Matica slovenská sa hlási k odkazu Slovenského národného povstania a pripomína si ho divadelnou dramatizáciou


//Matica slovenská sa hlási k odkazu Slovenského národného povstania a pripomína si ho divadelnou dramatizáciou

„Nie moc, ktorá je pominuteľná, ale duch, ktorý trvá:
to je naša cesta, náš zmysel, náš osud!“

baťko Mináč, účastník SNP

Matica slovenská pod režijnou taktovkou predsedu Mariána Gešpera zorganizovala už deviaty ročník podujatia, ktorého súčasťou je divadelná dramatizácia s názvom: „Kapitoly zo života Ľudovíta Kukorelliho – Vrátim sa živý!“ Nezvyčajné divadelné predstavenie, ktoré sa nehrá na javisku, ale na autentických miestach povstaleckých udalostí je venované osudom významného povstaleckého veliteľa Ľ. Kukorelliho a príslušníkom slovenskej partizánskej brigády Čapajev, ktorá pôsobila na východnom Slovensku už pred vypuknutím Slovenského národného povstania 29. augusta 1944.

Predstavenie často priamo v prírode pred verejnosťou približuje reálne historické postavy, ktoré sa podieľali na organizácii protinacistického odboja. Ide o spomínaného náčelníka štábu partizánskeho zväzku Čapajev a leteckého dôstojníka Ľudovíta Kukorelliho (hrá Peter Schvantner), ale aj veliteľa skupiny Ivana K. Baľutu – Jagupova (hrá Marek Nemec), slovenského plukovníka Mikuláša Markusa (hrá Peter Gustáv Hrbatý, predtým Peter Vrlík), či hlavného záporáka, nemeckého plukovníka a spravodajského príslušníka Abwehru Reinharda Gehlena (hrá Peter Čeledinský). Práve Gehlen paradoxne po vojne nerušene pôsobil vo vysokých štátnych funkciách Západného Nemecka.

Tieto a mnohé iné postavy hrajú neprofesionálni herci, zamestnanci a dobrovoľníci z Matice slovenskej, ako napr. Peter Schvantner, Marek Nemec, Peter Hrbatý, Viliam Komora, Štefan Topľanský, Martin Hajník, Michal Tkáč, Lukáš Perný, Marek Merčák, či členovia záujmového odboru MS Mladá Matica ako Andrej Lukáč, Jozef Humeník, Adam Sada a ďalší. Dramatizácia je interaktívna a kým iné rekonštrukcie bojov k SNP nemajú divadelný rozmer s rozširujúcim ideovým presahom, je to práve Matica slovenská, ktorá si Povstanie pripomína snáď ako jediná takýmto unikátnym spôsobom. Nielen divadelnou dramatizáciou zo života Ľ. Kukorelliho, ktorý bol i pričinením matičiarov povýšený do vojenskej hodnosti brigádny generál in memoriam roku 2018. Rovnako SNP si pripomína Matica taktiež drámou zo života Jána Nálepku (a vždy na iných miestach), o ktorom sa iba nedávno zistilo, že bol regulárnym členom MS. Netreba zabúdať, že podobné predstavenia zrealizovala aj pri iných udalostiach, ako v prípade slovenských hrdinov Malej vojny 1938 až 1939.

Toho roku životné cestičky Ľ. Kukorelliho boli osvetlené touto netradičnou formou v obciach Juskova Voľa a Nižný Hrušov v okrese Vranov nad Topľou. Minulý rok to boli Ruská Poruba, kde sa Kukorelli tesne pred svojou záhadnou smrťou oženil a obec Benkovce. K matičným divadelníkom sa pripojili aj priatelia z Občianskeho združenia Partizánska skupina Čapajev z okresu Humenné, ktoré sa venuje obnove pamätníkov a inscenovaným rekonštrukciám bojov. Dramatizáciou sprevádzala Mária Gešperová, ktorá si zároveň zahrala študentku medicíny a ženu Ľudovíta Kukorelliho Aničku Kukorelliovú (za slobodna Onderovú) i hudobne scénku sprevádzal Orchester Vychodňarov s tradičnými slovenskými vojenskými skladbami.

Autorom scenára je, ako už bolo vyššie napísané, predseda Matice slovenskej Marián Gešper, pričom v ňom prináša objektívny pohľad na dnes už zabudnuté povstalecké osobnosti. Neopomenul prostredníctvom vykreslenia nemeckých postáv nadčasovú kritiku chladnokrvného karierizmu spravodajských služieb, a v dejinách opakujúce sa plány protislovanských ťažení. V úvodnej reči zdôraznil potrebu pripomínania si slovenských osobností a ich zásluhy v zápasoch za národné záujmy počnúc štúrovcami, cez hurbanovcov 1848 až 1849, slovenských bojovníkov v česko-slovenských légiách 1914 – 1920 až po účastníkov Povstania z roku 1944. V oboch obciach sa na podujatiach aktívne podieľali starostovia obcí a osobnosti kraja. Obaja starostovia Jozef Lukačin z Juskovej Vole a Ján Fenčák z Nižného Hrušova vyjadrili vďačnosť Matici slovenskej za organizáciu podujatí.

V závere sa chopil slova aj Lukáš Perný zo Slovenského literárneho ústavu Matice slovenskej, ktorý zdôraznil, že Matica slovenská sa (aj týmto symbolickým kultúrnym programom, či nedávnym vydaním knihy o dvoch principiálnych národovcov a antifašistoch Clementis & Mináč) hlási k odkazu Povstania a účastníkov, ktorí bojovali za slobodu proti nemeckému nacizmu a pangermanizmu.

Netreba zabudnúť, že medzi nimi bojovali aj mnohí matičiari, vrátane pracovníkov MS z Martina. Po vypuknutí povstania sa viacerí matičiari prihlásili dobrovoľne, ale aj na základe mobilizačných vyhlášok. Vstupovali do radov slovenskej povstaleckej armády, v ktorej pôsobili ako osvetoví dôstojníci (Ján Štefánik, Ján Marták, Alexander Hirner, ďalší sa angažovali v Slobodnom slovenskom vysielači v Banskej Bystrici (Naďa Hejná, Mária Rázusová-Martáková, František Oktavec, Ladislav Sára, Ivan Ďurička a Eduard Bulla), iní na čele s Andrejom Bagarom založili Frontové divadlo. Najviac ich pôsobilo v redakciách povstaleckých novín a časopisov, pričom k povstaniu sa pridala i celá redakcia martinských Národných novín. Ich zodpovedným vedúcim bol Július Barč-Ivan a periodikum sa stalo tlačovým orgánom Revolučného národného výboru v Martine, neskôr Demokratickej strany.  V odboji zahynuli aj významní matičiari Anton Prídavok, Viliam Paulíny, či Juraj Janoška.

Dvojdňové podujatie posilňuje matičný kolektivizmus a spriaznenosť s matičným hnutím, ktoré angažovaním mladých ľudí zabezpečuje kontinuitu inštitúcie. Divadelní dobrovoľníci hrajú bez nároku na honorár a so silnou dávkou idealizmu. Podujatia sa nesú teda v družnej atmosfére. Video je aktuálne v príprave a fotografie sú k dispozícii na sociálnych sieťach Matice slovenskej.

IÚ MS
Foto: Ján Šimko

 

 

 

 

https://www.facebook.com/maticasvk/posts/pfbid0YuSzY3wsZ55dzaAiNEaEdUS6FPW1xcWdmJ8u9rTE63m58uucsCLXdTFAYUrhgmu7l

2023-08-29T23:02:10+00:0029 augusta 2023 |Aktuálne informácie Matice slovenskej|
X