Matica slovenská spracovala archívny fond Slovákov žijúcich v Maďarsku


/, Žilinský kraj/Matica slovenská spracovala archívny fond Slovákov žijúcich v Maďarsku

Ústredné pracovisko Matice slovenskej pre krajanskú problematiku – Krajanské múzeum MS (KM MS) – plní úlohy aj pri budovaní a udržiavaní dokumentačného strediska Slovákov žijúcich v zahraničí. Začiatkom roka dokončilo práce na inventarizácii fondu Slovákov žijúcich v Maďarska.

Fond patriaci pod Maďarsko obsahuje viac ako 100 škatúľ archívneho materiálu, ktoré tvorí 9818 jednotlivín. Tie počas rokov 2021 – 2022 boli zatriedené a vpísané do pracovných elektronických databáz. Vďaka nim dokáže KM v archiváliách vyhľadávať veľmi rýchlo a efektívne podľa kľúčového slova a zároveň dokáže poskytnúť bádateľovi presný zoznam jednotlivín nachádzajúci sa v požadovanom fonde. Táto novovzniknutá databáza uľahčuje bádateľovi žiadať o digitálnu kópiu archiválie alebo jeho prezenčnú výpožičku.

Na začiatku fondu Slovákov žijúcich v Maďarsku je radená pozostalosť Michala Francisciho. Zahŕňa osobnú korešpondenciu, fotografický a trojrozmerný materiál. Ďalšia rozsiahla časť fondu uchováva pozostalosť Jána Gerčiho. Je v ňom vedená jeho osobná korešpondencia, rukopisy prózy a poézie, rozličný materiál z osvetovej činnosti, zvláštne písomnosti, vydané diela a uverejnené literárne práce 1938 – 1978.

Archív rodiny Hrdličkovcov ponúka osobnú korešpondenciu Karola Hrdličku, kondolencie k úmrtiu Karola Hrdličku, osobnú korešpondenciu Ľudovíta Hrdličku, listy biskupa Janošku Ľudovítovi Hrdličkovi, pracovné materiály – poznámky, podklady, koncepty, vizitky, oznámenia, články, verše a rodinné doklady, drobné tlače, pohľadnice, fotografie, novinové výstrižky a telegramy. Ďalšou z pozostalostí je archív Jána, Juraja a Ondreja Korbeľovcov, ktorý uchováva korešpondenciu a rukopisnú básnickú tvorbu ľudových básnikov.

Významnú časť fondu tvorí pozostalosť Ondreja Kulíka. Nachádza sa tu najmä osobná a úradná korešpondencia, rozličné rodinné oznámenia, strojopis Slovníka slov krajomlúvy Komlóša, strojopisy básní pre deti a mládež (Bocian a iné vtáčiky, Jankove zvieratká, Svätojánska muška, …), rukopisy tvorby pre dospelých (Ožralý, Chuligán, Zlatý bažant, …), poznámky k rukopisom, odborné práce (Presídlenie Slovákov na Dolnú zem a späť z Maďarska do Československa), národopisné rukopisy, básne, epigramy a aforizmy, historický román Náhoda, autobiografia vlastného života a rozprávky, dokumenty k presídleniu, osobné doklady, fotografie z ochotníckeho divadla v Komlóši, plagáty z divadelných predstavení, hudobný život Slovákov v Komlóši, poznámky a fotografie. V pozostalosti Anny Kulíkovej nájdeme modlitebné knižky, fotografie a rukopisné zošity.

Široký fond predstavujú aj súpisy urbárov a testamenty z konca 18. storočia – Magyar Országos Levéltár. Ďalšiu kongruentnú časť archívu tvoria materiály k presídleniu, kde nájdeme úradnú korešpondenciu Jednotného zväzu slov. menšín a presídlencov a ostatných kolonistov, úradnú korešpondenciu Jednotného zväzu slov. roľníkov, výskumné práce zaoberajúce sa presídleneckou tematikou, fotografie zo slávnostných stretnutí presídlencov, fotografie z reemigrácie a repatriácie, dotazníky, sťažnosti, články, materiály spolkov, časopisy, vedecké práce, materiály z činnosti Československej presídľovacej komisie v Maďarsku, fotokópie z podujatí Demokratického zväzu Slovákov v Maďarsku a fotokópie z činnosti Slovenského klubu v Békešskej Čabe. Jednu škatuľu tvorí fond správ o činnosti Demokratického zväzu Slovákov v Maďarsku a propagačný materiál. Rovnako tak je jedna škatuľa venovaná fondu Protifašistického odboja v Maďarsku v Slovenskom Komlóši.

Menej homologický fond s názvom Všeobecné obsahuje materiály z rozličných výstav Slovákov v Maďarsku na Slovensku (výstava Slováci v Maďarsku v Bratislave z 30. septembra – 2. októbra 1993, výstava Š. Kera – národnostná kultúrna minulosť), vedeckých seminárov (Slováci v Maďarsku – Minulosť a súčasnosť), etnografické výskumné ročníkové práce 1970 – 1980, rozličné fotografie (osobnosti a život Slovákov v Maďarsku), xerokópie titulných listov krajanských periodík a podklady výskumných prác Ernesta Žatka.

Fond uzatvárajú menšie archívy osobností, napr. fond Michala Borguľu obsahuje rukopisy vydanej publikácií Rozprávanie z Dolnej zeme, národopisné fotografie sú uložené v škatuli Júliusa Dedinského, strojopisy v maďarčine uchováva škatuľa Pála Komloya, ročenky školy v Sarvaši a hudobné zápisy ľudových piesní ponúka pozostalosť Alžbety Móťovskej  a Jána Sekerku. Malá časť archívu uchováva pozostalosť Juraja Stanku.

Archívny fond Slovákov v Maďarsku predstavuje úctyhodnú zbierku najrozličnejšieho pramenného materiálu, ktorý ponúka široké bádateľské možnosti vo viacerých vedných odboroch. Je uložený v sídelnej budove Matice slovenskej v Martine a je otvorený vedeckým a výskumným pracovníkom každý pracovný deň.

Zuzana Pavelcová

Foto: Časť archívu Slovákov v Maďarsku odchádza po spracovaní do depozitu Matice slovenskej. Zdroj: Zuzana Pavelcová

X