovnako netreba zabúdať, že D MS aj samy vykonávajú odbornú činnosť. Organizujú a zastrešujú bohaté množstvo kultúrnych, vedeckých či folklórnych a umeleckých podujatí. Riaditelia D MS koordinujú a organizujú činnosť v regiónoch, a to doslova v skromných podmienkach ‒ často aj chátrajúcich nehnuteľností. Rozdiel medzi Maticou a inými vedeckými inštitúciami je jednak jej celoslovenskosť, to znamená šírenie vzdelanosti, kultúry, vedy aj medzi širšie vrstvy obyvateľstva do regiónov (napríklad SAV alebo univerzity tento cieľ v portfóliu nemajú). V tomto kontexte správne poznamenal na V. kongrese matíc B. Kulík (predseda MS v Srbsku), že všeobecne Matice musia nájsť správnu rovnováhu medzi vedeckou činnosťou a osvetou, teda šírením výsledkov vedeckého bádania zrozumiteľne, resp. vedecko-populárne medzi širšie ľudové vrstvy, podporou folklóru, divadla, umenia a tvorivosti v regiónoch. Práve jednotlivé D MS koordinujú túto náročnú prácu v regiónoch. Spomeniem napríklad vedecké podujatie k téme bernolákovci, ktoré zorganizoval Dom Matice slovenskej v Košiciach v spolupráci s Univerzitou P. J. Šafárika. V mnohých prípadoch D MS v koordinácii s miestnymi odbormi a odbormi mladých matičiarov sú jediné, ktoré zachovávajú národno-kultúrne dedičstvo slovenských regiónov ‒ najmä v obciach, kde nie sú ani referenti kultúry.

Lukáš PERNÝ

2024-01-27T20:19:27+00:0027 januára 2024 |Aktuálne informácie Matice slovenskej|
X