Najnovšie knihy o udalostiach a osobnostiach slovenských dejín z Vydavateľstva Matice slovenskej


/, Žilinský kraj/Najnovšie knihy o udalostiach a osobnostiach slovenských dejín z Vydavateľstva Matice slovenskej

Matica slovenská a Vydavateľstvo Matice slovenskej vám každý rok prinášajú hodnotné knižné tituly o udalostiach a osobnostiach slovenských dejín z pera uznávaných odborníkov vo svojej oblasti.  Vyberte si z našej ponuky v e-shope matičného vydavateľstva www.vydavatel.sk.

 

Rok 1918 v historickej pamäti Slovenska a strednej Európy

Róbert Letz, Pavol Makyna

Otázke historickej pamäti na zlomové dejinné udalosti sa v slovenskej historiografii venuje malá pozornosť. Štúdie, ktoré obsahuje táto publikácia, prinášajú k téme veľa nového. Umožňujú vniknúť do priestoru historickej pamäti na úrovni Slovenska, ale aj okolitých krajín. Sústreďujú sa najmä na proces tvorby, udržiavania a zmeny historickej pamäti na rok 1918. Mechanizmus prenášania historickej pamäti smerom k súčasnosti zabezpečovali štátne inštitúcie, školstvo, publicistika a tlač. Táto oficiálna pamäť však bola často selektívna. Za dôležité miesto prejavu historickej pamäti možno považovať oslavy štátnych sviatkov. So zmenami politických režimov a štátnych útvarov sa nezachovala kontinuita ich slávenia alebo boli pokusy o zmenu ich obsahov. Nie inak to platí o 28. októbri 1918. Podnetné sú didaktické analýzy učebníc dejepisu. Práve ony sú dôležitým zdrojom poznania o roku 1918. Publikácia obsahuje aj štúdiu, ktorá na základe výskumu mapuje postoje slovenských študentov stredných a vysokých škôl k udalostiam, ku ktorým sa viaže rok 1918.

https://www.vydavatel.sk/kniha/rok-1918-v-historickej-pamati-slovenska-a-strednej-europy

 

Podiel kresťanstva na formovaní Slovákov

Peter Mulík

Publikácia je súborom sond do dejín Slovenska a Slovákov s cieľom ukázať, ako kresťanstvo formovalo spoločnosť, národ a štát. Vo všeobecnej časti venovanej pôsobeniu kresťan­stva na spoločnosť sa zaoberá pôvodom a charakterom štátu, oddeľovaním sakrálnej a profánnej sféry západnej spoloč­nosti, právami štátu, jeho duchovnou podstatou a etickým základom. Venuje sa aj o téme ľudských práv, mieru a konfliktu, ako aj obnove spoločnosti z hľadiska úloh štátu.  Skúma kresťanský pôvod kultúry u Slo­vanov, pôvod sedemdňového týždňa a vplyv antického kresťanstva  na Slovanov. Sleduje transformáciou cyrilo-metodskej myšlienky v slovenských dejinách, začiatky uctievania  Cyrila a Metoda, prerod náboženského cyrilo-metod­ského kultu na národnú tradíciu a politický rozmer cy­rilo-metodského kultu.  Okrem iného podáva aj odpovede na otázky, odkedy sa voláme Slováci, ako naši predkovia pri­speli k založeniu kresťanského uhorského štátu, či sme boli porazení alebo jeho spolutvorcovia, či sme prijali starých Ma­ďarov pohostinne, alebo sme boli Maďarmi podmanení.  Nevyhýba sa ani téme uhorského patriotizmu u Slovákov, podielu reformácie a rekatolizácie na formovaní Slovákov, vplyvu náboženstva na koncepcie spisovného jazyka Slovákov. Objasňuje, že aj Slováci v Amerike boli for­movateľmi kresťanského povedomia národa, pozornosť  venuje  roli katolíckej cirkvi v politike Slovenskej republiky 1939 – 1945, ako aj dlhodobému úsiliu o samostatnú cirkevnú provinciu politickej aktivizácii slovenských katolíkov v Českosloven­sku.

https://www.vydavatel.sk/kniha/podiel-krestanstva-na-formovani-slovakov

 

Udalosti a osobnosti dejín katolíckej cirkvi na Slovensku v 20. storočí

Ivan A. Petranský

Publikácia sa venuje vybraným okruhom dejín katolíckej cirkvi na Slovensku prevažne v rokoch 1939 – 1989. Člení sa na dve časti: Udalosti a Osobnosti. V prvej časti autor predstavuje katolícku cirkev v období prvej Slovenskej republiky a počas Slovenského národného povstania, venuje veľkú pozornosť cirkevným majetkom (cirkevným veľkostatkom, farským majetkom, znárodneniu, reštitúciám), začiatkom slovenského vysielania Vatikánskeho rozhlasu a zmyslu jeho existencie v súdobom kontexte, ako aj ceste k vytvoreniu samostatnej cirkevnej provincie na Slovensku a jej zveľadeniu. Druhá časť knihy predstavuje osem osobností: známejších (biskupi Andrej Škrábik, Michal Buzalka, Ján Vojtaššák), menej známych. Jednotlivé kapitoly vznikli v priebehu niekoľkých rokov, opierajú sa o podrobný archívny výskum a – hoci niektoré témy môžu byť verejnosti známe – predstavujú nové alebo dosiaľ neprebádané skutočnosti.

https://www.vydavatel.sk/kniha/udalosti-a-osobnosti-dejin-katolickej-cirkvi-na-slovensku-v-20-storoci

 

Lietali pod vlajkou monarchie / Rakúsko-uhorskí vojenskí letci z územia Slovenska v rokoch 1914 – 1918

Juraj Červenka

V rakúsko-uhorských c. a k. leteckých oddieloch slúžili počas prvej svetovej vojny (1914 – 1918) desiatky letcov z územia dnešného Slovenska. Mnohí sa výrazne zapísali do histórie leteckej vojny. Patrili medzi ostrieľaných stíhačov, tzv. letecké esá, veliteľov úspešných leteckých jednotiek či skutočných priekopníkov aviatiky. Bombardovali nepriateľské ciele, podporovali vojakov na zemi, na starosti mali prieskum územia za frontovou líniou a na letiská sa vracali s mnohými cennými informáciami i fotografiami. „Naši“ piloti a leteckí pozorovatelia bojovali, víťazili a, žiaľ, aj zomierali pod vlajkou mnohonárodnostnej monarchie v rôznych častiach Európy – na ruskom, rumunskom, srbskom, resp. čiernohorskom či albánskom fronte, no najmä na talianskych bojiskách. Misie plnili nad haličskými pláňami, hlbokými karpatskými lesmi, alpskými štítmi a údoliami, skalnatou krajinou Balkánu i priezračnou hladinou Jadranského mora. Ich súperi vo vzduchu pochádzali predovšetkým z Talianska a cárskeho Ruska, no i z Rumunska, Francúzska, Veľkej Británie či zámoria. Publikácia mapuje osudy viac než 70 vzdušných bojovníkov z čias Veľkej vojny, a to predovšetkým na základe dokumentov uložených v zahraničných archívoch, v Rakúsku a Taliansku.

https://www.vydavatel.sk/kniha/lietali-pod-vlajkou-monarchie

 

Matica slovenská a národná otázka v prvej Československej republike

Natália Petranská Rolková

Monografia približuje na pozadí dejín Matice slovenskej v rokoch 1919 – 1938 vývoj postavenia Slovákov v prvej Československej republike. Dokumentuje pozíciu a úlohu Matice v súdobom dianí a v zápase proti čechoslovakizmu, ako aj širší politický a spoločenský kontext, zrkadliaci sa na jej pôde i v počinoch vedúcich predstaviteľov. Približuje oživotvorenie inštitúcie v roku 1919, jej prvé kroky, analyzuje jej následné budovanie a pôsobenie, spoluprácu s inými organizáciami, konštituovanie nových štruktúr a prináša ich podrobné personálne prehľady. Obsiahlejšie sa venuje augustovým slávnostiam v roku 1926, sporu o Pravidlá slovenského pravopisu a prelomovému Valnému zhromaždeniu MS v máji 1932 i ceste matičnej delegácie do USA v rokoch 1935 – 1936. Autorka nezabúda ani na osobnosti formujúce tvár Matice slovenskej, akými boli najmä Jozef Škultéty, Štefan Krčméry či Jozef Cíger Hronský. Monografia je venovaná 100. výročiu obnovenia Matice slovenskej.

https://www.vydavatel.sk/kniha/matica-slovenska-a-narodna-otazka-v-prvej-ceskoslovenskej-republike

 

Rok 1939. Rok slovenských historických rozhodnutí

Peter Mulík a kol.

Publikácia Rok slovenských historických rozhodnutí sa venuje roku 1939, ktorý bol jedným z najdôležitejších prelomových rokov v našich dejinách. Cieľom publikácie je zreteľnejšie ukázať vzájomné súvislosti vývoja, keď v záujme vedeckej objektivity posudzovania jednotlivých udalosti, Slováci a Slovensko neboli len objektom búrlivých medzinárodnopolitických zmien, ale aj subjektom, ktorý rozhodoval o závažných otázkach, natrvalo zapísaných v dejinách národa. Publikácia analyzuje prvé Programové vyhlásenie slovenskej vlády v dejinách z 21. februára 1939. Opisuje marcovú krízu 1939 a vznik Slovenského štátu 14. marca 1939. Zaoberá sa legitimitou vyhlásenia Slovenského štátu a prvou vojnou proti Slovenskej republike, vedenej Maďarskom. Skúma charakter a typológiu prvej Ústavy Slovenskej republiky z 21. júla 1939. Opisuje vznik župného zriadenia Slovenskej republiky. Zaoberá sa účasťou Slovenskej republiky na vojne proti Poľsku v 1. – 15. september 1939 a voľbou prvého slovenského prezidenta.

https://www.vydavatel.sk/kniha/rok-1939-rok-slovenskych-historickych-rozhodnuti

 

Veľký Meder 1914 – 1918 / Zajatecký tábor a cintorín internovaných osôb z Čiernej Hory

Nenad Stevović a Michal Spevak

Publikácia je venovaná zabudnutým nevinným čiernohorským obetiam v jednom z najväčších táborov pre ľudí z územia Čiernej Hory počas prvej svetovej vojny – v cisárskom a kráľovskom zajateckom tábore Nagymegyer, ktorý sa nachádzal na území vtedajšieho Uhorska, v dnešnom meste Veľký Meder na Slovensku. Kniha je výsledkom dlhoročnej komplexnej vedeckej práce vo Vojenskom historickom archíve (VHA) v Bratislave. Počas ktorého autori spracovali rozsiahle archívne materiály a zostavili zoznamy obetí s dátumami úmrtia a číslom hrobových miest, v ktorých sú navždy uložené. Výskum prispieva k doplneniu obrazu o turbulentných časoch, ktoré otriasli Európou pred vyše storočím.

https://www.vydavatel.sk/produkty-autora/nenad-stevovic-a-michal-spevak

 

M. R. Štefánik a vznik Česko-Slovenska v dokumentoch piatich svetadielov

Miroslav Musil

Nevšedný životný príbeh a dejinný odkaz jedného z najväčších Slovákov histórie právom púta záujem odbornej aj laickej verejnosti. V množstve publikácií a článkov zaznievajú často mylné alebo skreslené názory ich autorov, ktorí sa odvolávajú na rôzne pramene. Spoločnosť M. R. Štefánika v spolupráci s Vydavateľstvom Matice slovenskej po prvý raz prináša verejnosti publikáciu, ktorá životný príbeh Milana Rastislava Štefánika ilustruje stovkami dobových fotografií a unikátnych originálnych prameňov, písomností, dokumentov, ktoré autor, Dr. Miroslav Musil, skúsený publicista, diplomat a cestovateľ, zozbieral z piatich svetadielov. Dokumenty plasticky a tak autenticky, ako je len možné, vykresľujú Štefánikovo pôsobenie v dobovej medzinárodnej politike a nezastupiteľnú rolu, ktorú zohral pri rozpade rakúsko-uhorskej monarchie a vzniku česlo-slovenského štátu. „Pôvodná Štefánikova misia do Rumunska sa tak zmenila na misiu do Talianska, pricestoval do Ríma 18. februára 1918. Po katastrofálnej porážke pri Caporette bolo Taliansko v najkriticnejšej situácii od začiatku vojny, bolo treba kuť železo zahorúca. Štefánik počas prvej misie v Taliansku vytvoril optimálne predpoklady na ďalšie rokovania o ustanovení národnej armády v Taliansku.“

https://www.vydavatel.sk/kniha/m-r-stefanik-a-vznik-cesko-slovenska

 

Národný kalendár 2021 / Sto rokov bez Hviezdoslava

Štefan Haviar A Kolektív

Dominantnými výročiami v najnovšom vydaní Národného kalendára sú storočnice. Pripomína ich nielen tradičné kalendárium, ale aj viacero zaujímavých článkov z obsahu, venovaných nielen okrúhlym výročiam osobností, ale aj udalostí. Pred sto rokmi sa narodili mnohé významné postavy nášho kultúrnospoločenského života, medzi nimi napríklad jazykovedec Jozef Mistrík, výtvarní umelci Alexander Trizuljak, Ladislav Guderna či Ľubomír Kellenberger, architekt Tatier Geodon Majunke, spisovatelia Ivan Bukovčan, Rudo Moric, Miro Procházka, Karol Strmeň, podnikateľ a prvý predseda Svetového kongresu Slovákov Štefan Boleslav Roman., kňaz Pavol Mária Hnilica, politik Alexander Dubček, herci Gustáv Valach, František Zvarík, Katarína Kolníková a mnohí ďalší. Naopak, pred sto rokmi nás opustili mnohí velikáni nášho národného života, medzi nimi najmä Pavol Országh Hviezdoslav, ktorému je venovaný rozsiahly životopisný príbeh z pera Tomáša Winklera. V kalendári je aj množstvo ďalších zaujímavých článkov pripomínajúcich ďalšie výročia, napríklad sedemdesiat rokov od súdneho procesu a následného trestu smrti pre študentov Púčika, Tunegu a Tesára, osemdesiat rokov od začatia druhej svetovej vojny, päťdesiat rokov od prvého výstupu Slovákov na himalájsku osemtisícovku, a tiež viacero pútavých príbehov zo života, akým boli napríklad slovné súboje medzi J. M. Hurbanom a M. Daxnerom, či ozajstný súboj medzi M. Schneiderom Trnavským a M.R. Štefánikom o priazeň Idy Košackej…

https://www.vydavatel.sk/kniha/narodny-kalendar-2021

 

Pätnásť rokov vývoja integrácie Slovenska do Európskej únie

Pavol Hrivík, Ondrej Barič 

Cieľom odbornej monografie je priblížiť čitateľovi trendy pôsobenia kohéznej politiky, ktorá je najdôležitejšou investičnou politikou EÚ, na socioekonomický vývoj Slovenska od vstupu do Európskej únie v roku 2004. Publikácia je určená pre širokú čitateľskú verejnosť nie len odbornú, ale aj študentov vysokých škôl, prípadne aj potenciálnych žiadateľov o nenávratné finančné príspevky z eurofondov.

https://www.vydavatel.sk/kniha/15-rokov-vyvoja-integracie-slovenska-do-europskej-unie

X